Motion till riksdagen
2014/15:2203
av Emanuel Öz (S)

Hinder mot verkställighet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om angelägenheten i att säkerställa rättssäkerheten och effektivisera och förenkla handläggningen i pågående ärenden genom exempelvis en översyn av utlänningslagen.

Motivering

Migrationsverket får besluta att verkets beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas omedelbart innan beslutet vinner laga kraft, jämlikt bestämmelserna (12 kap. 8 a § och 8 kap. 19 §) utlänningslagen. Det har inte någon betydelse om den asylsökande överklagar beslutet. Detta medför en rättsosäkerhet då sökandens möjligheter att föra sin talan i domstol i samband med överklaganden blir ytterst begränsade om denne har förts till utlandet, vilket i sig utgör en inskränkning i den sökandens processuella rättigheter. Det vore dessutom inte effektivt, framförallt ur ekonomisk synvinkel, för det fall domstolen skulle ändra Migrationsverkets beslut och bevilja sökanden uppehållstillstånd i Sverige och sökanden därmed behöva ombesörja sin återresa till Sverige.  

Frågan aktualiserar ytterligare ett problem då det under tiden för en pågående förundersökning om brott kan ett avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställas mot den misstänkte. Om åtal är väckt eller den misstänkte har ett straff att avtjäna föreligger hinder för verkställigheten. Men en pågående förundersökning utgör inte ett sådant hinder. Det kan då uppstå viss tveksamhet hos åklagaren eller personalen vid Migrationsverket hur man ska agera. Det finns inte några lagliga förutsättningar för Migrationsverket att skjuta upp en utvisning eller avvisning endast på den grunden att utlänningen är misstänkt för brott och en förundersökning bedrivs med anledning av misstanken. Om en utvisning eller avvisning verkställs medför det oftast att någon lagföring inte kommer att äga rum i landet.

Det är angeläget att se över utlänningslagen i syfte att säkerställa rättssäkerheten och effektivisera och förenkla handläggningen i pågående ärenden som berör sökanden.

.

Emanuel Öz (S)