Motion till riksdagen
2014/15:2169
av Paula Holmqvist m.fl. (S)

En politik för mat och märkning av livsmedel


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en politik för mat och märkning av livsmedel samt för tillsynen av djurskyddet.

Motivering

Som konsument har man rätt att veta vad maten innehåller och hur den är producerad.  Konsumenterna bör få tillräckligt med information om de produkter som de köper. Det finns stora brister i märkningen av livsmedel, vilket minskar möjligheten för konsumenten att göra aktiva bra val. Konsumenterna vill välja utifrån djurskydd och miljö. Djurens livsvillkor är viktiga frågor för många konsumenter.

Det är viktigt att staten går före i denna diskussion och tar ledningen, istället för att springa efter. Tillsynsmyndigheterna och Livsmedelsverket måste ha bättre kontroll. Diskussionen i samhället kommer att öka om matens kvalitet, djurens möjlighet till utevistelse, naturligt beteende m.m.

Vad vi äter påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Konsumenterna har rätt till bra ekologisk mat och ett större utbud. Ett större utbud kan bidra till lägre priser på sikt. Rätten till bra mat är en viktig välfärdsfråga. En ökad offentlig upphandling av ekologisk mat bidrar till en större efterfrågan.

Hur maten produceras ger också effekter på ekonomi, miljö och klimat. Jordbruket i Sverige står för arbetstillfällen i områden där andra jobb är svåra att få. En politik för mat och livsmedel är också en del av miljöpolitiken och närings-/regionalpolitiken.

Kvalitetsmedvetna medborgare vill kunna efterfråga högre kvalitet måste då få rätt information om vad maten innehåller, hur den har producerats och varifrån den kommer. Det måste bli slut med matfusket där exempelvis datummärkning eller varans kvalitet och ursprung ändras.

Grundtanken att alla djur ska må bra och ha en god hälsa, ställer krav på den miljö som djuren vistas i. Sverige har varit och ska vara ett föregångsland för djurskydd. Vi har stiftat lagar till skydd för våra djur och vi kritiserar andra länder för brister i djurhållning, till exempel vid djurtransporter. Likväl uppmärksammas gång på gång grava fall av vanvård även i Sverige. Det kan inte fortgå och det är därför nödvändigt att se över länsstyrelsernas förmåga att sköta sin inspektionsplikt.

Tillsynen minskade drastiskt när länsstyrelserna tog över ansvaret från kommunerna. Spontana och oanmälda besök har blivit svårare att genomföra och den lokala kännedomen om förhållandena i olika djurbestånd riskerar att försvinna. Även i fråga om djurtransporter sker det för få kontroller.

.

Paula Holmqvist (S)

 

Jörgen Hellman (S)

Maria Andersson Willner (S)

Peter Johnsson (S)