Motion till riksdagen
2014/15:2191
av Kenneth G Forslund (S)

Skärpta regler för gode män


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och föreslå en skärpning av reglerna för gode män.

Motivering

Systemet med gode män är till för att hjälpa och skydda människor som är i ett mycket utsatt läge. Tyvärr händer det allt för ofta att uppdraget inte sköts på ett korrekt eller tillräckligt professionellt sätt. Varje år inträffar det att gode män avsiktligt eller genom oskicklighet missbrukar det förtroende de givits.

Allt för ofta uppstår det frågor och konflikter kring hur ekonomin sköts för de personer som en god man är ansvarig för att hjälpa. I vissa fall är det så allvarligt att det handlar om ren förskingring. I många fall har personer runt den som har fått en god man utsedd misstankar om att allt inte sköts som det ska.

På grund av att kraven på ekonomisk redovisning för en god man är ytterst låga leder det både till att oklarheten ger en grund för misstänksamhet och att den som inte har seriösa avsikter enkelt kan förskingra pengar.

Kraven både på vilka som kan vara god man och hur verksamheten ska skötas och redovisas måste ses över för att kunna skärpa reglerna. Det är därför viktigt att regeringen ser över verksamheten med gode män och hur den kan regleras tydligare, bland annat avseende vilka som kan utses, hur uppdraget ska redovisas med mera.

.

Kenneth G Forslund (S)