Skatteutskottets betänkande

2014/15:SkU1

 

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

 

 

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2013/14:1) inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution samt allianspartiernas (M, C, FP, KD) respektive Sverigedemokraternas budgetförslag. Vidare behandlas motionsyrkanden med olika förslag riktade mot Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogdemyndighetens verksamheter.

Utskottet ställer sig bakom allianspartiernas förslag till anslag. Samtidigt avstyrker utskottet en rad motionsförslag som rör Skatteverkets och Tull-verkets anslag, inriktning och resurser.

Utskottets ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänster-partiet respektive Sverige­demokraterna redovisar i denna del sina stånd-punkter i två särskilda yttranden.

Utskottet avstyrker vidare motioner som gäller vissa frågor inom tull­området. I denna del har utskottets ledamöter från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet lämnat två reservationer.

 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Utskottets överväganden

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag inom utgiftsområdet

Vissa frågor inom tullområdet

Motionerna

Utskottets ställningstagande

Reservationer

1.Vissa frågor inom tullområdet, punkt 2 (SD)

2.Vissa frågor inom tullområdet, punkt 2 (V)

Särskilda yttranden

1.Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, punkt 1 (S, MP, V)

2.Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, punkt 1 (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Motioner från allmänna motionstiden 2014/15

Bilaga 2
Regeringens och oppositionens anslagsförslag

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2014/15:1 utgiftsområde 3 punkt 1 och motion

2014/15:2426 av Per Åsling m.fl.  (C, M, FP, KD) och

avslår motionerna

2014/15:527 av Peter Jeppsson (S),

2014/15:1295 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl.  (SD) och

2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl.  (M, C, FP, KD) yrkande 8.

2.

Vissa frågor inom tullområdet

Riksdagen avslår motionerna

2014/15:520 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S),

2014/15:1293 av Sten Bergheden (M),

2014/15:1438 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2211 av Jan R Andersson (M),

2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) yrkande 4,

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl.  (SD) yrkande 20,

2014/15:2532 av Pia Hallström (M),

2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) yrkande 2 och

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl.  (SD) yrkandena 10 och 11.

Reservation 1 (SD)

Reservation 2 (V)

Stockholm den 9 december 2014

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S)*, Jessica Polfjärd (M), Sara Karlsson (S)*, Olof Lavesson (M), Hannah Bergstedt (S)*, Rasmus Ling (MP)*, Adnan Dibrani (S)*, David Lång (SD)*, Mats Persson (FP), Daniel Sestrajcic (V)*, Aron Modig (KD), Patrik Lundqvist (S)*, Anette Åkesson (M), Lawen Redar (S)*, Erik Andersson (M) och Olle Felten (SD)*.

* Avstår från ställningstagande under punkt 1, se särskilt yttrande.

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet förslagen i proposition 2014/15:1 utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution samt de motioner från den allmänna motionstiden 2014 som rör anslagen till och verksamheten vid myndigheterna inom utgiftsområdet.

Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut redovisas i förteckningen över behandlade förslag, se bilaga 1. En sammanställning av regeringens och oppositionspartiernas anslagsförslag redovisas i bilaga 2.

Bakgrund

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution omfattar anslagen till myndigheterna Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket. Även Kustbevak­ningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet genom att myndigheten har ett självständigt ansvar för tullkontrollen till sjöss.

Under 2000-talet har Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tull­verket genomgått stora omorganisationer. Efter ett riksdagsbeslut hösten 2003 (bet. 2003/04:SkU2) avvecklades Riksskatteverket och de tio regionala myndigheterna; i stället inrättades den nuvarande myndigheten Skatteverket.

Våren 2006 beslutade riksdagen (bet. 2005/06:SkU35) om en ny organisation för kronofogdemyndigheterna, som innebar att de tio fristående myndigheterna slogs ihop till en rikstäckande kronofogdemyndighet. Kronofogdemyndigheten fick sedan en fristående ställning i förhållande till Skatteverket genom ett riksdagsbeslut våren 2007 (bet. 2006/07:SkU17). Samtidigt överfördes borgenärsuppgifter av offensiv natur från Kronofogde-myndigheten till Skatteverket. Kronofogdemyndigheten blev helt fristående från Skatteverket den 1 januari 2008.

För Tullverket trädde en ny organisation i kraft den 1 juli 2004 i syfte att bättre utnyttja resurserna och förbättra den brottsbekämpande verksamheten.

