Motion till riksdagen
2014/15:1727
av Désirée Pethrus (KD)

Stöd till invandrares företagande


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om information om företagande till nyanlända under deras introduktionstid.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sfi i kombination med yrkespraktik bör erbjudas i alla Sveriges kommuner.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erbjuda svenska för invandrade företagare som en fortsättningskurs till svenska för invandrare.

Motivering

I Sverige lever idag lever 1,8 miljoner med rötter i andra länder. Något som vi bör använda till vår fördel. Invandringen utgör en enormt stor resurs för vårt land. Många människor kommer hit med kompetens som Sverige är i stort behov av och som kan bidra till vårt lands välfärdsutveckling. Tyvärr är vi dåliga på att tillvarata denna kompetens. Många välutbildade och välmeriterade invandrare går arbetslösa eller har jobb som är långt ifrån vad som motsvarar deras meriter. Det är en stor förlust för Sverige som nation och en stor förlust för enskilda människor.

Många personer med invandrarbakgrund har tagit chansen att starta egna företag. Nya idéer och ny potential skapar tillväxt och jobb i Sverige. Många invandrare kommer från länder där företagande fyller en helt annan roll än i Sverige. Enligt Tillväxtverket är var sjunde nyföretagare invandrare. Särskilt unga invandrare är benägna att starta egna företag. Det finns dock stora hinder i att hitta finansiärer för kapitalanskaffning. Språkbrister kan ofta innebära svårigheter att berätta utförligt om sin verksamhetsidé. Brister i hur och vilka kontakter som krävs för att starta företag utgör ofta hinder. Här behövs ökad information och utbildning för långivare och låntagare. Personer med invandrarbakgrund utgör en viktig del av svensk företagsamhet och lägger i sin tur grunden för en högre sysselsättningsgrad bland invandrare. Personer födda utomlands kan ha personliga erfarenheter av ett annat lands affärskultur, politik, religion och språk från sina forna hemländer. Företagare födda utomlands kan alltså bidra till att öka handeln och förbättra handelsrelationerna mellan Sverige och andra länder.

Förutsättningarna för personer med utländsk bakgrund som bor i Sverige att starta och driva företag behöver emellertid förbättras. Människor som kommer till Sverige från andra länder med ambitionen att starta eget ska kunna få bättre vägledning för detta. Det är bra även ur integrationssynpunkt.

Att driva företag i Sverige är inte enkelt. Regler och skattelagar försvårar och fördyrar. Det är nödvändigt att personer som av olika anledningar invandrar till Sverige får information om hur det är att vara företagare i Sverige och kan få särskild riktad hjälp.

Svenska för invandrare (sfi) har en viktig roll i att ge invandrare en bra start in i det svenska samhället. Vi vill att fler aktörer ska ges möjlighet att erbjuda sfi-kurser för att förbättra kvaliteten och ge individanpassade lösningar. Stockholmsregionen har idag även flera kurser med sfi inriktade på specifika yrkesutbildningar, så kallat sfx. Det kan till exempel vara svenska för lastbilschaufförer, svenska för vårdyrken eller svenska för företagare. Teori varvas då med praktik med fokus på snabbare inträde till arbetsmarknaden. Idag finns åtta yrkesinriktade utbildningar i olika kommuner i Stockholm, och genom en samarbetsförklaring via Kommunförbundet i Stockholms län ska dessa utbildningar finnas tillgängliga för alla länets invånare. Sfx har visat sig vara lyckosamt då yrkesutbildning kombineras med språkstudier anpassade till branschen samtidigt som möjlighet ges att bygga nätverk och skaffa sig arbetslivserfarenhet. Förslag på åtgärder:

Bättre validering av utländska utbildningar.

Uppmuntra vidareutbildning bland utrikes födda.

Anordna kurser i entreprenörskap på lätt svenska.

Öppna upp fler aktörer inom sfi.

Satsa på fler sfx-kurser.

 

Det är också angeläget att sfi kan kombineras med yrkespraktik. I exempelvis Göteborg har man gjort detta och erfarenheterna visar, enligt både lärare och elever, att det medfört en snabbare språkinlärning, större personliga kontaktnät – och ibland arbete. En kombination mellan sfi och yrkespraktik borde införas i alla Sveriges kommuner.

För att ytterligare förbättra möjligheterna för invandrare att starta företag bör det även erbjudas undervisning i svenska för företagare. Denna kurs skulle kunna vara en naturlig fortsättningskurs på svenska för invandrare för dem som har tankar om att starta ett eget företag. Detta bör ges regeringen till känna.

.

Désirée Pethrus (KD)