Motion till riksdagen
2014/15:2073
av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Försäljning av skärgårdsmark


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över om Fortifikationsverkets uppdrag bör justeras så att även andra hänsyn än rent marknadsekonomiska ska beaktas i samband med att försvaret aviserar att behovet av viss mark, t.ex. i Stockholms skärgård, inte längre kvarstår.

Motivering

Fortifikationsverket har till uppdrag att avyttra mark som staten inte längre behöver av försvarstekniska skäl. Detta uppdrag måste dock inte, enligt vår mening, innebära att marken erbjuds till högstbjudande på en marknad.

Fortifikationsverket har idag, vid bedömningen att mark som avses avyttras är av allmänintresse, uppdraget att erbjuda berörd kommun att överta marken. Om allmänintresset ska kunna upprätthållas avgörs därmed av den berörda kommunens ekonomiska förutsättningar vid det givna tillfället. Det är enligt vår mening inte en rimlig ordning.

I Stockholms skärgård finns stora naturvärden som är skyddsvärda och angelägna att slå vakt om för framtida generationer. Under senare år har dock Fortifikationsverkets ambition att avyttra mark i Stockholms skärgård lett till omfattande och långdragna diskussioner.  Så har t ex varit fallet med Huvudskär i Haninge kommun.

För Stockholmsregionens invånare är det av största vikt att skärgården är öppen och tillgänglig för alla. Så är också fallet med andra områden i landet där allmänintresset, kulturhistoriska värden och det rörliga friluftslivet bör värnas. Därför är det, ur ett principiellt perspektiv, angeläget att möjliggöra att den mark som försvaret inte längre behöver kan överföras till exempel till andra statliga myndigheter, kommuner eller stiftelser med ett allmännyttigt syfte.

.

Ingela Nylund Watz (S)

 

Åsa Westlund (S)

Björn von Sydow (S)

Yilmaz Kerimo (S)