Motion till riksdagen
2014/15:2119
av Markus Wiechel (SD)

Återinför tjänstemannaansvaret


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra tjänstemannaansvaret.

Motivering

Tjänstemannaansvaret avskaffades år 1974. Det innebär att en tjänsteman som begår misstag som leder till att medborgare drabbas inte behöver stå till svars inför svenskt rättsväsende som många andra i liknande situation. Tjänstemannen går alltså fri vid de tillfällen då en vanlig medborgare kan dömas, vilket knappast kan anses följa principen lika inför lagen. Bara om det kan bevisas att tjänstemannen begått brottet medvetet, med allt vad det kan innebära av lidande för den drabbade medborgaren, är denne åtalbar. Eftersom det är mycket svårt, i många fall omöjligt, att bevisa om felaktigheten begåtts medvetet, så innebär den nuvarande lagen i princip att våra tjänstemän åtnjuter immunitet mot svensk lag i sin tjänsteutövning.

 

När en medborgare/skattebetalare drabbats av felaktiga beslut av en tjänsteman kan man visserligen lämna in en klagan, men tjänstemannen behöver alltså inte stå till svars inför domstol på samma sätt som många andra när ett brott har begåtts. Tvärtom så tvingas medborgaren att skattevägen fortsatt försörja samma tjänsteman. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att återinföra tjänstemannaansvaret.

.

Markus Wiechel (SD)