Motion till riksdagen
2014/15:1964
av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson (S)

Brandvarnare


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fungerande brandvarnare i bostaden.

Motivering

Statistik visar att det i majoriteten av dödsbränder i flerbostadshus och i småhus helt och hållet saknas brandvarnare. I Boverkets byggregler finns krav på brandvarnare vid nybyggande. Statens räddningsverk lämnade år 2003 allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder med råd om brandvarnare. Förekomsten av brandvarnare i bostäder har också ökat de senaste åren men är ännu inte tillfredsställande.

I en enkätundersökning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde 2010 uppgav 85 % av svarande att man har minst en fungerande brandvarnare i bostaden. Samtidigt finns undersökningar och information från kommuner som genomfört hembesök att andelen fungerande brandvarnare är betydligt lägre.

Regeringen uppdrog i november 2009 åt MSB att i samverkan med berörda myndigheter och organisationer ta fram en nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. Inom ramen för arbetet har en vision för brandskyddsområdet formulerats: Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En lägsta nivå på brandskyddet i bostaden är att det finns fungerande brandvarnare. Brandvarnare ska ge den enskilde en tidig varning så att tid ges att sätta sig i säkerhet, dvs. utrymma bostaden eller byggnaden. MSB ville också ge ut en föreskrift om brandskydd i behovsprövade vård- och omsorgsboenden, då många äldre drabbas av bränder i bostaden.

MSB:s förslag ledde aldrig till några åtgärder från den borgerliga regeringens sida. Det är angeläget att arbetet för att förebygga bränder snarast går vidare, bland annat genom att MBS ska ha rätt att ge ut föreskrift om att alla bostäder ska ha minst en fungerande brandvarnare. Det kommer att rädda många liv.

.

Eva Sonidsson (S)

Kristina Nilsson (S)