Motion till riksdagen
2014/15:2213
av Jan R Andersson m.fl. (M)

Kustjärnväg Linköping–Västervik–Oskarshamn–Kalmar–Karlskrona


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ny kustjärnväg längs Smålandskusten med anslutning i norr till Tjustbanan mot Linköping och i söder till Emmabodabanan mot Karlskrona.

Motivering

Tack vare den tidigare alliansregeringens historiska infrastruktursatsning om nära 500 miljarder kronor fram till 2021 rustas nu vägar och järnvägar upp i sydöstra Sverige. Emmabodabanan, Kust-till-kust-banan och Tjustbanan är medräknade. Det är vi glada för. Nu måste vi dock blicka framåt och hur vi på bästa sätt kan lösa morgondagens problem.

 

I dagsläget består Kalmar län av fem, Östergötland av tre och Blekinge av två arbetsmarknadsregioner. I framtiden måste arbetsmarknadsregionerna förstoras, framförallt genom en effektivare infrastruktur, om hela Sverige ska leva. För att nå hit måste vår region bli mer konkurrenskraftig och attraktiv för både boende och företagande. En timma brukar därför anges som övre tidsgräns för rimligt pendlingsavstånd.

 

Som infrastrukturen ser ut idag är restiderna för långa för att möjliggöra pendling. Därför bör infrastrukturen byggas ut så att man inom en timma kan ta sig från Västervik till Kalmar. I dagsläget tar det 2,5 timmar med buss på hela sträckan och drygt halva tiden till och från Oskarshamn till endera Kalmar eller Västervik. För att ta sig med tåg eller buss de dryga nio milen mellan Kalmar och Karlskrona tar det idag uppemot 1,5 timma. För att nå målet om restid mellan Kalmar och Västervik på en timma och rimlig restid på under 45 minuter mellan Kalmar och Karlskrona krävs en ny kustjärnväg. Enligt en studie som Regionförbundet i Kalmar län framtagit beräknas kostnaderna för en upprustning av sträckan Kalmar och Ålem samt nybyggnation Ålem–Oskarshamn uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor. Via de upprustade Tjust-, Kust-till-Kust- och Emmabodabanorna nås sedan Linköping, Växjö och Karlskrona på under en timma.

 

En kustjärnväg innebär att kollektivtrafiksrestiden halveras. De drygt 250 000 invånarna i de sydöstra kustkommunerna skulle då ha tillgång till en gemensam arbetsmarknadsregion, samt ha Östergötland, Kronoberg och Skåne betydligt närmare. Hela sydöstra Sverige skulle på detta sätt knytas samman, vilket skulle vara mycket fördelaktigt vid en eventuell framtida regionförstoring. Resan från Kalmar via Oskarshamn och Västervik till Linköping skulle ta två timmar, allt medan Växjö och Karlskrona kommer att finnas inom en timmas pendlingsavstånd när Emmabodabanan och Kust-till-kust-banan är upprustade.

 

Med anledning av ovanstående bör en översyn göras för att utreda de samhällsekonomiska vinsterna av en kustjärnväg mellan Östergötland, Västervik, Kalmar, Karlskrona och Skåne.

.

Jan R Andersson (M)

 

Finn Bengtsson (M)

Annicka Engblom (M)

Jörgen Andersson (M)