Motion till riksdagen
2014/15:1849
av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M)

En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att villkoren för företagsamhet och entreprenörskap ska förbättras.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en maritim strategi med fokus på jobb och nya affärsmöjligheter bör tas fram.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tydliggöra en svensk politik för att skapa tillväxt, välfärd och en god havsmiljö.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta synliggöra den maritima potentialen och skapa förutsättningar för ett gränsöverskridande samarbete.
  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en plan innehållande förutsättningar för det regionala samarbetet för en hållbar miljödriven näringsutveckling bör tas fram.

 

Jobb och företag för ett starkare Sverige

Med en ambitiös politik för företagande och innovationer kan jobben bli fler och komma fler till del. Jobb skapas av företag som startar, växer och anställer. Det skapar också grunden för fler jobb i offentlig sektor. Det var därför alliansregeringen gjorde det mer lönsamt att driva företag och minskade krångel för företagare och entreprenörer. Jobben blir fler när fler människor vill och kan arbeta, när fler företag startar och växer och när arbetsgivare vågar anställa.

 

Sverige byggs starkt genom fler i arbete. Vårt mål är att alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Att ha ett arbete och en inkomst ger människor makt över sina liv, liksom en känsla av gemenskap och av att vara behövd. När vi är många som jobbar hjälps vi åt att skapa mer resurser till det som är gemensamt. På så sätt skapar vi förutsättningar för ett mer jämlikt och jämställt samhälle och stärker sammanhållningen i vårt land. Vår politik har varit framgångsrik. Jämfört med 2006 har mer än 340 000 fler personer ett jobb att gå till. Utanförskapet har minskat med närmare 200 000 personer sedan 2006. Andelen ungdomar som varken jobbar eller studerar, liksom antalet sjukskrivna och förtidspensionerade har minskat. Sysselsättningen bland utrikes födda och bland kvinnor har ökat. Vi har idag högst sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i hela EU. Utmaningarna är dock alltjämt stora.

Det är genom öppenhet och handel vi bygger vårt välstånd. Samtidigt utmanas företag och jobb i Sverige ständigt av entreprenörer och innovationer från hela världen. För att kunna konkurrera på den globala marknaden behöver vi förbättra villkoren för företagsamhet och entreprenörskap.

 

Sverige rankas högt i internationella jämförelser när det gäller företagsklimatet, men vi kan fortfarande bli bättre. Därför måste vi användas oss av de resurser vi har på ett bättre sätt.

 

Blå tillväxt

Vattnet, våra vattendrag, sjöar och hav är en fantastisk resurs. När vi söker potentialen för nya jobb och affärsmöjligheter är det kring, under, på eller i detta vatten som mer finns att ta vara på. Det gäller att se vattnet som så mycket mer än bara färdvägar eller något vackert att se på eller bada i. Det är viktigt att se de synergier som finns i samverkan mellan flera aktörer i olika delar av landet. I den maritima sektorn finns stor potential för fler växande företag och nya jobb. Sverige behöver en maritim strategi med fokus på jobb och nya affärsmöjligheter i hela landet. I en sådan ingår alla näringar som har koppling till haven och kustområdena liksom våra sjöar och vattendrag. En förutsättning för blå tillväxt är att de aktuella branscherna utvecklas på ett hållbart sätt så att havet som resurs inte äventyras.

 

 

 

 

 

Maritima styrkor

Sverige har en av de längsta kusterna i EU, och många attraktiva kust- och skärgårdsområden. Vi är ett till stora delar glest befolkat land, där det finns gott om plats. Sverige har en unik natur och vackra kulturlandskap som ger hög livskvalitet och goda möjligheter till ökad turism. Vår unika allemansrätt skapar goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. Intresset för jakt och fiske är också stort, och kan ge nya affärsmöjligheter, liksom fritidsbåtssektorn.

 

Sverige har lång tradition och gedigen kompetens inom sjösäkerhet och marinteknik. Våra havsforskningslaboratorier och forskningsfartyg bidrar till viktig forskning om våra maritima resurser. Havet är dessutom en fantastisk råvarukälla och vi ser en positiv nationell utveckling kopplad till mat och livsmedelsprodukter från havet. Detta gäller främst inom restaurang och turismområdet.