 

 

 

Utskottets överväganden

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2015 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt allianspartiernas (M, C, FP, KD) nivå.

Jämför särskilda yttrandena 1 (S, MP, V) och 2 (SD).

Anslag inom utgiftsområdet

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen för budgetåret 2015 anvisar anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt följande.

 

Anslag

 

Anslagstyp

Tusental kr

1:1

Skatteverket

Ramanslag

7 091 609

1:2

Kronofogdemyndigheten

Ramanslag

1 807 030

1:3

Summa

Tullverket

 

Ramanslag

 

1 682 337

10 580 976

Regeringen framhåller att målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Myndigheterna inom utgiftsområdet ska underlätta för medborgare och företag att göra rätt för sig. Medborgare och företag som kommer i kontakt med myndigheterna ska få en enhetlig behandling, och de ska känna förtroende för rättssäkerheten i regelsystemen. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheterna.

De regelverk och rutiner som myndigheterna själva disponerar över ska vara så enkla som möjligt. Regeringen understryker betydelsen av det fortsatta förenklingsarbetet och att myndigheterna aktivt bidrar med att ta fram förslag till förenklingar av de nationella och internationella regelverken, med beaktande av behovet av kontrollmöjligheter.

Fortsatta förändringar och rationaliseringar är nödvändiga för att klara av framtidens krav. Standardisering och automatisering av arbetsflöden liksom utveckling av elektroniska tjänster för att effektivisera är av stor betydelse. Utvecklingen måste ske tillsammans med de insatser som görs för att förbättra servicen till medborgare och företag och i lämpliga delar bygga på gemensamma lösningar för statsförvaltningen. Kontroller och sanktioner syftar till att förstärka och upprätthålla normer och att se till att regelverken följs. Det är viktigt att säkerställa att systemen inte utnyttjas på icke avsett sätt.

Myndigheterna ska kontinuerligt följa samhällets utveckling och styra resurserna till prioriterade områden. Det är därför viktigt att myndigheterna har ändamålsenliga interna system för att löpande följa upp verksamheten.

Med anledning av att regeringen föreslår ny ersättning för höga sjuklöne-kostnader ska Skatteverket ta emot uppgifter från arbetsgivare och vidareförmedla dessa till Försäkringskassan. Därför ökas Skatteverkets anslag engångsvis med 2,4 miljoner kronor 2015 och varaktigt med 0,6 miljoner kronor fr.o.m. 2016.

Anslaget minskas med 6,3 miljoner kronor 2015 respektive 24,3 miljoner kronor fr.o.m. 2016 varaktigt för att bidra med finansiering till prioriterade satsningar. Vidare minskas anslaget med 1,1 miljoner kronor varaktigt som under åren 2015–2018 ska finansiera gemensam e-förvaltning.

Kronofogdens anslag minskas med 1,6 miljoner kronor 2015 respektive 6,2 miljoner kronor fr.o.m. 2016 varaktigt för att bidra med finansiering till prioriterade satsningar. Vidare minskas anslaget med 0,2 miljoner kronor varaktigt, vilket under åren 2015–2018 ska finansiera gemensam e-förvaltning.

I budgetpropositionen 2014 tillfördes Tullverket tillfälliga medel t.o.m. 2017 för arbetet med införande av en ny unionstullkodex (Union Customs Code, UCC). Arbetet med att utveckla nya effektiva arbetsprocesser och bygga nya it-system till följd av UCC är omfattande och komplext. Utvecklings­planen har fått revideras, och tidspressen har ökat. Det är angeläget att förändringsarbetet genomförs skyndsamt så att det gamla tulldatasystemet kan avvecklas, bl.a. för att undvika dubbla system under lång tid och övergångs­lösningar baserade på gammal teknik. Anslaget behöver därför tillföras ytterligare medel för 2014. Tullverkets anslag ökas därför i höständrings­budgeten med 75 miljoner kronor.

Tillfälliga medel om 5,2 miljoner kronor för satsning mot grov organiserad brottslighet upphör planenligt 2015. Anslaget minskas vidare med 0,2 miljoner kronor 2015 respektive 5,8 miljoner kronor fr.o.m. 2016 varaktigt för att bidra med finansiering till prioriterade satsningar. Vidare minskas anslaget med 0,2 miljoner kronor varaktigt, vilket under åren 2015–2018 ska finansiera gemensam e-förvaltning.

