Motion till riksdagen
2014/15:2094
av Yilmaz Kerimo (S)

Det kristna kulturarvet i Turkiet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det kristna kulturarvet i sydöstra Turkiet.

Motivering

Tillståndet för många värdefulla byggnader och andra kulturminnen med anknytning till assyrier/syrianer är mycket allvarligt. Före de dramatiska förföljelserna av folkgruppen under första världskriget fanns två miljoner assyrier/syrianer i området som i dag är sydöstra delen av Turkiet. De hade levt i sydöstra Turkiet i årtusenden och byggt upp ett kulturarv med rötter i de första århundradena efter Kristus. Idag lever bara 5.000 tusen assyrier/syrianer kvar i sydöstra Turkiet och inte mer än kanske 20.000 i hela landet. Dessa tvingas nu se hur deras kulturarv förfaller.

I sydöstra Turkiet finns mängder av kyrkor och kloster med stort historiskt intresse. Även i mycket små församlingar har man valt att ha en aktiv präst för att hindra kyrkan från att förstöras eller övertas av andra. Det förefaller finnas näst intill oövervinneliga svårigheter att underhålla och renovera fastigheterna. I urgamla kloster i området runt Diyarbakir upprätthålls traditionerna av en liten men historiskt och religiöst engagerad grupp människor, som våndas över att byggnader har förstörts, omvandlats till andra ändamål och på olika sätt konfiskerats. Det har också framkommit allvarliga rapporter om att församlingarna i området i den mån de haft resurser för att renovera t.ex. sina kyrkor stoppats av statliga myndigheter.

Det finns skäl att se med stort allvar på det internationella samhällets ansvar för assyriers/syrianers kulturarv i sydöstra Turkiet. Det berör det internationella samfundet som sådant, men också stora grupper medborgare i vårt land. Runt 120 000 assyrier/syrianer lever nu i Sverige och delar ansvaret för att bygga det nya Sverige. För deras och deras anhörigas skull spelar kulturarvet i sydöstra Turkiet en viktig roll för identitet och självkänsla.

Turkiets närmande till EU och de incitament till ökat engagemang för mänskliga rättigheter som märkts i delar av det turkiska samhället utgör ett starkt hopp för den lilla grupp assyrier/syrianer som fortfarande lever kvar i landet. Det måste vara naturligt för Sverige att med sitt ansvar för ett gemensamt världskulturarv ta initiativ inom EU och andra internationella sammanhang för att i samverkan med församlingarna i sydöstra Turkiet och den turkiska staten vidta åtgärder för att säkra att det kulturarv assyrier/syrianer har i sydöstra Turkiet bevaras och utvecklas. Ett bevarande kommer att kräva en insats av biståndsmedel. Sverige bör med kraft verka för att Unesco också tar ansvar för detta kulturarv.

.

Yilmaz Kerimo (S)