Motion till riksdagen
2014/15:2098
av Pavel Gamov (SD)

Inrättande av författningsdomstol


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en svensk författningsdomstol.

Motivering

Sverige är idag ett av få länder i västvärlden som saknar en författningsdomstol. Detta medför att exempelvis myndigheter, regeringen och riksdagen enkelt kan bryta mot landets grundlag, vilket är en bekymmersam ordning i en västerländsk demokrati.

 

Det ansvar som till exempel konstitutionsutskottet eller Lagrådet har är långtifrån tillräckligt för att säkerställa att svensk grundlag efterlevs. Likaså är den lagprövning i och med remisshantering och Justitiedepartementets behandling som utförs innan lagförslag avhandlas i riksdagen otillräcklig. Samtliga dessa instanser tillhör dessutom den exekutiva och inte den dömande makten.

 

Demokratin måste kunna försvaras och stärkas i praktiken också, och enskilda måste kunna försvara sina konstitutionella fri- och rättigheter i det fall dessa kränks. Därför är det väsentligt att regeringen ser över möjligheterna att inrätta en författningsdomstol som säkerställer att Sveriges författning efterlevs.

 

.

Pavel Gamov (SD)