Motionerna

Allianspartierna (C, M, FP, KD) föreslår i partimotion 2014/15:2426 av Per Åsling m.fl. drygt 7 miljoner kronor i lägre anslag för utgiftsområdet 2015 jämfört med i regeringens förslag, för att i större utsträckning finansiera en gemensam e-förvaltning i hela statsförvaltningen. Motionärerna anför att utvecklingen inom Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten med standardisering och automatisering av arbetsflöden liksom utveckling av e-tjänster för att effektivisera är av stor betydelse. Arbetet bör ske tillsammans med de insatser som görs för att förbättra servicen till allmänheten och företagen och i lämpliga delar bygga på gemensamma lösningar för statsförvaltningen. Detta möjliggör i sin tur vissa anslagsjusteringar.

Som myndighet är Skatteverket också en viktig aktör för företagen och myndigheten har samtidigt möjlighet till överblick kring företagens skatte-administration. För många företag medför dagens skatteadministration en påtaglig regelbörda. Skatteverket bör därför ges i uppdrag att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och att föreslå åtgärder för att minska skatteadministrationen.

Fler livskraftiga företag med betalningssvårigheter bör få möjlighet till en andra chans. Det är därför bland annat relevant att göra en översyn av lagen om företagsrekonstruktion. Motionärerna föreslår också extra anslag till Kronofogdemyndigheten för att finansiera arbetet med skuldsanering för företagare.

I kommittémotion 2014/15:2983 yrkande 8 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) föreslår motionärerna att riksdagen tillkännager för regeringen att Skatteverket ges i uppdrag att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och att föreslå åtgärder för att minska skatte-administrationen.

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl. att anslagen till Skatteverket och till Tullverket höjs med sammanlagt 224 miljoner kronor för 2015 för att intensifiera arbetet mot skattebortfall samt öka kontrollerna vid de svenska gränserna. Tullverkets anslag bör höjas med 31 miljoner kronor så att myndigheten kan bibehålla nivån på verksamheten. Ytterligare 150 miljoner kronor bör avsättas för att förstärka myndighetens verksamhet eftersom den har tvingats till stora ned-skärningar på senare år, och det råder personalbrist på flera områden. Slutligen bör 18,4 miljoner kronor avsättas för inköp av en ny mobil skanner inklusive kostnad för personal som hanterar skannerutrustningen. Motionärerna anför att Tullverket på sikt bör flyttas från Finansdepartementets jurisdiktion till Justitiedepartementet för att tydliggöra Sverigedemokraternas syn på verket som i första hand en brottsbekämpande myndighet.

I motion 2014/15:527 yrkande 1 anför Peter Jeppson (S) att regeringen behöver se över möjligheterna att inleda ett regionalt samarbete med våra nordiska grannländer och Baltikum för att samordna myndighetsresurser i arbetet mot den illegala tobaken.

I motion 2014/15:1295 yrkande 2 anför Sten Bergheden (M) att Tullverket behöver avsätta mer resurser till gränskontroller för att stoppa olaglig trafik innan den kommer in i landet.

Riksdagens beslut om ramar för statens budget

Den 3 december 2014 beslutade riksdagen om ramar för statens budget i enlighet med allianspartiernas budgetmotion. Därmed är ramarna för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution för 2015, drygt 7 miljoner kronor lägre än förslaget i regeringens budgetproposition.

Utskottets ställningstagande

Enligt 10 kap. 4 § riksdagsordningen ska utskottet inhämta behövliga upplysningar eller yttranden innan man tillstyrker motionsförslag som påverkar statens budget. Eftersom skillnaden mellan regeringens budget-proposition och allianspartiernas motionsförslag inte är större än drygt 7 miljoner kronor på ett anslag om över 10 miljarder kronor, anser utskottet att någon ytterligare beredning av förslaget inte är nödvändig i denna del för att det ska kunna antas.

Utskottet konstaterar inledningsvis att inriktningen på myndigheternas verksamhet under utgiftsområdet huvudsakligen överensstämmer i såväl regeringens budgetproposition som i allianspartiernas motionsförslag.

