Motion till riksdagen
2014/15:1873
av Maria Arnholm och Birgitta Ohlsson (FP)

Neutralt stöd till livsåskådningsorganisationer


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över lagen om statligt stöd för trossamfund så att den blir neutral och inte positivt särbehandlar religiösa livsåskådningsorganisationer.

Motivering

 

Statens stöd till trossamfunden regleras i två lagar och en förordning – lag om trossamfund (SFS 1998:1593), lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) samt förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS 1999:974). I gällande lagtext står att trossamfunden ska ”bedriva en aktiv och långsiktigt in­riktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och om­sorg”. Vidare framhålls att ”Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och är stabilt och har egen livskraft”.

 

Vi menar att det inte finns skäl att här särbe­hand­la just religiösa trossamfund, som endast är en del av alla livsåskådnings­sam­fund. Den verksamhet som trossamfunden bedriver är värdefull, men värdet ligger knappast i deras drivkraft, den religiösa tron, utan i den sociala be­tydelse den har för dem som berörs. Det betyder att andra livsåskådnings­samfund som bedriver en motsvarande verksamhet borde få samma stöd.

Stödet bör av den anledningen baseras på objektiva kriterier som inte inrymmer begreppet ”religion”.

Vi föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning som ser över lagen om statligt stöd för trossamfund så att den blir neutral och inte positivt sär­behandlar religiösa livsåskådningsorganisationer.

 

 

.

Maria Arnholm (FP)

Birgitta Ohlsson (FP)