Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU8

Informationsutbytesavtal med

Hongkong SAR

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om ett avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden (prop. 2014/15:7). Avtalet innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som utförs utomlands, sekretess och förfarandet vid ömsesidiga överenskommelser.

Avtalet träder i kraft 30 dagar efter att parternas godkännanden utväxlats och tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då avtalet träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, för skatteanspråk som uppkommer på dagen för avtalets ikraftträdande eller senare. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet fr.o.m. dagen för ikraftträdandet.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

2014/15:SkU8

Innehållsförteckning  
Sammanfattning.............................................................................................. 1
Utskottets förslag till riksdagsbeslut ............................................................... 3
Redogörelse för ärendet .................................................................................. 4
Ärendet och dess beredning.......................................................................... 4
Propositionens huvudsakliga innehåll .......................................................... 4
Utskottets överväganden................................................................................. 5
Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR............................................ 5
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag.............................................................. 6
Propositionen .............................................................................................. 6
Bilaga 2  
Regeringens lagförslag ................................................................................... 7

2

2014/15:SkU8

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Informationsutbytsavtal med Hongkong SAR

Riksdagen

a)godkänner avtalet mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden,

b)antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:7 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 11 november 2014

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Jessica Polfjärd (M), Sara Karlsson (S), Olof Lavesson (M), Peter Persson (S), Anna Hagwall (SD), Maria Plass (M), Hannah Bergstedt (S), Rasmus Ling (MP), Helena Bouveng (M), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Mats Persson (FP), Daniel Sestrajcic (V), Aron Modig (KD) och Patrik Lundqvist

(S).

3

2014/15:SkU8

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2014/15:7 föreslår regeringen att riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om avtalet.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag och avtalets text återfinns i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden och ger representanter för myndigheter i det ena landet möjlighet att närvara vid skatteutredningar i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

4

2014/15:SkU8

Utskottets överväganden

Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om ett avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

5

2014/15:SkU8

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:7 Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR:

1.Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

6

2014/15:SkU8

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

7

2014/15:SkU8 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

8

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU8

9

2014/15:SkU8 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

10

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU8

11

2014/15:SkU8 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

12

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU8

13

2014/15:SkU8 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

14

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU8

15

2014/15:SkU8 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

16

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU8

17

2014/15:SkU8 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

18

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU8

19

2014/15:SkU8 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

20

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU8
Tryck: Elanders, Vällingby 2014 21