I Skatteverkets uppdrag ingår att fortsätta utveckla och förbättra service och information till företag. Företagen ska i första hand lämna uppgifter genom elektroniska lösningar eftersom det bidrar till ökad rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet. Det är centralt att utvecklingen av elektroniska lösningar fortsätter såväl inom myndigheten som gemensamt med andra inom den statliga förvaltningen. Det är också viktigt att Skatteverkets arbete med att bl.a. utveckla de elektroniska tjänsterna för företagen fortsätter utifrån förhållnings-sättet att uppgiftslämnandet måste anpassas till olika företags behov och förutsättningar. Skatteverket har samtidigt möjlighet till överblick kring företagens skatteadministration, som för många företag medför en påtaglig regelbörda.

I den del som motionsförslagen innehåller uppdrag till Skatteverket att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och att föreslå åtgärder för att minska skatteadministrationen anser utskottet att dessa inte kan tillstyrkas utan vidare beredning. På grund av nu föreliggande tidsbrist avser utskottet i stället att återkomma till frågan i framtiden. Utskottet utgår dessutom från att Skatteverket till dess fortsätter sitt arbete med att analysera och förenkla administrationen för företagen.

Utskottet anser att Skatteverkets arbete för att bekämpa skattefusk och svart arbetskraft samt att fortsätta tränga tillbaka den svarta ekonomin är viktigt. Fortsatt god samverkan mellan Skatteverket och andra myndigheter, såväl svenska som utländska, är av stor vikt. De öppna gränserna och en alltmer globaliserad ekonomi gör att skattebaserna i dag är mer utsatta än tidigare.

Tullverket bör inom ramen för sin brottsbekämpande verksamhet fortsatt prioritera arbetet mot grov organiserad brottslighet, storskalig brottslighet och ekonomisk brottslighet. Att förhindra att narkotika kommer in i Sverige bör även fortsättningsvis vara den högst prioriterade uppgiften. Hög prioritet bör också ges till att förhindra den storskaliga och frekventa illegala införseln av alkohol och tobak. Det är viktigt att selektera insatserna, ha en god informationsanalys för att kontrollera trafiken på rätt plats, vid rätt tillfälle och med rätt kompetens – allt i syfte att förhindra det illegala och förenkla för det lagliga. Samverkan med andra myndigheter är i detta sammanhang central.

Eftersom Tullverket redan i dag ger hög prioritet till arbete med att förhindra illegal införsel av bl.a. tobak, och också väl uppfyller de uppställda målen för verksamheten, är inte utskottet nu berett att ställa sig bakom förslag om att disponera om myndighetens anslag så att mer resurser sätts in för gränskontroller av trafikflödet. Utskottet avstyrker därför motionerna

Kronofogdemyndighetens arbete med att upprätthålla god betalningsvilja i samhället är viktigt för det ekonomiska systemet. Myndigheten arbetar på ett effektivt, partsneutralt och förtroendeingivande sätt för att verkställa och driva in skulder. Servicen till företag och medborgare bör fortsätta utvecklas och förbättras. Det är viktigt att de möjligheter som finns till samverkan med andra myndigheter i arbetet med att bekämpa grov organiserad brottslighet tillvara­tas och vidareutvecklas.

Om en fysisk person går i konkurs och det efter konkursens avslutande finns kvar obetalda skulder, behåller han eller hon ansvaret för dessa. Skuldbördan kan i många fall vara betydande och utgöra ett hinder för nyföretagande. Ett gynnsamt företagsklimat är centralt för att företagen ska kunna hantera utmaningar i omvärlden och skapa fler jobb. Utskottet anser att arbetet med skuldsanering för företagare är en central del i detta. Kronofogde-myndigheten bör därför fortsätta prioritera insatser som underlättar för såväl medborgare som företag att göra rätt för sig.

Utskottet tillstyrker budgetpropositionens inriktning för utgiftsområdet. Myndigheternas resursbehov tillgodoses emellertid enligt utskottets mening redan inom ramen för det anslagsförslag som allianspartierna har lämnat. Utvecklingen och rationaliseringen av verksamheterna genom effektiv användning av bl.a. e-tjänster är i detta sammanhang angelägen. Med detta föreslår utskottet att anslagen för utgiftsområde 3 anvisas enligt utskottets förslag i bilaga 2. Övriga motioner avstyrks.

Vissa frågor inom tullområdet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionerna om förändringar inom tullområdet.

Jämför reservationerna 1 (SD) och 2 (V).

