Motion till riksdagen
2014/15:1792
av Daniel Bäckström (C)

Unionsled mellan Moss och Karlstad


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja cykelturism och en unionsled mellan Moss och Karlstad.

Motivering

Gränskommittén Värmland-Østfold är en organisation som består av 15 kommuner inom Värmland, Dalsland och Østfold samt Region Värmland och Østfolds Fylkeskommune. Gränskommitténs huvuduppgift är att aktivt medverka till och främja samarbetet mellan medlemskommunerna samt över gränsen mellan Sverige och Norge, inom områdena näringslivsutveckling, infrastruktur och kompetensutveckling.

 

I år är det 200 år sedan Norge och Sverige slöt fred genom Mosskonventionen som undertecknades på konventionsgården i Moss den 14 augusti 1814. Mosskonventionen innebar en kompromiss där Norge fick rätt till sin egen grundlag och ett storting med självbestämmande rätt och att länderna skulle ha en gemensam kung. Denna union upplöstes 1905 genom förhandlingar i Frimurarlogen vid Stora Torget i Karlstad.

 

Gränskommittén Värmland-Østfold lyfter fram 200-årsjubileumet av freden i Moss genom att initiera frågan om en framtida unionsled mellan Moss och Karlstad. En led för turism och rekreation genom två länder där historia, kultur, turistattraktioner, matupplevelser, sevärdheter och naturområden marknadsförs. På många håll i Europa ökar turism där aktiv fritid kombineras med kultur och besök i intressanta miljöer. 

 

En gränsöverskridande cykelled för rekreation och turism ligger alltså i tiden och har blivit ett populärt alternativ. Antalet regionala, nationella och transnationella cykelleder ökar i Europa, vilket ökat efterfrågan på cykelsemestrar. Med en växande marknad, med ca 4 procent per år, beräknas cykelturismen omsätta minst 40 miljarder kronor per år och 2025 antas den ha fördubblats till 80 miljarder. Internationell statistik visar att cykelturister omsätter mer pengar per dag än bilturister och de mest besökta cykelturistlederna ger intäkter på flera hundra miljoner varje år.

 

I Sverige beräknas cykelturismen idag omsätta mellan 150 och 200 miljoner kronor varje år. Den svenska turistnäringens omsättning utgör ca 2,6 procent av den europeiska och om andelen är oförändrad beräknas cykelturismen omsätta ca 2 miljarder i Sverige år 2025. Detta ger en mycket stor potential till företagsutveckling och goda möjligheter till att stärka cykelturismen som näringsgren i Sverige. Erfarenheter visar att cykelturismen också kan spela en viktig roll för den lokala ekonomin, inte minst på landsbygden.

 

Användandet av cykel i samband med semester och fritid ökar även i Norge och allt fler väljer att tillbringa sin ferie som cykelturist. Marknaden utvecklas och med gemensam organisation, information och marknadsföring kan Sverige och Norge lyfta cykelturismens betydelse betydligt och skapa riktigt goda förutsättningar genom att bygga ändamålsenlig infrastruktur.

 

Värmland-Østfold gränskommitté har i samverkan med Region Värmland, Østfold Fylkeskommune, Trafikverket, Statens Vegvesen, Sykklist Velkommen, Oslofjordens Friluftsråd och berörda turistorganisationer nu genomfört en förstudie som delfinansierats med stöd från regionala Partnerskapsfonden. Syftet med rapporten är att studera möjligheten att anlägga en gränsöverskridande cykel- och rekreationsled av hög internationell standard i regionerna Värmland-Østfold. Målet med förstudien är att övergripande redovisa turistiska och praktiska förutsättningar för cykelleder samt ge ett underlag till Gränskommittén inför kommande beslut om ett huvudprojekt.

 

Genom att utveckla sammanhängande cykelleder med hög kvalitet kan man skapa ett flertal möjligheter i närområdet. Boende längs med eller i närheten av en led kan flitigt använda och ha glädje av den under en stor del av året i jämförelse med turister som oftast utnyttjar den från mitten av maj till början av september. Ofta är det lättare att få människor att börja använda cykel för utflykter än för arbetspendling och erfarenheter från andra europeiska länder visar att rekreationscykling kan få stor betydelse för de lokala transporterna. Rekreationscykling kan vara första steget mot mera regelbundna cykel- och levnadsvanor, vilket är bra för både hälsan och miljön, och har en positiv betydelse för lokal och regional utveckling. Investeringar i cykel- och rekreationsleder kan ge följande samhällsekonomiska effekter:

 

 Bättre folkhälsa

 Minskat bilanvändande

 Ökad tillgänglighet (närbelägna orter, utflyktsmål, badstränder m.m.)

 Lokal affärsutveckling (boendeanläggningar, restauranger, besöksmål m.m.)

 Arbetspendling med cykel kan öka

 Landsbygdsutveckling

 

På nationell nivå i både Sverige och Norge finns ett stort intresse att påskynda utvecklingen för att öka cyklingen. Detta har även påverkat de regionala infrastrukturplanerna. I norska Östfold ingår cykling i den regionala transportplanen och i Värmland finns en regional cykelplan.  

 

En unionsled mellan Moss och Karlstad bedöms ha goda förutsättningar att bli en attraktiv turistled i Europa och profilera sig som en gränsregion för cykelturism och rekreation.

Jag föreslår därför att regeringen undersöker förutsättningarna för svensk-norska cykelvägar och tillkomsten av en unionsled mellan Moss och Karlstad.

.

Daniel Bäckström (C)