Motion till riksdagen
2014/15:2184
av Isak From m.fl. (S)

Åtgärder mot illegala vapen


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att polisen och tullen samverkar för att genomföra insatser för att motverka illegala vapen.

Motivering

Det blir allt vanligare att medierna rapporterar om kriminalitet kopplad till skjutvapen. Brottsligheten utgörs framförallt av skjutningar i storstäderna mellan kriminella grupperingar försedda med illegala vapen. I en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) från 2012 bekräftas att tillgången till illegala vapen har ökat i framförallt Malmö, Göteborg och Stockholm. Majoriteten av dessa illegala vapen är insmugglade från Balkanområdet.

Problemen kring vapenrelaterad brottslighet har berörts i ett flertal statliga utredningar med syfte att minska kriminell vapenanvändning. I stort sett alla åtgärder som förordats och vidtagits baserat på utredningarna har riktats mot legala vapeninnehavare. Detta trots att svensk och internationell forskning tydligt visar att denna typ av åtgärder har liten betydelse och effekt på vapenrelaterad brottslighet eftersom legala vapen ytterst sällan används i kriminella syften. Det har inte heller skett någon utvärdering av vilken effekt åtgärderna med inriktning mot legala vapen har haft i praktiken.

Det är viktigt att fokus inte riktas mot legala vapen utan mot illegala vapen. Sedan våren 2011 har Rikspolisstyrelsen och Tullverket arbetat gemensamt för att minska införseln av illegala skjutvapen till landet. Myndigheterna har bland annat intensifierat sitt underrättelsesamarbete, de har vidareutvecklat och stärkt det internationella samarbetet och effektiviserat kontrollverksamheten genom att genomföra fler gemensamma operativa insatser.

Det är viktigt att det får fortsätta och utvecklas. Det är därför extra viktigt att tydliggöra betydelsen av att tull och polis ges i sitt huvuduppdrag tydligt stöd för att motverka att illegala vapen förs in i landet, samt att de illegala vapen som förts in landet kan återfinnas, beslagtas och de skyldiga lagföras. Det skulle vara ett viktigt steg i arbetet för att minska brottsligheten med illegala vapen.

.

Isak From (S)

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

Monica Haider (S)