Motion till riksdagen
2014/15:1755
av Lars Hjälmered (M)

Nya migrationsregler som underlättar företagande och investeringar


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra migrationsreglerna för att underlätta för fler talangfulla personer att söka sig till Sverige för att starta företag och investera pengar.

Motivering

Hälften av svensk ekonomi är kopplat till handel – import och export. För många företag är den svenska marknaden oftast för begränsad och man tar ofta kliv ut till andra länder för att få sina företag att växa.

Historiskt sett har handel och öppenhet tjänat Sverige. Handel har gett möjligheter att trygga företag och jobb. Öppenhet har öppnat för talangfulla personer att söka sig till Sverige för studier, arbete eller att starta ett företag eller investera pengar.

Sverige befinner sig i en situation med arbetskraftsbrist inom många sektorer; i vissa fall finns helt enkelt inte tillräckligt många människor med den kompetens som efterfrågas. Över tid kommer andelen äldre att öka. För att hantera välfärden kommer det att finnas ett stort behov av fler som arbetar. En av lösningarna på detta är arbetskraftsinvandring.

Inom EU och EES har vi idag en fri rörlighet där inte finns några egentliga hinder för människor att åka till ett annat land för att exempelvis arbeta. Däremot är det lite krångligare för personer utanför EES-området. Alliansen och Miljöpartiet gjorde viktiga lättnader och ändringar i reglerna 2008–2009. Partierna följde också upp med betydande ändringar 2014 för utomeuropeiska studenter och forskare. Det var reformer som hjälper och gynnar såväl Sverige som land som företag och universitet.

Ett område där det fortfarande finns saker att ändra på är för personer som vill komma till Sverige för att starta företag eller investera pengar. Reglerna för dessa utomeuropeiska personer är både krångliga och tidsödande. Risken med detta är att Sverige ratas som förstahandsval och att vi därmed förlorar lovande personer med viktiga investeringar.

I korthet kan svårigheterna sammanfattas med att det verkligen finns problem för den person som ansöker om visum för att investera eller starta företag i Sverige. De möts idag av otydliga kriterier och en handläggning som kan ta mycket lång tid. Detta kan jämföras med situationen i konkurrentländer som England, Irland och Kanada. I dessa länder finns enkla, tydliga krav för att uppfylla kraven för att få ett visum, vanligen krav på en minsta summa pengar som måste investeras. England och Irland garanterar dessutom att en ansökan är behandlad inom fyra veckor. Det är rimligt att en visumansökan inte ska ta längre tid i Sverige än i våra konkurrentländer. Dessutom bör kriterierna för att i detta sammanhang få visum kunna bli tydligare. Om andra aktörer än Migrationsverket tillåts bedöma affärsplaner skulle det kunna bidra till att dels få en professionell bedömning, dels få en kort och effektiv handläggning av ärenden så att Sverige kan konkurrera som ett attraktivt land för entreprenörer och investerare att etablera sig i.

Mot denna bakgrund bör regeringen se över möjligheterna att ändra migrationsreglerna för att underlätta för att fler lovande personer söker sig till Sverige för att starta företag och investera pengar.

.

Lars Hjälmered (M)