Motion till riksdagen
2014/15:1770
av Jessica Rosencrantz (M)

Lagen om valfrihetssystem (LOV)


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla lagen om valfrihetssystem (LOV).

Motivering

Den 1 januari 2009 trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) i kraft. Lagen garanterar medborgarna valfrihet inom landstingens primärvård och möjliggör detsamma inom kommunernas och landstingens övriga hälsovårds- och socialtjänster.

Att själv få välja vilken husläkare du ska gå till borde vara en av de mest självklara rättigheterna för en medborgare i Sverige. När du är sjuk och bräcklig är det viktigare än någonsin att du kan vända dig till en mottagning och läkare där du känner dig trygg, väl omhändertagen och får vård i enlighet med de behov och preferenser som just du har. Alternativet, att rakt av bli hänvisad till mottagningen som ligger geografiskt närmast, strider direkt mot dessa principer. Därför är det allvarligt när nu regeringen aviserar att det i lag stadgade vårdvalet ska avskaffas och människor förvägras sin rätt att själva få välja.

LOV medför inte bara att patienterna får den rätt till valfrihet som de förtjänar. Valfriheten medför också att kvaliteten på verksamheten höjs i takt med fler utförare och konkurrens om att kunna erbjuda bästa vård till patienterna. Kortare köer, ökad tillgänglighet och bättre användning av resurser är några exempel på valfrihetens goda effekter. Undersökningar visar vidare att privata vårdcentraler kontinuerligt får bättre betyg än offentliga i den nationella patientenkäten och privata äldreboenden är bättre än kommunerna på 11 av 16 undersökta kvalitetsområden.

 

Det finns i dag 11 000 privata företag inom vård och omsorg som sammanlagt har cirka 160 000 anställda. 93 procent av företagen är småföretag med under tjugo anställda. 54 procent av företagen drivs av kvinnor. Att avskaffa vårdvalet är ett svek mot alla de anställda som tack vare valfriheten har kunnat välja arbetsgivare och få makt över sin egen arbetssituation. Det är också ett svek mot alla de kvinnor som startat eget företag. Sverige behöver fler kvinnliga företagare, inte färre.

 

Lagen om valfrihetssystem garanterar medborgarna den valfrihet de förtjänar inom ett så viktigt område som den egna hälsan. Dessutom skapar den möjlighet för anställda att få makt över sin egen vardag och för ett ökat kvinnligt företagande. Behåll LOV.

.

Jessica Rosencrantz (M)