Motionerna

I motion 2014/15:520 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) anför motionärerna att det behövs en översyn av reglerna för identitetskontroll. Vid införsel av cigaretter och sprit får Tullverket göra ålderskontroller. Ålders­gränsen för införsel av sprit är 20 år. Med dagens lagstiftning har Tullverket även möjlighet att begära att få se vissa handlingar, dock inte enbart id-handling. Det senare innebär svårigheter att på ett smidigt sätt hitta rätt objekt i flödena och försvårar därmed indirekt en förbättrad underrättelseverksamhet.

I motion 2014/15:1293 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 föreslår motionären att regeringen utreder möjligheten för tulltjänstemännen att bära vapen. Även i motion 2014/15:3004 av Kent Ekeroth, Adam Marttinen och Björn Söder (SD) yrkande 11 återkommer detta förslag.

I motion 2014/15:1438 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) yrkande 1 föreslås att regeringen ser över möjligheten att ge Tullverket befogenheter att leta efter stöldgods och misstänkta olagliga kontanter i samband med gränspassage. I yrkande 2 föreslår motionärerna att regeringen verkar inom EU för att ge tulltjänstemän befogenheter att leta efter stöldgods och misstänkta olagliga kontanter i samband med gränspassage.

I motion 2014/15:2211 av Jan R Andersson (M) begärs ett tillkännagivande om att man bör se över tulltjänstemäns befogenheter för att öka möjligheten att förebygga och bekämpa brott.

I motion 2014/15:2453 yrkande 4 anför Anders W Jonsson (C) att tullen bör ges befogenheter att beslagta antibiotika.

I motion 2014/15:2524 yrkande 20 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) anförs att det ska införas regler om att tillståndsbevis för vapeninförsel ska uppvisas till Tullverket vid gränspassering och vapeninförsel i Sverige. Tullverket har tidigare framställt detta önskemål, som enligt Tullverket skulle öka möjligheterna att kontrollera vilka vapen som förs in till Sverige och dessutom göra det lättare att beivra en utebliven anmälan om införsel som smugglingsbrott.

I motion 2014/15:2532 av Pia Hallström (M) föreslås att Tullverket ges bemyndigande att kontrollera fordon i yrkestrafik och körtider vid gräns-övergångar.

I motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) yrkande 2 föreslås att Tullverket ges i uppgift att aktivt kontrollera jordbruksprodukter från Marocko så att de inte härstammar från det ockuperade Västsahara.

I motion 2014/15:3004 av Kent Ekeroth, Adam Marttinen och Björn Söder (SD) yrkande 10 anförs att Tullverket bör ges befogenhet att ingripa mot läkemedelsinförsel.

Utskottets ställningstagande

Utskottet avslår motionerna mot följande bakgrund.

Tullverket och Polisen fick i december 2012 ett nytt uppdrag om att fortsätta att vidareutveckla samarbetet mot införsel av illegala skjutvapen (dnr Ju/2012/8216/PO). Uppdraget slutredovisades den 31 oktober 2014 (dnr STY2013-3). Myndigheterna har inom ramen för vapenuppdraget bl.a. utveck­lat en gemensam kontrollstrategi och gemensamma rutiner för underrättelse­utbyte. Samarbetet inom uppdraget har varit nära, och framför allt på regional och lokal nivå har det skapats än bättre kontaktytor mellan tjänstemän vid de olika myndigheterna. Det internationella arbetet har stärkts, framför allt genom att skjutvapen sedan 2014 är ett prioriterat brottsområde inom EU. Vidare har underrättelsesamverkan mellan Tullverket och Polisen i huvudsak stärkts och utvecklats. Införsel av illegala skjutvapen är således en högt prioriterad fråga inom såväl Tullverket som Polisen.

Regeringen har vidare genomfört ett antal ändringar i vapenlagstiftningen som syftar till att förbättra kontrollen av vapen som förs över gränsen. Den 1 juli 2011 infördes krav på att vapen ska märkas vid tillverkningen och vid varaktig införsel till Sverige. Märkningskravet skapar bl.a. förutsätt­ningar att spåra vapen och syftar ytterst till att motverka illegal tillverkning av vapen och handel med illegala vapen. Tullverket fick samtidigt utökade befogenheter att göra kontrollbesök och revisioner hos dem som för in vapen.

 Mot bakgrund av det anförda är utskottet inte berett att rikta något tillkännagivande till regeringen om ett införande av regler om tillståndsbevis för vapeninförsel. Utskottet avstyrker därför motion 2014/15:2524 yrkande 20.

