Motion till riksdagen
2014/15:1999
av Hans Wallmark (M)

Antalet riksdagsledamöter


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över antalet riksdagsledamöter.

Motivering

Efter en grundlagsutredning som arbetat under ett antal år har ett par viktiga frågor hanterats som resulterat i en reformering av regeringsformen. Det blir ingen konstitutionsdomstol som den i Karlsruhe i Tyskland, däremot avskaffas i alla fall uppenbarhetsrekvisitet. På så sätt understryks grundlagarnas betydelse, Lagrådets och domstolarnas självständiga ställning stärks, vilket sammantaget utgör steg i rätt riktning.

Det fanns naturligtvis både för- och nackdelar med att vissa grundläggande frågor aldrig behandlades i utredningen, exempelvis den om vårt statsskick – Sverige förblir exempelvis en konstitutionell monarki.

Dock kan det finnas anledning att ändå gå vidare inom ett område, nämligen antalet riksdagsledamöter. Dagens antal på 349 riskerar att leda till att många hamnar i skuggan av varandra. Med ett färre antal finns en tydligare koppling mellan de valda och väljarna och dessutom får medborgarna lättare att utkräva ansvar.

En konstitution, en grundlag, kan ses som ett lapptäcke av olika lösningar, principer och idétraditioner. Det ena landet är inte det andra likt, även om vi tittar på så nära grannar som Finland, Danmark, Tyskland och Storbritannien som alla kan beskrivas som öppna demokratiska samhällen med tydliga välfärdsambitioner.

Vid en internationell jämförelse visar det sig dock att Sverige har betydligt färre invånare per parlamentsledamot än många andra länder. Även det talar för en översyn.

.

Hans Wallmark (M)