Skatteutskottets betänkande

2014/15:SkU23

 

Informationsutbytesavtal med Marshallöarna

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om ett avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden (prop. 2014/15:55). Avtalet innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som utförs utomlands, möjligheten att avslå en begäran, sekretess och förfarandet vid ömsesidiga överenskommelser.

Parterna ska underrätta varandra när respektive part har vidtagit de åtgärder som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft 30 dagar efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet fr.o.m. dagen för ikraftträdandet. I alla andra ärenden tillämpas avtalet på beskattningsår som börjar på dagen för avtalets ikraft­trädande eller senare, eller om beskattningsår saknas på skatteanspråk som uppkommer på dagen för avtalets ikraftträdande eller senare.

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Informationsutbytesavtal med Marshallöarna

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Informationsutbytesavtal med Marshallöarna

Riksdagen

a) godkänner avtalet mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden,

b) antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:55 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 19 mars 2015

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Niklas Wykman (M), Sara Karlsson (S), Olof Lavesson (M), Anna Hagwall (SD), Maria Plass (M), Hannah Bergstedt (S), Rasmus Ling (MP), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Mats Persson (FP), Aron Modig (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S) och Anette Åkesson (M).

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2014/15:55 föreslår regeringen att riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om avtalet.

 Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Avtalstexterna och regeringens lagförslag återfinns i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden och att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden är ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatte­utred­ningar i det andra landet. Avtalet är därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets överväganden

Informationsutbytesavtal med Marshallöarna

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om ett avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:55 Informationsutbytesavtal med Marshallöarna:

1.Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag