Motion till riksdagen
2014/15:1900
av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Ett hem åt alla


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att öka drivkrafterna för att bygga nya bostadsområden och student- och ungdomsbostäder.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att göra strandskyddet mer flexibelt.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fortsatt förenklingsarbete och fler bygglovsbefriade åtgärder.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att motverka hemlöshet.

Motivering

En bra boendemiljö är grundläggande för att skapa trygga uppväxtvillkor för barn och unga. Under tjugo års tid har Sverige byggt mindre än hälften så många bostäder som våra nordiska grannländer gjort per capita och långt under snittet inom OECD.

Priset betalar vi nu. Större ungdomskullar kombinerat med en av de starkaste urbaniseringstrenderna i Europa gör att vi i dag har en akut bostadsbrist i tillväxtregionerna.

Under kristdemokratisk ledning bedriver regeringen en omfattande reformagenda för att undanröja hinder för ökat byggande. Förenklade regelverk för att bygga ungdoms- och studentbostäder, planprocessen har blivit tydligare och kortare, andrahandsuthyrning har underlättats, fler bygglovsbefriade åtgärder har införts och skatter har sänkts för att underlätta byggande och boende.

Denna politik måste fullföljas. Vänstersidan i politiken motsätter sig många reformer och har framförallt ingen drivkraft att fortsätta förenklingsarbetet. De har inget samlat alternativ förutom att de vill tillbaka till mer av subventioner och regleringar. Den politiken har prövats med förödande resultat.

Den statliga fastighetsskatten var oförutsägbar och beskattade värden som inte motsvarades av några löpande inkomster. Men det kostnadskrävande taxeringsvärdessystemet finns fortfarande kvar, bidrar till krångel för enskilda småhusägare och skulle kunna användas för att återinföra det gamla fastighetsskattesystemet. Vi vill slutligt avskaffa taxeringsvärdessystemet.

För att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner att investera i nya bostadsområden bör någon form av ekonomisk stimulans införas till kommuner som bygger nya bostäder. Vi vill också att regelverket ytterligare förenklas, bland annat när det gäller bullerregler, i syfte att erbjuda fler ungdoms- och studentbostäder till rimliga kostnader samt att universitet, högskolor och Försvarsmakten ges permanent rätt att tillhandahålla bostäder för studenter, forskare och tillfälligt försvarsanställda. Skattesituationen behöver ses över för hyresrätten, framförallt med inriktning på att underlätta för nyproduktion.

Strandskyddsreglerna ska säkra allmänhetens tillgång till stränder och värna unika naturvärden. Men reglerna är krångliga och otydliga. Regelverket måste nu reformeras i grunden så att glest befolkade områden kan bebyggas, förutom i områden som genom beslut pekas ut som skyddsvärda. Men även i exploaterade delar av landet innebär dagens regelverk att äganderätten ibland får en allt för svag ställning.

Reformeringen av plan- och bygglagen måste fortsätta i syfte att underlätta för bostadsproduktion. Instansordningen vid överklagande måste effektiviseras. Riksintressesystemet behöver förtydligas och förenklas. Listan på bygglovsbefriade åtgärder bör ökas. Åtgärder som inte innebär någon inskränkning för grannar eller medför någon allvarlig risk för fukt eller annan skada på huset om de utförs icke fackmässigt bör befrias från bygglov. Undantag bör ske i områden som klassas som kulturhistoriskt värdefulla. Om kommuner inte håller tidsgränser för bygglov bör avgiften reduceras. Tidsgräns för att ge startbesked vid anmälan till byggnadsnämnden ska införas.

Kristdemokraterna vill att alla kommuner där det finns hemlöshet arbetar utifrån modellen "Bostad först". Metoden utgår från att se på bostaden som ett grundläggande behov för alla, oavsett problem som personen ifråga brottas med. Utifrån detta erbjuds personen frivilliga och individuellt anpassade stödinsatser. Vräkningar av barnfamiljer måste förebyggas.

 

.

Göran Hägglund (KD)

 

Emma Henriksson (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Annika Eclund (KD)

Caroline Szyber (KD)