Motion till riksdagen
2014/15:2046
av Lars Eriksson m.fl. (S)

Stöd för att starta företag


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av stöd till företag i ett tidigt skede.

Motivering

För den som vill starta företag idag finns endast stöd för att starta företaget. Däremot så saknas ett system för att klara sin ekonomi under den första tiden när företaget startas och behöver skapa sig en fast bas för att överleva. Det är ett av de större och grundläggande problemen för nya företag som startas.

 

Mot denna bakgrund välkomnar vi att regeringen avser att se över systemet för statliga riskkapitalbolag i syfte att stötta tidiga faser i utvecklingsprojekt. Det är också bra att anslaget till Almi Företagspartner stärks i syfte att förbättra små och medelstora

företags möjligheter till rådgivning, lån och riskkapital. Det är viktigt att stärka insatserna för företag i inkubatorer och säkra ytterligare kapitalförsörjning till företag i tidiga skeden.

 

Regeringen bör överväga en översyn av ytterligare åtgärder för att bredda möjligheten för fler personer med goda idéer att utveckla företag. Det är angeläget att det inte endast är de med bra ekonomi, eller anhöriga som kan bistå med stöd och pengar, som kan bli företagare.

.

Lars Eriksson (S)

 

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)