Skatteutskottets betänkande

2014/15:SkU11

 

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

 

 

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:17 Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör. De föreslagna ändringarna innebär att ett investeringssparkonto inte ska upphöra enbart av den anledningen att kontofrämmande tillgångar överförs till eller förvaras på kontot.

Förslaget motiverar ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2015 och tillämpas för första gången i fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot efter den 28 februari 2015. Om kontoinnehavaren begär det tillämpas de nya bestämmelserna även i fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot före ikraftträdandet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Utskottets överväganden

Ändringar i reglerna om när investeringssparkonto upphör

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:17 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 20 januari 2015

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Sara Karlsson (S), Olof Lavesson (M), Maria Plass (M), Hannah Bergstedt (S), Rasmus Ling (MP), Helena Bouveng (M), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Mats Persson (FP), Aron Modig (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S), Anette Åkesson (M), Olle Felten (SD) och Emma Wallrup (V).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2014/15:17 Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. Förslagen redovisas i bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2.

Bakgrund

Den 1 januari 2012 infördes ett schablonbeskattat sparande för vissa direktägda finansiella instrument, benämnt investeringssparkonto. I lagen (2011:1268) om investeringssparkonto, förkortad ISKL, infördes villkor för den nya sparformen, och i inkomstskattelagen (1999:1229) infördes bestämmelser om beskattning av finansiella instrument och kontanta medel på ett investeringssparkonto.

Utgångspunkten är att bara investeringstillgångar och kontanta medel får förvaras på ett investeringssparkonto. Med investeringstillgångar avses finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, finansiella instrument som handlas på en handelsplattform samt andelar i en värdepappersfond eller en specialfond. Finansiella instrument som har getts ut av företag som innehavaren har ett stort inflytande över och kvalificerade andelar är inte investeringstillgångar.

Finansiella instrument som inte är investeringstillgångar är konto-främmande tillgångar. Kontofrämmande tillgångar får bara förvaras på ett investeringssparkonto i vissa situationer och då bara under en begränsad tid.

Schablonbeskattning av tillgångar på investeringssparkonto

Finansiella instrument och kontanta medel på ett investeringssparkonto schablonbeskattas som regel. Det innebär att kontoinnehavaren inte ska redo-visa kapitalvinster och annan avkastning på sådana tillgångar. På motsvarande sätt får kapitalförluster och utgifter på sådana tillgångar inte dras av. I stället ska kontoinnehavaren i inkomstslaget kapital ta upp en schablonmässigt beräknad intäkt. Denna intäkt baseras i huvudsak på marknadsvärdet på de tillgångar som förvaras på investeringssparkontot under det aktuella beskattningsåret och kontoinnehavarens egna inbetalningar till kontot.

För att det inte ska vara möjligt att kringgå beskattningen genom att flytta tillgångar mellan det schablonbeskattade system som bestämmelserna om investeringssparkonto ingår i och det konventionellt beskattade systemet är det bara tillåtet att överföra tillgångar från ett investeringssparkonto under vissa förutsättningar. Om bestämmelserna i ISKL inte följs upphör kontot enligt huvudregeln att vara ett investeringssparkonto. Detta innebär att alla tillgångar på kontot ska beskattas konventionellt från den dag kontot upphör.

Propositionen

Bestämmelserna om när ett investeringssparkonto upphör innebär att schablonbeskattningen av samtliga tillgångar på kontot upphör och att såväl de kontofrämmande tillgångar som de investeringstillgångar som förvaras på kontot i stället beskattas konventionellt från den dag kontot upphör att vara ett investeringssparkonto. Om det först efter en tid upptäcks att ett investerings-sparkonto har upphört ska den schablonbeskattning som har skett från det att kontot upphörde rivas upp. Detta kan enligt regeringen i flera fall medföra negativa skattemässiga effekter för kontoinnehavaren och betydande problem för såväl kontoinnehavaren som Skatteverket. Att riva upp schablon-beskattningen kan även medföra besvär för investeringsföretagen. När det finns en risk att varken kontoinnehavaren eller investeringsföretaget upp-märksammar att kontofrämmande tillgångar förvaras på kontot, görs undantag för förvaring av sådana kontofrämmande tillgångar som avses i 17 § ISKL. Undantaget finns för att sanktionsregeln i 28 § första stycket ISKL inte ska tillämpas i sådana fall. Förvaring av sådana tillgångar i strid med bestämmelserna i 17 § ISKL medför således inte att hela kontot upphör att vara ett investeringssparkonto. Dessa tillgångar beskattas i stället konventionellt från det att den tidsfrist som följer av 17 § ISKL har löpt ut.

Vid rättstillämpningen har det visat sig att det även i andra situationer än de som regleras i undantagsregeln i 17 § ISKL kan finnas en risk att konto-främmande tillgångar överförs till och förvaras på ett investeringssparkonto utan att vare sig kontoinnehavaren eller investeringsföretaget uppmärksammar det. Det kan ifrågasättas om det i sådana situationer är lämpligt att tillämpa sanktionsregeln, med följden att schablonbeskattningen av såväl konto-främmande tillgångar som investeringstillgångar upphör och i förekommande fall i efterhand rivs upp.

De nuvarande reglerna för när ett investeringssparkonto upphör innebär att kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett sådant konto, med undantag för sådana kontofrämmande tillgångar som förvaras på kontot med stöd av 17 § ISKL, beskattas konventionellt från den dag de förtecknades där. De ska inte ingå i den schablonmässigt beräknade intäkten. Samma ordning bör enligt regeringen gälla även fortsättningsvis. Därför bör detta särskilt regleras.

 

 

Utskottets överväganden

Ändringar i reglerna om när investeringssparkonto upphör

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att ett investerings-sparkonto inte ska upphöra enbart av den anledningen att konto-främmande tillgångar överförs till eller förvaras på kontot.

Utskottets ställningstagande

Det är viktigt att bestämmelserna i lagen (2011:1268) om investerings-sparkonto, förkortad ISKL, följs och att reglerna förhindrar skatteundan-dragande. Reglerna för sparande på ett investeringssparkonto måste vara tydliga för såväl kontoinnehavarna som investeringsföretag, och beskatt-ningen av sparandet på ett investeringssparkonto ska vara förutsebar för kontoinnehavarna.

Enligt regeringen har det vid rättstillämpningen framkommit skäl att utvidga undantaget från schablonregeln till att omfatta all överföring och förvaring av kontofrämmande tillgångar på investeringssparkontot. Samtidigt finns det skäl att behålla bestämmelserna om att andra kontofrämmande tillgångar än de som förvaras med stöd av 17 § ISKL, ska beskattas konventionellt från den dag de förtecknades där. Regeringen har därför föreslagit en följdändring i regelverket.

Utskottet delar regeringens bedömningar och tillstyrker propositionen.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bilaga 1

____

 

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:17 Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör:

1.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

2.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

 

 


 

 

Bilaga 2

____

Regeringens lagförslag