Skatteutskottets betänkande

2014/15:SkU5

 

Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier

 

 

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:4 till hur associationsformen konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur ska beskattas i Sverige. Förslaget är en följd av rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium).

Förslaget innebär att ett Eric-konsortium vid beskattningen i Sverige likställs med en ekonomisk förening. Detta leder till ändringar i inkomst-skattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (2011:1244). Vidare föreslås ändringar i bokföringslagen (1999:1078), årsredovisningslagen (1995:1554) och revisionslagen (1999:1079). Förslagen innebär bl.a. att ett Eric-konsortium för varje räkenskapsår ska avsluta bokföringen med en årsredovisning som ska offentliggöras och att endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i ett Eric-konsortium.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

 

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

2. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

3. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

5. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:4 punkterna 1–5.

Stockholm den 11 november 2014

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Jessica Polfjärd (M), Sara Karlsson (S), Olof Lavesson (M), Peter Persson (S), Anna Hagwall (SD), Maria Plass (M), Hannah Bergstedt (S), Rasmus Ling (MP), Helena Bouveng (M), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Mats Persson (FP), Daniel Sestrajcic (V), Aron Modig (KD) och Patrik Lundqvist (S).

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2014/15:4 Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. Förslagen redovisas i bilaga 1 och regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Bakgrund

Ett mål för EU har sedan länge varit att stödja och utveckla forsknings-infrastruktur. Traditionellt har stödet för användning och utveckling av europeiska forskningsinfrastrukturer huvudsakligen tagit formen av bidrag till förmån för redan etablerade forskningsinfrastrukturer.

EU har dock ansett att utvecklingen av nya strukturer måste stimuleras ytterligare. Den 25 juni 2009 beslutade rådet därför att anta förordningen (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium). Artikel 9.2 och 9.3 i förordningen har ändrats genom förordning (EU) nr 1261/2013 av den 2 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslaget innebär att ett Eric-konsortium vid beskattningen i Sverige likställs med en ekonomisk förening. Detta leder till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (2011:1244). Vidare föreslås ändringar i bokföringslagen (1999:1078), årsredovisningslagen (1995:1554) och revisionslagen (1999:1079). Förslagen innebär bl.a. att ett Eric-konsortium för varje räkenskapsår ska avsluta bokföringen med en årsredovisning som ska offentliggöras och att endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i ett Eric-konsortium.

Att ett Eric-konsortium vid inkomstbeskattningen ska likställas med en ekonomisk förening får som följd att reglerna om underprisöverlåtelser, fusioner och fissioner samt verksamhetsavyttringar i 23, 37 respektive 38 kap. inkomstskattelagen blir tillämpliga för Eric-konsortier.

Regeringen anser att det mest naturliga är att den förvaltningsrätt inom vars domkrets konsortiet har sitt säte är avgörande för vart beslut om konsortiet får överklagas. I likhet med vad som gäller för övriga juridiska personer är det sätet den 1 november året före det år då beslutet fattades som bör vara avgörande.

Vidare föreslår regeringen att ett Eric-konsortium för varje räkenskapsår ska avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den. Årsredovisningen ska skrivas under av styrelsen eller av direktören. Om det i ett Eric-konsortium finns både en styrelse och en direktör ska årsredovisningen skrivas under av båda dessa. I de fall styrelsen ska skriva under krävs under-skrifter från samtliga styrelseledamöter.

Slutligen föreslår regeringen att ett Eric-konsortium ska ha minst en revisor. Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor ska få vara revisor i ett Eric-konsortium.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

 

 

Utskottets överväganden

Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att ett Eric-konsortium ska räknas som en ekonomisk förening vid inkomstbeskattningen samt förslag till regler om redovisning, revision och överklagande av beslut om skatter som gäller ett Eric-konsortium.

 

 

 

Utskottets ställningstagande

I Eric-förordningen stadgas att ett Eric-konsortium ska ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer. Enligt regeringen skulle en lösning som bygger på delägarbeskattning ge en komplicerad beskattnings-modell, vilket är olämpligt och därför bör undvikas. Med hänsyn härtill framstår det enligt regeringen som ett både naturligt och mer lämpligt alternativ att ett Eric-konsortium ska räknas som en ekonomisk förening vid inkomstbeskattningen. Utskottet delar denna bedömning.

Utskottet har inte något att invända mot förslagen i övrigt och tillstyrker propositionen.

 


 

Bilaga

____

 

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:4 Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier:

1.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i årsredo­visningslagen (1995:1554).

2.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bokförings­lagen (1995:1554).

3.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisions­lagen (1999:1079).

4.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomst­skattelagen (1999:1229).

5.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteför­farandelagen (2011:1244).

 

 


 

 

Bilaga 2

____

Regeringens lagförslag