Motion till riksdagen
2014/15:2090
av Ingela Nylund Watz (S)

Utvärdering av erbjudandet om hälsoundersökning inom ramen för flyktingmottagandet


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en utvärdering av erbjudandet om hälsoundersökning inom ramen för flyktingmottagandet.

Motivering

Inom ramen för det svenska flyktingmottagandet ingår ett erbjudande om en hälsoundersökning. Landstingen har till uppgift att kontakta och erbjuda de nyanlända denna möjlighet och staten ersätter landstingen för kostnaderna. När denna ordning infördes tog det dock betydligt längre tid att få sin ansökan om uppehållstillståndbehandlad än idag, vilket innebar att landstingen hade längre tid på sig för den uppsökande verksamheten. I dagsläget innebär dock de kortare handläggningstiderna för uppehållstillstånd att landstingen inte alltid klarar sin uppgift. Många flyktingar får därför aldrig något erbjudande om hälsoundersökning.

Många av de flyktingar som kommer till Sverige idag bär med sig hemska upplevelser och trauman som kräver extra stort stöd. Särskilt drabbade är barnen, som numer allt oftare söker sig till skolans elevhälsovård. I vissa kommuner, som tar ett oproportionellt stort ansvar för det svenska flyktingmottagandet, innebär detta extra påfrestningar för elevhälsovårdens organisation, som saknar såväl tillräckliga resurser som den kompetens som egentligen behövs. Detta är varken en rimlig eller värdig situation för de berörda barnen, de drabbade familjerna eller för de kommuner som tvingas ikläda sig ett ansvar som staten och landstingen egentligen delar.

Mot denna bakgrund bör det genomföras en utvärdering och analys av resultaten av statens och landstingens gemensamma ansvar för att erbjuda hälsoundersökningar till nyanlända flyktingar.

.

Ingela Nylund Watz (S)