Motion till riksdagen
2014/15:1920
av Krister Hammarbergh (M)

Lärarhandledare i skolan


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett system med lärarhandledare.

Motivering

Skolverkets rapport (2012:374) visar att likvärdigheten i grundskolan har minskat. Flera rapporter visar att föräldrars utbildningsbakgrund fortfarande spelar en alldeles för stor roll för elevresultaten. Sammantaget visar all tillgänglig statistik på att mer än 20 års sjunkande elevresultat i svensk skola visserligen börjar vända, men från en låg nivå och med ojämna resultat över landet.

På de skolor där Skolverket finner allvarliga brister i exempelvis lärarnas kompetens och elevernas resultat bör ett system med lärardriven skolutveckling finnas. Syftet är att förbättra resultaten, öka lärarnas kompetens och uppnå målet om att fler elever ska nå gymnasiekompetens.

Ett system med lärarhandledning måste bygga på frivillighet från skolornas sida och utformas med respekt för lärarna. En grundläggande princip ska vara att de skolor som erbjuds lärarhandledning, samt huvudmännen som har det övergripande ansvaret, frivilligt ska ingå överenskommelser med Skolverket om verksamheten.

Regeringen bör tillse att ett system med lärarhandledare inledningsvis etableras i ämnena matematik, svenska och NO. I dessa ämnen uppvisar svenska elever försämrade resultat i flera internationella mätningar. Den långsiktiga ambitionen, om systemet med lärarhandledare visar sig uppnå effektiva och goda resultat, är att det ska bli handledare i flera ämnen.

Att vara handledare måste givetvis vara meriterande. Exempelvis bör man kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor på lönemarknaden för att locka till sig väl kvalificerade handledare i alla delar av Sverige.

.

Krister Hammarbergh (M)