Motion till riksdagen
2014/15:2209
av Jan R Andersson (M)

Engagemangsrapporter för borgensåtaganden och fullmakter


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om engagemangsrapporter för borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser för privatpersoner.

Motivering

Banker är idag skyldiga att för privatpersoner lämna kontrolluppgifter till myndigheter vad avser olika ekonomiska förhållanden. Detta i huvudsak för att staten ska kunna beskatta medborgare på ett korrekt sätt och kan därmed inte sägas utgöra ett konsumentintresse.

 

För företagare krävs att det i ett upprättat bokslut finns en engagemangsrapport där det framgår vilka borgensåtaganden, fullmakter och andra utställda säkerheter företaget har förbundit sig till. Detta för att kunna skapa sig en rättvisande bild över företagets ekonomiska situation.

 

Idag ökar svenskarnas belåning. Utöver den kända belåningen har många privatpersoner även borgensåtaganden som för dem själva inte alltid är kända. Detta bekräftas av både konkursförvaltare och kronofogdar som flera vittnar om att personer i stor utsträckning är ovetande om deras ansvarsförbindelser och att detta är ett stort problem.

 

Av denna anledning borde banker och andra kreditinstitut även vara skyldiga att årligen redovisa vilka borgensåtaganden och fullmakter deras kunder har i form av en årlig engagemangsrapport.

.

Jan R Andersson (M)