Motion till riksdagen
2014/15:2152
av Anders Hansson m.fl. (M)

Förbud mot streetracing


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga polisens rätt att beslagta fordon för att förhindra streetracing.

Motivering

På svenska vägar rullar varje dag ett stort antal personbilar. Som förare har man ansvar för sitt eget fordon, och även för att man inte utsätter sina medtrafikanter för fara. Det innebär bland annat att man är skyldig att inneha ett giltigt körkort som bevis på en förarutbildning att man följer de lagar och bestämmelser som finns. Reglerna är till för att skapa en säker miljö för alla som befinner sig på vägen. Brott mot dessa regler innebär ett straffansvar.

Det har vid upprepade tillfällen anordnats streetracingtävlingar runt om i landet. Streetracing är illegalt anordnade tillställningar där personer tävlar med sina bilar mot varandra på allmänna vägar. Vid dessa tävlingar struntas det fullständigt i allt vad trafiksäkerhet och hastighetsbestämmelser heter. Ett antal dödsolyckor har inträffat under de senaste åren.

Polisen gör vad den kan för att få bort dessa personer från våra vägar, men likt gummibollar studsar dessa personer snabbt tillbaka i att tävla med sina fordon på allmän väg, då tiden till lagföring i tingsrätt tyvärr är lång och påföljden som utdöms oftast är låg.

Fokus bör ligga i att få bort personen från våra vägar där andra medborgare kan drabbas av dennes uppsåtliga negligering av våra trafikregler. Polisen måste ges utökad rätt att beslagta fordon. Denna rätt bör gälla oavsett om föraren är ägare till fordonet eller inte. Det ska inte vara möjligt att undvika ett beslagtagande genom att framföra ett fordon som är registrerat på en annan person. Fordonet skall bärgas bort till polisens uppställningsplats där ägaren sedan kan lösa ut fordonet mot erläggande av en avgift. Avgiftens storlek bör vara kopplad till värdet på det beslagtagna fordonet, förslagsvis 5–10 procent. På detta sätt kommer man åt de bilar som används vid streetracing, eftersom de i majoriteten av fallen är för värdefulla för att förverkas enligt dagens lagstiftning.

Den tidigare regeringen lade fram en lagrådsremiss om fordonsförverkning. För att förhindra återfall i trafikbrott föreslogs att beaktande ska tas till om gärningsmannen tidigare gjort sig skyldig till bland annat olovlig körning. Endast i de fall då ett förverkande är uppenbart oskäligt får man låta bli att förverka ett fordon. Detta är också något som regeringen bör gå vidare med.

Ingen skall kunna strunta i lagen och fortsätta begå brott utan efterverkningar. Genom detta förslag sätter samhället tydligt ner foten och markerar sin ståndpunkt rörande brottet.

.

Anders Hansson (M)

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Thomas Finnborg (M)