Motion till riksdagen
2014/15:2034
av Lars Eriksson m.fl. (S)

Jämställdhet i skolan och förskolan


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fler pedagoger med genuskunskap inom skolan och förskolan.

Motivering

I skolan finns betydande skillnader i prestationer, upplevelser och preferenser mellan flickor och pojkar. Pojkar presterar i genomsnitt sämre än flickor, och får därför sämre betyg. Programvalen till gymnasiet är könsstereotypa – särskilt valen till de yrkesförberedande programmen. Flickor är mer stressade i skolan och mår generellt sämre i tonåren. Det är en viktig utmaning för skolan att bryta könsnormerna.

Om jämställdhetsarbetet i skolan och i utbildningssystemet i övrigt ska bli effektivt måste det bedrivas kontinuerligt enligt principen om jämställdhetsintegrering.

Det behövs fler pedagoger med utbildning i genuskunskap inom både skolan och förskolan. Lärarutbildningen bör förstärkas vad gäller genuskunskap. En skola där barn och unga får möjlighet att mötas och utveckla sin förståelse och respekt för varandras likheter och olikheter är centralt för att uppnå ett sammanhållet samhälle.

I en jämställd förskola trivs, utvecklas och lär sig både flickor och pojkar mera. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Svårigheterna att rekrytera män till förskolan är ett stort problem. Det är viktigt att personalen består av både män och kvinnor. Då jämställdhet är ett kunskapsområde krävs kompetensutveckling för personalen och genuspedagoger bör engageras i verksamheten.

.

Lars Eriksson (S)

 

Anna Wallén (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)