Tulltjänstemäns befogenhet att bära vapen regleras i dag bl.a. genom Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om tjänstepistol (TFS 2001:13). Utskottet har inget att tillägga till hur myndigheten tilldelar personalen vapen under sina egna föreskrifter och avstyrker således motionerna 2014/15:1293 yrkande 1 och 2014/15:3004 yrkande 11.

I motion 2014/15:1438 yrkande 1 föreslås att tullen ska få befogenhet att leta efter stöldgods eller olagliga kontanter. I yrkande 2 föreslår motionärerna att regeringen verkar inom EU för att ge denna befogenhet. Det är dock inte en primär uppgift för tullen att leta efter stöldgods eller kontanter som varit föremål för brott. Det är en fråga för polisen att utreda brott i allmänhet, t.ex. när stöldgods eller kontanter som varit föremål för brott påträffas. Gränsöverskridande stöldbrottslighet av den typ motionärerna tar upp bör bekämpas genom en snabb och effektiv polisiär handläggning och genom sam­verkan mellan Tullverket och Polisen. Utskottet avstyrker därför motionen.

Tullverket saknar befogenhet att i samband med varukontroller och vid en inre gräns begära att en resenär legitimerar sig. Tullens möjligheter att göra en identitetskontroll förutsätter att det finns skäl att inleda en förundersökning vid misstanke om smugglings- eller tullbrott. I motion 2014/15:520 föreslås att reglerna om identitetskontroller utvidgas så att tullen i varukontrollen generellt kan göra identitetskontroller. Detta skulle dock kunna anses innebära en inskränkning i den fria rörlighet som är en av grundpelarna för samarbetet inom EU. Utskottet noterar också att Inregränslagsutredningen (SOU 2006:9) har föreslagit en viss utvidgning av tullens möjligheter att kontrollera identitet. Detta förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet, och denna beredning bör enligt utskottet inte föregripas. Utskottet avstyrker därför motionen.

Utskottet konstaterar vidare att de frågor som tas upp i motionerna när det gäller Tullverkets befogenheter om kontroll av bl.a. läkemedel har utretts genom Inregränslagsutredningen (SOU 2006:9). Utredningens förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet och bör enligt utskottet inte föregripas. Utskottet avstyrker därmed motionerna 2014/15:2453 yrkande 4 och 2014/15:3004 yrkande 10.

Utskottet ställer sig i övrigt bakom Tullverkets prioriterade inriktningar på verksamheten och anser inte att något tillkännagivande behövs om särskilda kontroller av varor från det ockuperade området Västsahara eller av fordon i yrkestrafik. Utskottet avstyrker därför motionerna 2014/15:2532 och 2014/15:2818 yrkande 2.

 

 

Reservationer

1.

Vissa frågor inom tullområdet, punkt 2 (SD)

 

av David Lång (SD) och Olle Felten (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motionerna

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl.  (SD) yrkande 20 och

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl.  (SD) yrkandena 10 och 11 samt

avslår motionerna

2014/15:520 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S),

2014/15:1293 av Sten Bergheden (M),

2014/15:1438 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2211 av Jan R Andersson (M),

2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) yrkande 4,

2014/15:2532 av Pia Hallström (M) och

2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) yrkande 2.

Ställningstagande

Tullverket har tidigare framställt önskemål om att tillståndsbevis för vapeninförsel ska uppvisas för Tullverket i samband med gränspassering och införsel av vapen. Enligt Tullverket skulle detta öka möjligheterna att kontrollera vilka vapen som förs in till Sverige och dessutom underlätta att beivra en utebliven anmälan om införsel som smugglingsbrott. Regeringens motargument har varit att straffansvar vid en utebliven anmälan utgör en tillräcklig åtgärd för att upprätthålla anmälningsskyldigheten vid införsel av vapen. Motargumentet har alltså endast berört anmälningsskyldigheten. Det motsäger därmed inte Tullverkets argument om att uppvisande av tillstånd vid gränspassering skulle öka möjligheterna till kontroll av vilka specifika vapen som förs in och därmed också straffrättslig uppföljning av utebliven anmälan.

Vi kan alla se med oro på hur insmugglade illegala vapen används vid grova brott i Sverige. Samtidigt har Tullverkets bemanning minskat sedan 90-talet och vårt inträde i Schengensamarbetet. Som en följd av detta är vi övertygade om att våra gränskontroller behöver stärkas för att minska antalet illegala vapen som införs. Vi vill därför att tillståndsbevis för vapeninförsel ska uppvisas för Tullverket vid gränspassering och införsel av vapen till Sverige.

