Motion till riksdagen
2014/15:1694
av Anders Hansson m.fl. (M)

Gemensam grundutbildning för polisens, Tullverkets och Kustbevakningens brottsbekämpande personal


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en gemensam grundutbildning för polisens, Tullverkets och Kustbevakningens brottsbekämpande personal.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även tull- och kustbevakningsutbildningen bör jämställas med högskoleutbildning om polisutbildningen blir högskoleutbildning.

Motivering

Dagligen genomför personalen på de brottsbekämpande myndigheterna polisen, Tullverket och Kustbevakningen ett stort arbete i att förebygga, förhindra och utreda brott som sker runt om i Sverige. Det gemensamma målet är att bekämpa brott. Behovet av samverkan är följaktligen stort.

 

I Sverige utbildas poliser på polishögskolorna i Växjö, Solna eller Umeå. Tulltjänstemän utbildas på Tullskolan i Norrtälje och Kustbevakningens personal utbildas i Karlskrona. Utöver utbildningsorten varierar även innehållet i de respektive utbildningarna. Olika kompetenser då man arbetar på olika områden är i sig inget att förundras över. Dock kan man ställa sig frågande till varför även grundutbildningen för all personal skall vara olika. Både tull och kustbevakning har på senare år fått utökade befogenheter när det gäller brottsbekämpande verksamhet. Därigenom har tull och kustbevakning mer och mer närmat sig polisens område, och det är därför en naturlig utveckling att ha en gemensam grundutbildning för de tre myndigheterna.

 

En gemensam grundutbildning för all brottsbekämpningspersonal skulle även vara ett utmärkt sätt att i ett tidigt skede få den framtida personalen inom de tre myndigheterna att överbrygga revirtänkande samt öka möjligheten för effektivt samarbete. Efter genomförd grundutbildning kan aspiranterna välja specialinriktning mot någon av de tre brottsbekämpande myndigheternas verksamhet.

 

Samarbetet mellan myndigheterna blir allt mer viktigt. Justitieminister Beatrice Ask startade under hösten 2007 en nationell mobilisering gentemot organiserad brottslighet. En av de stora punkterna var vikten av myndighetssamverkan. Genom att samköra grundutbildningarna för all brottsbekämpningspersonal ges aspiranterna en möjlighet att tidigt skapa väl fungerande kontakter i de andra myndigheternas verksamhet. För ett framtida samarbete är detta mycket viktigt.

 

I den nuvarande utbildningsordningen kan en aspirant endast söka sig vidare inom den myndighets verksamhet som står för utbildningen. Med en gemensam grundutbildning bryts detta s.k. arbetsgivarmonopol och istället för en möjlig framtida arbetsgivare återfinns därmed tre. Möjligheterna för de anställda att arbeta med olika arbetsuppgifter inom olika myndigheter ger tillfälle till större kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Vinnarna i detta utbyte är såväl personal som arbetsgivare. Regeringen har dessutom uttryckt en vilja att flytta över ansvaret för kustbevakningen från försvarsdepartementet till Justitiedepartementet, vilket ytterligare talar för en sammanslagning av grundutbildningen.

 

Under våren 2008 redovisades även en utredning om den framtida polisutbildningen. Utredningen föreslår bl.a. att polisutbildningen jämställs med en högskoleutbildning, vilket jag anser vara positivt. I sammanhanget bör dock även såväl Tullverkets som Kustbevakningens utbildningar jämställas med en högskoleutbildning. Att exkludera en brottsbekämpningsutbildning från de övriga vore felaktigt. En gemensam grundutbildning som jämställs med högskoleutbildning skulle höja statusen för samtliga utbildningar.

 

Slutligen finns det självfallet ett ekonomiskt incitament för att en gemensam grundutbildning skulle vara att föredra. Genom gemensam utbildning kan resurser frigöras inom myndigheterna och därmed användas till annan verksamhet.

 

.

Anders Hansson (M)

 

Thomas Finnborg (M)

Mikael Cederbratt (M)

Annicka Engblom (M)