Motion till riksdagen
2014/15:1957
av Krister Hammarbergh (M)

Kommunala regelförenklingar


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att initiera ett arbete för att stödja kommunerna i deras arbete med regelförenklingar med särskild vikt på transparens, rättssäkerhet och likabehandling.

Motivering

Regelförenkling är en tillväxtskapande åtgärd. Synnerligen viktigt är det för små- och mellanstora företag att bemötas av enkla, översiktliga och transparenta regler på den kommunala nivån då det är där i första hand många företag möter regelverken.

Tillgänglighet är en viktig fråga för företagen. Kommunerna utövar tillsyn över ett flertal verksamhetsområden som påverkar de flesta företagares vardag. Att ha en samlad information om vilka regler som är gällande, samordna olika ansökningar och följa upp företagens ärenden är en av flera viktiga åtgärder kommunerna bör bli bättre på för att möta företagen och företagarna, särskilt i uppstartsfasen.

Stora avgiftsskillnader mellan de olika kommunerna är ett konkurrenshinder för såväl nystartade som etablerade företag. Även skillnader i handläggningstider kan av många företag uppfattas som ett hinder för etablering och tillväxt. Kommunerna bör därför – exempelvis genom Sveriges Kommuner och Landsting – se över möjligheten att utarbeta gemensamma standarder för avgifter och handläggningstider.

Det är också viktigt att enskilda handläggare i kommunerna tillämpar regelverket på ett likartat sätt. Vi ser många exempel på att företag och företagare bemöts olika utifrån vilka handläggare de har kontakt med. Det är naturligtvis inte acceptabelt.

Regeringen bör initiera ett arbete med att ge tydligare stöd till kommunernas regelförenklingsarbete. Transparens, likabehandling och rättssäkerhet ska vara ledord för arbetet med att förenkla regelverket i den kommunala förvaltningen så att företag och företagare bemöts på samma sätt oavsett i vilken geografisk del av landet man vill etablera sig eller expandera sin verksamhet.

 

.

Krister Hammarbergh (M)