Motion till riksdagen
2014/15:1945
av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (S)

Arbetsmiljön för vägarbetare


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsmiljön för vägarbetare.

Motivering

Vägnätet i Sverige måste kontinuerligt underhållas och förbättras för att skapa en bra standard med hög framkomlighet och förbättrad trafiksäkerhet. Riksdagen har antagit en nollvision för vägtrafiken, vilket innebär att ingen ska dö eller skadas för livet i trafiken. Det är ett av de viktigaste målen som ska tas i beaktande vid utbyggnad och upprustning av vägnät.

Samtidigt som säkerheten för trafikanterna har höjts, har flera försämringar skett när det gäller säkerheten för vägarbetarna.

Antalet olyckor vid vägarbetsplatser ökade med 20 procent mellan åren 2003 och 2009 på Vägverkets vägarbetsplatser med 31 döda. Men brister i underlaget och färre inspektioner på grund av minskade resurser till Arbetsmiljöverket gör att den verkliga siffran troligtvis är betydligt högre.

Den främsta anledningen till olyckorna är att bilisterna struntar i hastighetsbegränsningarna och visar dålig hänsyn när de passerar vägarbetsplatser. Därför är den viktigaste åtgärden för att minska incidenter och olyckor vid vägarbeten att förmå bilister att sänka hastigheten. Man har utvecklat olika metoder för att åstadkomma detta, men de används sällan. Dessutom är fartbegränsning ofta bara en rekommendation vid ombyggnad av vägar.

Vidare är vägarbetarnas säkerhet en del av den kostnad som entreprenören ska lägga in i upphandlingen. Därmed blir säkerheten för vägarbetare en kostnadspost som ska anpassas så att den inte hotar entreprenörens möjlighet att vinna upphandlingen. Det är angeläget att byggherren tar större ansvar för vägarbetarnas säkerhet i upphandlingarna och att större krav ska ställas på entreprenörer i detta sammanhang.

.

Jasenko Omanovic (S)

Ingemar Nilsson (S)