Motion till riksdagen
2014/15:1810
av Johan Hultberg och Åsa Coenraads (M)

Anmälan till donationsregistret


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra anmälan till donationsregistret i samband med pass-, id-korts- och körkortsansökan.

Motivering

Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas och liv räddas. Transplantationsforskningen har gjort enorma framsteg och nu är det möjligt att transplantera organ så som njure, lever, hjärta, lunga och bukspottskörtel. Dessutom är det möjligt att transplantera vävnader såsom hud, hjärtklaff och benvävnad. En nödvändig förutsättning är dock att det finns människor som är beredda att donera sina organ och vävnader efter sin död.

Enligt en undersökning gjord av Europeiska kommissionen har Sverige den högsta donationsviljan i Europa. 85 procent av svenskarna uppger att de är positiva till organ- och vävnadsdonation. Frågan är bara hur de enkelt ska kunna göra valet att bli donatorer? För att fler ska få chansen till ett bättre och längre liv behöver Sverige fler organdonatorer. Antalet donatorer har nämligen legat relativt konstant runt 140–150 de senaste åren. År 2013 var de 151 stycken. Väntelistan ligger dock sedan flera år tillbaka på över 700 personer.

Mot bakgrund av ovanstående är det synnerligen angeläget att uppmuntra och underlätta för fler svenskar att aktivt ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Det finns tre sätt att göra sin donationsvilja känd: informera närstående, fylla i ett donationskort och bära det med sig eller genom att anmäla sig till donationsregistret via Socialstyrelsen/donationsregistret via dator eller med hjälp av mobil eller surfplatta med e-legitimation. Den 2 oktober 2014 fanns det 1 522 382 personer registrerade i donationsregistret, vilket är betydligt färre än antalet svenskar som ställer sig positiva till organdonation. Siffran har dessutom inte ökat markant under flera år.

Det behövs därför nya sorters åtgärder för att få fram fler organdonatorer. Ett sätt att öka antalet registrerade personer i donationsregistret är att möjliggöra anmälan i samband med pass-, id-korts- och körkortsansökan.

Med anledning av dels den stora organbristen, dels det faktum att få svenskar har gjort sin donationsvilja känd bör regeringen se över möjligheten för anmälan till donationsregistret i samband med pass-, id-korts- och körkortsansökan.

.

Johan Hultberg (M)

Åsa Coenraads (M)