Motion till riksdagen
2014/15:2170
av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Dubbelspår Öxnered–Kornsjö


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för en utbyggnad av dubbelspår på sträckan Öxnered–Kornsjö.

Motivering

Den norska regeringen har i sin transportplan för 2014–2023 planerat satsningar på infrastruktur under de kommande tio åren. För Västsverige är den norska regeringens besked om nya dubbelspår på Östfoldsbanan till Sarpsborg år 2026 mycket glädjande. Satsningen innebär att ytterligare 66 kilometer nya dubbelspår byggs på sträckan Oslo–Halden och man är då nästan framme vid den svenska gränsen.

Det finns starka motiv till den norska satsningen som också har bäring på Sverige. Alltmer av tunga lastbilstransporter belastar E6 mellan våra länder. Göteborgs hamn utvecklas alltmer till en viktig hamn för Osloområdet, vilket leder till fler transporter på väg eftersom järnvägen har för dålig kapacitet. De ökande lastbilstransporterna innebär att trafiksäkerheten och miljömålen om minskade utsläpp av växthusgaser blir allt svårare att uppnå.

Det är viktigt att den svenska regeringen också möter upp och förbereder för ett gränsöverskridande dubbelspår på sträckan Öxnered–Kornsjö. Det blir i så fall en fortsättning på dubbelspåret mellan Göteborg och Öxnered. De första stegen i den riktningen bör tas tidigt under innevarande planperiod 2014–2025. En förstudie bör omedelbart starta med uppgift att ta fram en lämplig sträckning, kostnadsberäkningar och tidplan.

Vi behöver ha det gränslösa tänkandet när det gäller hur människor reser och inte minst perspektivet hur godset transporteras. Det är viktigt att det byggs ett dubbelspår på sträckan Öxnered–Kornsjö, en viktig länk i dubbelspår från Oslo–Göteborg–Malmö–Köpenhamn och sedan vidare till järnvägssystemen på kontinenten. Hotet är att om inget görs kommer det att bli ännu fler godstransporter på väg.

Den svenska och norska staten måste samverka med både Västra Götalandsregionen och Østfold Fylke för att diskutera hur man gemensamt kan fortsätta satsningarna. För mer och mer gods till södra Norge och Osloregionen går via Göteborgs hamn.

Från och med 2014 börjar staten arbeta efter en ny planprocess. Varje regering ska ha möjlighet att se om det finns saker som sker i vår omvärld som påverkar trafikflödena eller annat som gör att staten måste tänka om. Det norska regeringsförslaget är ett exempel på förändringar i omvärlden.

Staten bör planera för att en etapp byggs från Öxnered till Erikstad. Då kan även förutsättningarna för trafiken mot Karlstad förbättras.

Risken är att om inget görs kommer det att bli ännu fler godstransporter på väg. Det gör att vi får ännu större svårigheter att klara våra utsläppsmål. Den frågan måste läggas in i bedömningen när staten ser på förutsättningarna för ett dubbelspår mellan Öxnered och den norska gränsen.

.

Paula Holmqvist (S)

 

Jörgen Hellman (S)

Maria Andersson Willner (S)

Peter Johnsson (S)