Motion till riksdagen
2014/15:2000
av Hans Wallmark m.fl. (M)

Valkretsar


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vallagen ska kompletteras med en bestämmelse som motverkar att gränserna mellan riksdagsvalkretsar och landstingsvalkretsar inte är synkroniserade.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av riksdagsvalkretsindelningen i Skåne.

Motivering

Ett problem som påtalats vid flera riksmöten är att gränserna för riksdagsvalkretsar och landstingsvalkretsar på sina håll i landet kraftigt skiljs åt. Inte minst är fallet så i Skåne. Trots att detta uppmärksammats har ännu inget skett.

 

Riksdagsvalkretsarna är fastslagna i vallagen. Beslut om landstingsvalkretsar fattas av landstingsfullmäktige, sedan kommunerna fått tillfälle att yttra sig. För att vara giltigt skall beslutet vara fastställt av länsstyrelsen.

 

Indelningen i valkretsar för val av kommunfullmäktige beslutas av fullmäktige. För att vara giltigt skall beslutet vara fastställt av länsstyrelsen.

 

Vallagen innehåller vissa bestämmelser om samordning av gränserna för landstings- och kommunvalkretsar.

 

Motsvarande synkronisering finns inte vad gäller riksdagsvalkretsar och landstingsvalkretsar. Detta har medfört att ”ologiska” gränser uppstår mellan valkretsarna för val till riksdag respektive landsting.

I Skåne omfattar länets norra och östra valkrets hela före detta Kristianstads län (13 kommuner) medan länets västra valkrets omfattar åtta kommuner i före detta Malmöhus län. Vid indelningen i landstingsvalkretsar har emellertid kommuner från såväl västrariksdagsvalkretsen som norra och östra valkretsen hamnat i samma valkrets. Samma oklara indelning har skapats i sydöstra Skåne, det vill säga landstingsvalkretsen hämtar sitt område från både norra och östra riksdagsvalkretsen samt från södra. Ett sådant förhållande kan skapa förvirring hos väljarna. För att ur ett medborgarperspektiv ännu bättre möjliggöra granskning och uppföljning av de politiska företrädarna vore det bra med synkroniserade riksdagsvalkretsar och landstings- eller regionvalkretsar.

 

Att som folkvald företräda medborgarna är ett förtroendeuppdrag. Det handlar om både att förtjäna andras förtroende och att i samband med val kunna utvärderas. Med en större logisk koppling mellan dagens riksdags- och regionvalkretsar går det lättare för politiskt intresserade och engagerade medborgare att följa ”sina” politiker mellan olika nivåer. Vissa frågor har också en logisk politisk koppling i ett område där bättre samhörighet mellan landstings- och riksdagsvalkrets underlättar hur ärendet drivs samt för opinionsbildandet.

.

Hans Wallmark (M)

 

Maria Malmer Stenergard (M)

Anette Åkesson (M)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Thomas Finnborg (M)

Anders Hansson (M)

Boriana Åberg (M)

Gunilla Nordgren (M)

Tobias Billström (M)

Patrick Reslow (M)

Olof Lavesson (M)