Motion till riksdagen
2014/15:1946
av Krister Hammarbergh (M)

Räddningsinsatser över gränsen mellan Sverige och Finland


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta ett finskt befäl leda en räddningsinsats i Sverige.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att inleda samtal med den finska staten om att tillåta svenska befäl att leda en räddningstjänstinsats i Finland.

Motivering

I Tornedalen finns traditionellt ett stort samarbete över gränsen. Trots Nordiska rådets mångåriga existens och de båda staternas medlemskap i Europeiska unionen finns fortfarande en lång rad av omotiverade gränshinder kvar i både Sverige och Finland.

Dessa hinder skapar onödiga svårigheter för medborgarna i gränsområdet och måste därför skyndsamt undanröjas.

Ett exempel är möjligheten att använda sig av respektive lands räddningstjänst på andra sidan gränsen vid behov. Idag måste en räddningsinsats i Sverige ledas av ett svenskt befäl.

För flera kommuner i gränsområdet är det mer rationellt och tryggare för medborgarna att skapa avtal där den räddningstjänst som befinner sig närmast en ort också har det huvudsakliga ansvaret för en insats, oavsett på vilken sida av gränsen som orten ligger. Detta kräver dock att båda länderna ändrar sitt regelverk så att en räddningsinsats kan få ledas av ett befäl från respektive land, oavsett på vilken sida av gränsen som insatsen behövs.

Att en regeländring är nödvändig kan belysas med följande exempel: Med dagens regelsystem måste den svenska räddningstjänsten köra 57 km från centralorten Övertorneå till Pello. Med en regeländring kan räddningstjänsten på andra sidan älven passera en bro och starta släckningsarbetet i tid.

.

Krister Hammarbergh (M)