Motion till riksdagen
2014/15:1911
av Krister Hammarbergh (M)

Informationskampanj om allemansrätten


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör initiera en bred informationskampanj om allemansrätten, dess historiska grund och hur den ska tolkas och förstås i vår samtid.

Motivering

Allemansrätten har en lång historisk tradition i Sverige. I grunden är vi rätt ensamma om att ha en rättighet för alla invånare att fritt kunna nyttja skog och natur till aktiviteter såsom rekreation, fiske, bärplockning, svampplockning, bad och friluftsliv. Den rättigheten ska självklart värnas även för framtida generationer.

Tidigare var det en naturlig del av undervisningen i skolan att lära sig om allemansrätten och vad den betyder. I våra dagar kan det förefalla som om en del av den kunskapen man tidigare lärde ut börjar försvinna, vilket leder till att många inte vet vilka begränsningar som också följer av allemansrätten.

Regeringen bör därför ges i uppdrag att initiera en större nationell informationskampanj om allemansrätten, både vad rätten innebär och vilka skyldigheter som följer med. Ett sådant arbete bör ske tillsammans med de organisationer och intressegrupperingar – såsom t.ex. bärföretag, jordägare, natur- och miljöorganisationer samt jakt- och fiskeorganisationer – som alla har ett gemensamt intresse av att värna om allemansrätten i framtiden.

.

Krister Hammarbergh (M)