Sverige ligger långt fram inom miljö- och energiteknikområdet. Vi är kända för vårt innovativa näringsliv. Havsbaserad vindkraft och vågenergi har kommit att bli ett allt mer intressant alternativ. Biotekniken skapar nya möjligheter.

 

Alla dessa styrkor ska tas tillvara och användas på bästa möjliga sätt. Det behövs därför en maritim strategi för Sverige. Strategin ska ge en bättre samordning mellan olika sektorer. Den ska synliggöra och bygga vidare på styrkorna och i förlängningen bidra till att skapa fler jobb, förbättra havsmiljön och öka tillväxten i hela landet.

 

Stärkt konkurrenskraft för svensk sjöfartsnäring

Alliansregeringen tog år 2013 ett samlat grepp för att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Det var första gången som en regering tog fram en handlingsplan för det ändamålet. Den innehöll en lång rad åtgärder och insatser, som under året också genomfördes vart efter. Som en del av den handlingsplanen efterlystes ett bredare perspektiv. Det handlar om branscher som är starkt kopplade till sjöfartsnäringen, men också om andra näringar som besöksnäring, hälsa och rekreation, marin livsmedelsproduktion och energisektor. Det är viktigt att tydliggöra arbetet med en svensk havspolitik och hur den ska kunna bidra till att skapa tillväxt, välfärd och god havsmiljö.

 

 

 

 

Handlingslinjer för fler maritima jobb och nya affärsmöjligheter

På samma sätt som handlingsplanen för stärkt konkurrenskraft för svensk sjöfart bör den maritima strategin ta sikte på konkreta och operativa åtgärder. Det bör handla om insatser som utvecklar och skapar bättre förutsättningar för företag inom de maritima näringarna samt samtidigt säkerställer och bevarar våra havs- och kustområden.

 

Det bör verkas för att nya affärsmöjligheter och marknader identifieras men också att förutsättningar för företagande och entreprenörskap förbättras. Miljöteknik och innovation är nyckelord. Bärande komponenter i strategin är stärkt samverkan, synergier och ökad kunskap. Genom att säkerställa maritim kompetens kan vi också säkra en framtida arbetsmarknad.

 

I de samtal som alliansregeringen förde med branschföreträdare identifierades följande handlingslinjer för en maritim strategi:

 

Effektiv planering

Funktionella regelverk

Enkla tillståndsprocesser

God kunskap om havet

Rätt forskning och kompetens för näringarna

 

Fler viktiga förutsättningar

För att stärka konkurrensen ska de möjligheter tas tillvara som den europeiska havs- och fiskerifonden, strukturfonderna samt landsbygdsprogrammet ger för att utveckla och stärka förutsättningar för tillväxt kopplad till olika maritima näringar.

 

Ett säkert, rent och skyddat hav är en grundförutsättning för en hållbar tillväxt. Det är viktigt att arbetet med att synliggöra den maritima potentialen och öka kunskapen om haven fortsätter. Ett gränsöverskridande samarbete är en förutsättning för att bättre kunna möta de utmaningar som Sverige och svenska regioner står inför på grund av bland annat ökad global konkurrens samt miljö- och klimat förändringar.

 

Genom ett fortsatt utvecklat regionalt samarbete skapas förutsättningar föra att utveckla innovativa regionala miljöer som kan bidra till en miljödriven näringslivsutveckling och en hållbar utveckling av näringar kopplade till havs- och kustområden.

 

Därför föreslår vi:

att villkoren för företagsamhet och entreprenörskap förbättras så att vi har de bästa förutsättningarna för att kunna konkurrera på den globala marknaden.

att en maritim strategi med fokus på jobb och nya affärsmöjligheter tas fram.

att arbetet med en svensk politik och hur den ska kunna bidra till att skapa tillväxt, välfärd och god havsmiljö tydliggörs.

att arbetet med att synliggöra den maritima potentialen och öka kunskapen om haven fortsätter och där ett gränsöverskridande samarbete är en förutsättning.

att det tas fram en plan med förutsättningar för det regionala samarbetet utvecklas så att en hållbar miljödriven näringsutveckling kopplat till havs- och kustområdena kan ske på ett innovativt sätt.

.

Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

Hans Rothenberg (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Jörgen Warborn (M)

Gunilla Nordgren (M)