Insmugglingen av substanser och preparat som är olagliga eller belagda med olika restriktioner i Sverige är en mycket allvarlig företeelse. Det kan handla om allt ifrån farliga dopningspreparat och narkotikaklassade läkemedel till piratkopierade mediciner som allvarligt riskerar att skada brukare. Den typ av organiserad brottslighet som står bakom handeln med sådana preparat är organisationer som tillhandahåller varor och tjänster på en svart marknad och som drivs av ett vinstintresse precis som legala företag. De är därför inte sena med att utnyttja luckor i lagar för att finna nya effektiva leverans- och försäljningsmetoder.

Nyligen larmade Tullverket om hur myndigheten står maktlös inför just en ny kreativ smugglingsmetod. Enligt myndighetens uppgifter har antalet beslag av olagligt insmugglade läkemedel minskat drastiskt under senare år eftersom smugglarna lärt sig att paketera in gods i paket som ser ut att komma från andra EU-länder. Tullen får vid sådan paketering endast ingripa om de misstänker att medicinerna kan komma att användas i missbrukssammanhang, vilket inte låter sig hävdas när det rör sig om potensmedel, bantningsmediciner etc. Dessa preparat kan ändå vara nog så farliga, och minst 40 procent av medicinerna som säljs på internet uppges vara förfalskningar.

I dag regleras tullens befogenheter att kontrollera varor från andra EU-medlemsländer i den s.k. inregränslagen (1996:701). I listan över vilka varor som får kontrolleras inkluderas dock inte läkemedel. För att täppa till luckan i lagen som Tullverket beskrivit anser vi att regeringen ska återkomma med ett lagförslag som ger Tullverket befogenheten att ingripa adekvat mot läkemedelsinförsel som till synes härrör från ett annat EU-medlemsland.

Tullverkets inspektörer ska jobba mot grov organiserad brottslighet. Deras uppgift inkluderar att leta efter vapen och narkotika. Men enligt uppgift till medierna och enligt egna konversationer med tullpersonal drar de sig för att leta efter vapen och narkotika. En anledning är att de själva inte har skjutvapen att skydda sig med. Tullpersonal menar att de inte har möjlighet att hantera de som vid kontroll börjar bråka. I en medlemsenkät bland tjänstemännen i Stockholm, Arlanda och Skavsta svarade 89 procent av de tillfrågade att de ville bära skjutvapen till sin uniform.

Sverigedemokraterna anser att Tullverket ska läggas under utgiftsområde 4 Rättsväsendet, då vi ser Tullverket som främst en brottsbekämpande organisation. Med dessa utgångspunkter blir det därmed helt naturligt att även tillåta att tullverkets personal får ha tjänstevapen. Vi vill därmed ge Tullverket tillåtelse att utbilda och utrusta sin personal med tjänstevapen.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vissa frågor inom tullområdet, punkt 2 (V)

 

av Daniel Sestrajcic (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) yrkande 2 och

avslår motionerna

2014/15:520 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S),

2014/15:1293 av Sten Bergheden (M),

2014/15:1438 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2211 av Jan R Andersson (M),

2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) yrkande 4,

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl.  (SD) yrkande 20,

2014/15:2532 av Pia Hallström (M) och

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl.  (SD) yrkandena 10 och 11.

Ställningstagande

Marocko har i 30 år ockuperat Västsahara i strid med en rad folkrättsliga principer. FN har vid upprepade tillfällen slagit fast att Västsahara har rätt till självständighet och har uppmanat Marocko att avsluta ockupationen. Den internationella domstolen i Haag har avfärdat Marockos anspråk på Västsaharas territorium. Ändå fortsätter ockupationen, och Västsahara är i praktiken Afrikas sista koloni. Marocko har nu i årtionden kunnat upprätthålla sin ockupation utan att omvärlden har agerat. De har förhalat den folkomröstning som det internationella samfundet länge krävt. EU har också andra avtal med Marocko om fiske- och jordbruksprodukter. Problemet är att det inte tydligt definieras vilka geografiska områden som avses. Eftersom Marocko anser att  Västsahara är en del av det egna landet är risken uppenbar att de varor som exporteras i själva verket kommer från det ockuperade Västsahara.

