Motion till riksdagen
2014/15:1981
av Niclas Malmberg (MP)

Avveckla skattebefrielsen för luftfartyg och fartyg


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avveckla skattebefrielsen för luftfartyg och fartyg.

Bakgrund

Efter att EU-kommissionen riktat kritik mot att Sveriges skattebefrielse för flygbränsle är generösare än vad energiskattedirektivet medger, har den förra regeringen meddelat kommissionen att reglerna ska ses över och ändras senast den 1 juli 2015. Tyvärr är de förändringar som förra regeringen föreslagit otillräckliga och innebär fortsatt skattebefrielse för luftfartyg och fartyg som används för transport av passagerare eller varor mot ersättning, för tillhandahållande av tjänster mot ersättning, på uppdrag av offentliga myndigheter eller för yrkesfiske.

Helhetsgrepp om klimatfrågan

Ekonomiska styrmedel är centrala i klimatpolitiken, och att då ge vissa kommersiella verksamheter skattebefrielse är inte att ta ett helhetsgrepp om klimatfrågan. Flygtrafiken ökar, och om ett tiotal år kommer svenskars flygresor att orsaka större utsläpp av växthusgaser än landets samlade biltrafik, om inte dagens utveckling bryts. Alla transportslag måste betala sina miljökostnader om klimatmålen ska kunna nås. En tillräckligt snabb teknikutveckling kommer inte att ske för transportslag som inte får ekonomiska incitament för att minska sin miljöpåverkan.

Det argument som brukar användas för att motivera skattebefrielse för flygbränsle är att flygplanet i så fall kan fylla på flygbränsle i något annat land. Men i och med att länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Österrike sedan flera år har en flygskatt faller det argumentet. Och i praktiken har argumentet alltid varit svagt, då kostnaderna för att flyga långa sträckor för att fylla på flygbränsle skulle överstiga skattekostnaderna.

Mot bakgrund av detta föreslås riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att avveckla skattebefrielsen för luftfartyg och fartyg.

.

Niclas Malmberg (MP)