Motion till riksdagen
2014/15:2109
av Carina Herrstedt (SD)

Gemensamt nordiskt register över läkare som fråntagits sin legitimation


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en nordisk lista över läkare som fråntagits sin läkarlegitimation.

Motivering

Det är inte hållbart att läkare som får sin läkarlegitimation indragen i ett nordiskt land endast behöver flytta vidare till ett annat nordiskt land och där kunna fortsätta arbeta som läkare. Det finns tidigare fall där läkare efter mängder av klagomål och incidenter har fått sin läkarlegitimation indragen i Norge, varefter läkaren istället har flyttat till Sverige och kunnat fortsätta arbeta som läkare här. Detta borde inte vara möjligt. Istället borde det införas en gemensam nordisk lista över läkare som fråntagits sin läkarlegitimation som omöjliggör att vederbörande kan flytta från ett nordiskt land till ett annat. Patientsäkerheten måste komma i första rummet.

.

Carina Herrstedt (SD)