Motion till riksdagen
2014/15:1693
av Anders Hansson (M)

Införande av avgift för utevaro från domstolsförhandling


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en avgift för parter som uteblir från huvudförhandlingar i domstol.

Motivering

Andelen förhandlingar som ställs in samma dag som de skulle ha hållits har ökat markant, och ungefär en fjärdedel av alla huvudförhandlingar i brottmål ställs in helt. Detta leder till en mängd negativa konsekvenser.

Det är inte bara ett stort slöseri med skattepengar – det vållar också övriga inblandade personer kostnader, besvär och inte minst frustration över att målet inte blir avklarat. Dessutom utgör inställda förhandlingar en risk för rättssäkerheten. Det är viktigt att handläggningen av brottmål inte drar ut på tiden.

Det finns inga exakta siffror på vad en inställd förhandling kostar, men om man har med sig att en genomförd i snitt kostar nästan 14 000 kronor, kan man ju spekulera vad problemet med inställda tingsrättsförhandlingar kostar samhället årligen.

Skattebetalarna ska slippa betala för att brottsmisstänkta inte kommer till överläggningar; ansvaret att inställa sig ska ligga på dem och inte på domstolarna eller polisen. Vi ska heller inte glömma vilken vinst det blir för brottsoffer och vittnen, som förhoppningsvis slipper förbereda och inställa sig till något som inte blir av.

Någon påföljd för utevaro från domstolsförhandlingar finns inte idag. Detta är inte acceptabelt. Om vi idag bokar en tid på exempelvis en vårdcentral eller en tandläkarmottagning och uteblir från avtalad tid får vi erlägga en avgift.

Samma ansvar borde gälla för en misstänkt som uteblir från en rättegång som denne blivit kallad till. Avgiften bör vara av sådan omfattning att den är kännbar för den misstänkte. Upprepade tillfällen där en misstänkt uteblivit från förhandling bör rendera i väsentligen höjd avgift eller annan påföljd.

 

.

Anders Hansson (M)