Motion till riksdagen
2014/15:2245
av Tina Ghasemi (M)

Betyg från årskurs 4


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa betyg från årskurs fyra.

Motivering

Resultaten i den svenska skolan har sjunkit i 20 år. Målet ska alltid vara att utbildningen i Sverige ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla. Detta är viktigt för den enskilda eleven, men också för samhället i stort, för ekonomin och tryggheten, för välfärden och sammanhållningen.

 

Det är under de första skolåren som grunden läggs för hur eleverna klarar sig igenom grundskolan. Det är därför viktigt att behov av hjälp och stöd kan upptäckas och mötas tidigt. På så sätt undviker vi att de elever som har svårt att läsa, skriva och räkna hamnar på efterkälken och får allt större problem.

 

För att tidigt kunna ge rätt typ av stöd till en elev är det viktigt att elevernas kunskapsutveckling följs upp. Betyg är ett utmärkt verktyg för detta. Genom betyg kan skolan tydligt ange hur elever ligger till och det sänder viktiga signaler om stödbehov. Med betyg ökar också skolans fokus på kunskapsresultaten. Därför bör betyg införas från årskurs 4.

 

Förutom att tidigare betyg ger möjlighet för skolorna att ge tidigare stöd för de elever som behöver, verkar också betyg i årskurs fyra motiverande för många elever. Tidigare betyg, och den frekventa återkoppling på de egna prestationerna som detta innebär, kan generera bättre prestationer hos eleverna. Liksom i arbetslivet ska ansträngning också löna sig i skolan. I förlängningen leder detta till att elever som ligger på alla olika kunskapsnivåer i skolan gynnas av ett tidigare betygssystem.

 

Tidigare betyg avdramatiserar också denna typ av bedömningsverktyg. Önskvärt vore att tidigare betyg ger en vana hos eleverna att få en tydlig återkoppling på den egna prestationen, vilket skapar mindre stress inför betygen i grundskolans senare år. Detta ger också en god förberedelse inför gymnasiet och arbetslivet.

 

Alla elever ska mötas av höga förväntningar, men det är också viktigt att alla elever ges möjlighet att leva upp till dessa. Såväl elever som föräldrar ska känna sig trygga med att skolan tidigt reagerar, informerar och fångar upp de elever som behöver extra stöd i sin utbildning, men också att de elever som presterar bra får detta bekräftat.

.

Tina Ghasemi (M)