Motion till riksdagen
2014/15:1989
av Hans Wallmark m.fl. (M)

Sverige, Finland och Nato


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inleda en dialog med Finlands regering om hur länderna kan hitta en form för att gemensamt analysera konsekvenserna av ett medlemskap i Nato.

Motivering

Ambassadör Tomas Bertelman presenterade den 29 oktober sin rapport ”Försvarspolitiskt samarbete – effektivitet, solidaritet, suveränitet”. Med Försvarsberedningens två rapporter 2013 och 2014 som utgångspunkt har han under ett knappt års tid arbetat med att se över Sveriges internationella försvarssamarbeten. Det är en av de största genomgångar som har gjorts kring Sveriges försvarspolitiska samarbeten.

 

Under de senaste 20 åren så har Sveriges försvarspolitiska förhållande till omvärlden drastiskt förändrats. År 1992 slogs fast att neutraliteten inte längre var ett mål i sig, utan endast ett möjligt handlingsalternativ i händelse av krig. I utrikesdeklarationen tio år senare, under socialdemokratiskt regeringsinnehav, ströks neutraliteten helt. Sedermera har vi i bred politisk enighet utfärdat en solidaritetsförklaring med innebörden att Sverige inte kommer att förbli passivt ifall en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett EU-land eller ett nordiskt land. Vi har också sedan många år ett fördjupat samarbete med Nato.

 

 

Det är utifrån bakgrunden av dessa deklarationer och åsiktsförklaringar som Bertelman gjort sin analys. Han slutsats är att Sveriges fördjupade samarbete och allt starkare identifikation med Nato borde leda till att Sverige seriöst prövar och analyserar frågan om medlemskap i organisationen.  De omfattande samarbeten som vi idag har, i kombination med vår egen solidaritetsförklaring, bringar oss så nära Nato att vi knappast kan undgå att identifieras med alliansen – utan att få vare sig den effekt av samarbetet eller det solidariska skydd som ett medlemskap skulle innebära. Bertelman pekar också på att denna analys borde göras tillsammans med Finland, ett land som i mycket delar Sveriges försvarspolitiska utmaningar och vars politik också präglas av samma begränsningar i det internationella försvarssamarbetet som den svenska.

 

Den svenska regeringen borde ta till sig av Bertelmanrapporten och förutsättningslöst pröva dessa frågor, och då gärna i nära samarbete med Finlands regering.

 

 

 

 

 

.

Hans Wallmark (M)

 

Johan Forssell (M)

Lena Asplund (M)

Jan R Andersson (M)

Lotta Olsson (M)