Motion till riksdagen
2014/15:1996
av Hans Wallmark (M)

Samkörd adressregistrering för utlandssvenskar


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av möjligheten att samköra utlandsbosatta svenskars adressregistrering hos Skatteverket, Valmyndigheten och Pensionsmyndigheten.

Motivering

Dagens värld må vara lika global som när Eratosthenes matematiskt bevisade att jorden är rund ca 240 f.Kr. men i dagens globala värld är det internationella utbytet större och mer frekvent än någonsin tidigare. Det är bra! Människor studerar, arbetar och socialiserar i andra delar av världen – inte sällan mycket långt bort – i en omfattning som är av historiska proportioner.

Vid varje givet tillfälle befinner sig cirka en dryg halv miljon svenska medborgare stadigvarande utanför landets gränser. För ett litet exportberoende land som vårt är det en utveckling som vi välkomnar: Ju större, oftare och längre interaktion vi har med utlandet desto mer utökar vi vårt kapital i form av kontakter, erfarenheter och influenser, vilket gagnar oss som land, medborgare och individer.

Mot denna bakgrund finns all anledning för staten att i möjligaste mån underlätta för våra medborgare att vistas utomlands genom anpassning av den statliga byråkratin. Det handlar om att serva och bistå våra medborgare! I detta sammanhang finns skäl att uppmärksamma ett praktiskt problem som skapar onödig friktion för svenskar som väljer att bosätta sig utomlands oberoende av längd eller omfattning.

Idag gäller för en svensk medborgare som vill flytta utomlands att denne måste anmäla adressändring minst tre gånger: till Skatteverket, Valmyndigheten och Pensionsmyndigheten. Idag saknas samkörning av adressregister mellan dessa myndigheter – och säkerligen andra också. Med rätt små medel borde en samkörning mellan dessa tre myndigheter – och eventuellt andra – vara en tämligen enkel sak att åtgärda. Eventuella kostnader och merarbete övervägs väsentligen av den nytta som en sådan samkörning skulle innebära för berörda medborgare samt sänkta kostnader att administrera tre olika sorters ändringar.

Riksdagen bör därför tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av möjligheten till att samköra adressregistrering för dessa tre myndigheter för att underlätta för svenskar bosatta utomlands.

.

Hans Wallmark (M)