Motion till riksdagen
2014/15:1759
av Lars Hjälmered (M)

Gårdsförsäljning av alkoholdrycker


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga en översyn av möjligheten att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker.

Motivering

På senare år har intresset kring gårdsförsäljning ökat markant. Det är ett naturligt resultat av ett ökat allmänt intresse för mat och dryck av närproducerad karaktär, men även av hälso- och miljöskäl; allt fler människor har blivit intresserade av att kunna handla och konsumera lokalt och närproducerat. Således har även intresset för att få sälja egenproducerade drycker på gårdarna ökat. Detta är välkomnande, särskilt ur ett landsbygds- och småföretagarperspektiv. Tillåtande av gårdsförsäljning skulle medföra potential för landsbygdsutveckling, småföretagande och lokal turism.

De regler vi har idag i Sverige missgynnar dock ölbryggerier och vingårdar. Förenklat innebär reglerna att en lokal vin- eller ölproducent inte kan bedriva försäljning av de egenproducerade dryckerna till besökare eller lokala kunder direkt vid gården eller fabriken.

Huvudskälet som anförs mot gårdsförsäljning är att det skulle hota Systembolagets detaljhandelsmonopol. Jag delar inte den uppfattningen. Gårdarna har mycket nischade sortiment som inte konkurrerar med Systembolagets stora utbud. Det ligger dessutom i producenternas intresse att all handel med och servering av gårdsproducerade alkoholdrycker sker ansvarsfullt. För att säkerställa just denna ansvarsfullhet är det därför rimligt att överväga om gårdsförsäljning kan ske med särskilt tillstånd – ungefär som ett vanligt utskänkningstillstånd.

 

Gårdsförsäljningen förväntas inte medföra någon oroande försäljningsökning. Istället handlar det om att främja en lokal, småskalig och mångfacetterad dryckesproduktion samt att stimulera småföretagande, en levande landsbygd och lokal turism.

Mot denna bakgrund är det därför önskvärt att regeringen ser över möjligheten att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker.

.

Lars Hjälmered (M)