Motion till riksdagen
2014/15:1798
av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C)

ROT-avdrag för jordbruksarrendatorers reparationer, om- och tillbyggnader


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av reglerna för ROT-avdrag.

Motivering

Enligt skattelagstiftningen kan ROT-avdrag för arbeten på bostäder på lantbruksfastigheter endast medges för den som äger fastigheten.

Det är ofta förekommande att ägare till lantbruksfastigheter, som är utarrenderade, inte är beredda att bekosta reparationer, om- och tillbyggnader på fastighetens bostäder. Men ägarna kan vara beredda att godta att dessa arbeten får utföras om de bekostas av arrendatorn. Detta innebär att några ROT-avdrag varken kan medges för ägaren eller arrendatorn för dessa arbeten.

Nuvarande skatteregler missgynnar på ett påtagligt sätt de jordbruksarrendatorer som på egen bekostnad utför reparationer, om- och tillbyggnader på sina bostäder. Vi anser att denna problematik behöver ses över i en översyn av reglerna för ROT-avdrag.

.

Per-Ingvar Johnsson (C)

Eskil Erlandsson (C)