Skatteutskottets betänkande

2014/15:SkU6

 

Minskat svartarbete i byggbranschen

 

 

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om att införa personal­liggare för byggbranschen i syfte att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare konkurrens i branschen.

De nya bestämmelserna ska tillämpas på byggarbetsplatser i Sverige. Bygg­herren ska anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska påbörjas och till­handahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras. Den som bedriver byggverksamhet ska löpande dokumentera identifikationsuppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten. Skatteverket ska kunna göra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatsen för att kontrol­lera personalliggaren. Undantag från skyldigheterna ska gälla om byggherren är en fysisk person som inte i näringsverksamhet utför eller låter utföra pro­jekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Även byggarbeten där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas uppgå till högst fyra prisbasbelopp undantas från regleringen.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2016.

 

 

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Minskat svartarbete i byggbranschen

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Minskat svartarbete i byggbranschen

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:6.

Stockholm den 13 november 2014

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Jessica Polfjärd (M), Sara Karlsson (S), Olof Lavesson (M), Peter Persson (S), Maria Plass (M), Hannah Bergstedt (S), Rasmus Ling (MP), Helena Bouveng (M), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Mats Persson (FP), Daniel Sestrajcic (V), Aron Modig (KD), Patrik Lundqvist (S) och Olle Felten (SD).

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2014/15:6 Minskat svartarbete i byggbranschen. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Bakgrund

Problemen med svartarbete inom byggbranschen har uppmärksammats i flera tidigare ärenden. Byggkommissionen lämnade i december 2002 betänkandet Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kostnaderna och kompetensen i bygg­sektorn (SOU 2002:115). Kommissionen lämnade flera olika förslag i betän­kandet. Efter att betänkandet hade remissbehandlats omarbetades två av dessa inom Finansdepartementet, dels entreprenadavdragssystemet, dels omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn, vilket resulterade i pro­memorian Byggentreprenadavdrag och omvänd skattskyldighet (moms), Ds 2004:43. Förslaget om byggentreprenadavdrag kritiserades av flera remiss­instanser, och förslaget har inte lett till lagstiftning. Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt infördes den 1 juli 2007.

Sedan den 1 januari 2007 är näringsidkare inom restaurang- och frisörbran­scherna en skyldiga att löpande föra en personalliggare över de personer som är verksamma i näringsverksamheten. Skatteverket har möjlighet att göra oannonserade kontrollbesök i en verksamhetslokal för att kontrollera perso­nalliggaren. En kontrollavgift tas ut om inte skyldigheten fullgörs enligt de relevanta bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

I november 2008 tillkallades en utredare för att inom Finansdepartementet göra en översyn av bestämmelserna om personalliggare. Utredaren skulle också utreda möjligheterna och konsekvenserna av att utvidga systemet helt eller delvis till att omfatta bygg- och tvätteribranscherna. Utredaren redovisade sitt uppdrag i september 2009 genom promemorian Närvaroliggare och kon­trollbesök (Ds 2009:43) och föreslog bl.a. en utvidgning av systemet till bygg- och tvätteribranscherna.

Förslagen i promemorian behandlades i propositionen Personalliggare för tvätteribranschen (prop. 2012/13:34). I fråga om byggbranschen gjorde rege­ringen bedömningen att utredarens förslag inte borde genomföras. I stället skulle frågan om hur ett ändamålsenligt kontrollsystem för byggbranschen borde utformas utredas på nytt. Utvidgningen kom därför endast att omfatta tvätteribranschen, där systemet infördes den 1 april 2013.

I januari 2013 fick en utredare i uppdrag att inom departementet utreda hur ett kontrollsystem inom skatteförfarandet kunde utformas för byggbranschen. Utredaren redovisade sitt uppdrag i februari 2014 genom promemorian Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7).

Riksdagen har vid två tillfällen (bet. 2012/13:SkU14 och bet. 2013/14:SkU20) riktat tillkännagivanden till regeringen om att regeringen ska återkomma med ett förslag om personalliggare för byggbranschen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att krav på att föra personalliggare införs för bygg­branschen. De nya bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillämpas på byggarbetsplatser i Sverige. Förslaget innebär att både bygg­herren och den som bedriver byggverksamhet har skyldigheter att fullgöra. Byggherren ska bl.a. anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska påbörjas och tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras. Byggherren ska kunna överlåta sina skyldigheter enligt bestämmelserna till en näringsidkare som fått i uppdrag att självständigt ansvara för arbetets utfö­rande. Den som bedriver byggverksamhet ska löpande dokumentera identifi­kationsuppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten. Skatteverket ska ha möjlighet att göra oannonserade kontrollbesök på bygg­arbets-platsen för att kontrollera personalliggaren. En kontrollavgift ska tas ut om skyldigheterna inte fullgörs enligt närmare bestämmelser i skatteförfaran­delagen. Undantag från skyldigheterna ska gälla om byggherren är en fysisk person som inte i näringsverksamhet utför eller låter utföra projekterings-, bygg­nads-, rivnings- eller markarbeten. Även byggarbeten där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas uppgå till högst fyra prisbasbelopp undantas från regleringen.

Syftet med förslaget är att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

 

 

Utskottets överväganden

Minskat svartarbete i byggbranschen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att införa personalliggare i byggbranschen för att motverka svartarbete.     

Utskottets ställningstagande

Systemet med personalliggare infördes i frisör- och restaurangbranscherna 2007 och utvidgades till att omfatta tvätteribranschen den 1 april 2013. Erfa­renheterna av reformerna har hittills varit mycket goda. Utskottet har tidigare uttalat sig för att ett system för närvarokontroll på byggarbetsplatserna borde införas för att komma till rätta med problemen med svartarbete och skattefusk. Utskottet ser därför mycket positivt på det nu framlagda förslaget om att systemet med personalliggare även ska omfatta byggbranschen. Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bilaga

____

 

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

2014/15:6 Minskat svartarbete i byggbranschen.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Bilaga

____

Regeringens lagförslag