Motion till riksdagen
2014/15:2033
av Lars Eriksson m.fl. (S)

Inkubatorer för framtidens företag


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inkubatorers betydelse för småföretags möjligheter att växa.

Motivering

Sverige behöver en ny näringspolitik för företag som vill växa, anställa och exportera. Under de senaste decennierna har de små och medelstora företagens betydelse för tillväxt och sysselsättning blivit allt tydligare. Samtidigt upplever många företag i fasen mellan idé och produkt att det saknas tillräckliga resurser för deras fortsatta utveckling. Detta utgör ett allvarligt tillväxthinder för Sverige. Nya företag ska inte hindras i sin expansion på grund av bristande stöd och onödiga finansieringsproblem.

 

En förhållandevis billig åtgärd som kan få stora effekter för sysselsättning och jobbskapande är en satsning på företagsinkubatorer. Det finns flera exempel runt om i landet som visar att inkubatorer är mycket betydelsefulla för att idéer och forskningsresultat ska kunna omvandlas till nya företag. Ett sådant exempel är Västerås Science Park i Västmanland som erbjuder ett inkubationsprogram för entreprenörer och idébärare som vill uppnå kommersiellt genombrott på marknaden. Genom att delta i programmet får entreprenören tillgång till affärsutveckling, utbildning, nätverk och kapitalanskaffning.

 

För att ytterligare stärka nya företags tillväxtmöjligheter i Sverige bör man se över möjligheten till en samordnad modell för statlig riskkapitalförsörjning kopplad till inkubatorer. Syftet bör vara att omvandla innovativa idéer som ännu anses för riskfyllda för att få finansiering från enbart privata investerare till företag som kan växa och stå på egna ben. Efter tiden i inkubatorn ska företagen vara kapabla att fungera utan statligt stöd.

 

I en stenhård internationell konkurrens måste Sverige vara på tå när det handlar om att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Genom att utveckla bra företagsinkubatorer skapar vi goda förutsättningar för nya företag i framkant och stärker vår framtida konkurrenskraft.

 

Vad som ovan anförs om inkubatorers betydelse för småföretags möjligheter att växa bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna

.

Lars Eriksson (S)

 

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)