Motion till riksdagen
2014/15:1943
av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (S)

Bättre konkurrensvillkor för svenska företag


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av bättre konkurrensvillkor för svenska företag.

Motivering

Konkurrensen för svenska företag har till följd av internationalisering, privatiseringar och avregleringar skärpts i de flesta branscher. Situationen för företag som vill följa lagar och avtal har ytterligare försämrats av illojal konkurrens av mindre nogräknade företagare. Det finns många exempel på detta inom exempelvis åkerinäringen, fastighetsskötsel, restauranger, byggsektorn, tvätterier, taxi och många fler. De har undermåliga arbetsförhållanden och många anställda arbetar för rena slavlöner. Företag använder lönedumpning som konkurrensmedel.

Det ska vara ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden och svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Den svenska modellen bygger på avtal mellan starka och självständiga parter på arbetsmarknaden tillsammans med aktiva insatser från staten genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och en väl fungerande omställningsförsäkring vid arbetslöshet. Det har gett goda villkor för löntagarna och konkurrenskraftiga villkor för företagen.

Den borgerliga regeringen monterade på område efter område ned statens roll i detta och försvagade den svenska modellens funktionssätt. Därför är det angeläget att den svenska modellen på arbetsmarknaden återupprättas.

Det är viktigt att vi värnar om principen att det är arbetsmarknadens parter som tecknar kollektivavtal också i framtiden. Det får inte vara en fråga som beslutas politiskt. Däremot är det viktigt att riksdagen stiftar lagar som på olika sätt försvårar illojal konkurrens, till exempel genom krav på personalliggare, skärpta regler för offentlig upphandling, utvidgade kontroller av aktuella branscher och tyngre straff för brott som syftar till att på orätt sätt tillskansa sig marknadsfördelar. En sådan lagstiftning är viktig för att säkra konkurrens på lika villkor.

.

Jasenko Omanovic (S)

Eva Sonidsson (S)