Motion till riksdagen
2014/15:2086
av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Jämställdhetsintegrera budgeten


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur statsbudgeten kan utvecklas till att bli helt jämställdhetsintegrerad.

Motivering

I FN:s kvinnokonvention från 1979 slås fast att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män på livets alla områden. Indirekt innebär detta att ekonomiska resurser ska fördelas rättvist mellan könen. I Platform for Action, FN:s kvinnopolitiska handlingsprogram från 1995, togs beslut om att alla budgetar ska vara jämställdhetsintegrerade. I handlingsprogrammet sägs tydligt att en budget ska ha ett konsekvent, synligt och genomtänkt könsperspektiv som gör det möjligt att säkra en utveckling till en jämställd värld.

Vi vill understryka vikten av en medveten analys som tydliggör hur resursfördelningen av statsbudgeten kommer kvinnor och män till del, men också hur resursfördelningen möter kvinnors och mäns behov och preferenser.

Därför bör initiativ tas för att utveckla statsbudgeten så att den blir helt jämställdhetsintegrerad.

.

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

Petter Löberg (S)

Phia Andersson (S)