Varken Sverige eller EU accepterar Marockos anspråk på Västsahara, men det är upp till varje enskilt land att kontrollera att inte Marocko försöker exportera produkter från ockuperat område. Tullen bör därför få ett tydligt uppdrag att följa upp så att de varor som får marockanska tullvillkor inte kommer från Västsahara. En förebild är hur EU har hanterat, och följt upp, frågan om produkter från de ockuperade palestinska områdena.

Vad som ovan anförs om att ge tullmyndigheterna i uppgift att aktivt kontrollera jordbruksprodukter från Marocko så att de inte härstammar från det ockuperade Västsahara bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

 

Särskilda yttranden

1.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, punkt 1 (S, MP, V)

 

Leif Jakobsson (S), Sara Karlsson (S), Hannah Bergstedt (S), Rasmus Ling (MP), Adnan Dibrani (S), Daniel Sestrajcic (V), Patrik Lundqvist (S) och Lawen Redar (S) anför:

 

Ett Sverige som håller ihop

Sverige ska vara en global förebild, i vår utveckling, vår jämlikhet, vår jämställdhet och vårt ledarskap i klimatomställningen. Ett land som kännetecknas av alla människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra. Sverige ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp inför framtiden. Där vi bryggar över klyftor och där alla barn har möjligheter att förverkliga sin fulla potential. Vi kommer alltid att stå upp för ett öppet och humant samhälle!

Sverige befinner sig på flera viktiga områden i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Överskott har vänts till underskott. Skolresultaten rasar och välfärden uppvisar stora brister. Klyftorna växer och ojämställdheten mellan kvinnor och män består. De sänkta klimatambitionerna och oviljan att med kraft ställa om till miljövänlig produktion riskerar vår natur, människors hälsa och Sveriges ekonomiska utveckling.

För tredje gången av tre möjliga efterlämnar en borgerlig regering stora hål i statens finanser. Ofinansierade skattesänkningar har bidragit till att underskotten i de offentliga finanserna har vuxit år efter år, även när konjunkturen stärkts. Överskottsmålet nås inte. Nu ska underskotten steg för steg pressas tillbaka, så att Sverige inte längre bryter mot det finanspolitiska ramverket. Därför finansieras nya reformer fullt ut i den rödgröna budgeten.

En politik för fler jobb, präglad av både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, ger ökad sammanhållning och är avgörande för Sveriges utveckling. Sverige ska ha en välfärd att lita på. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Sverige ska vara ett land som håller ihop.

Det är olyckligt och allvarligt att en riksdagsmajoritet bestående av de tidigare regeringspartierna och Sverigedemokraterna har avvisat ett budgetförslag med denna inriktning, till förmån för ett alternativ som fortsätter på en väg som väljarna sa nej till vid valet den 14 september. Socialdemo-kraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ser fördelningen inom utgiftsområde 3 som en del av budgetpropositionens förslag som en helhet. Den minskade ambition som allianspartierna uppvisar genom att minska anslagen för tre så viktiga myndigheter som Skatteverket, Tullverket och Kronofogde-myndigheten är oroande. Vi vill därför i stället se inriktningen av politiken och anslagsnivån inom utgiftsområdet i enlighet med budgetpropositionens förslag. 

Sverigedemokraternas agerande är anmärkningsvärt. I kammarens omröstning om budgetramarna röstade SD aktivt för det borgliga alternativet som innebär lägre ramar för utgiftsområdet. När skatteutskottet sedan i dag behandlar en budget inom de nya lägre ramarna säger sig SD tvärtom vilja ha betydligt högre ramar för utgiftsområdet. Därför finns det nu i skatteutskottet inte samma majoritetsstöd för utgiftsområde 3 som det fanns i finansutskottet för rambeslutet.

En helt fundamental grund för att riksdagsarbetet ska fungera är att partierna uppträder konsekvent och tar ansvar för sina ställningstaganden. Sverigedemokraternas agerande undergräver den parlamentariska ordning som folkstyret vilar på. Även om våra tre partier har fler röster i utskottet än de som nu står kvar vid de ramar de röstat för vid kammarens rambeslut den 3 december, väljer vi att inte bidra till ännu mer oordning i riksdagsarbetet utan deklarerar härmed att vi inte deltar i beslutet.

2.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, punkt 1 (SD)

 

David Lång (SD) och Olle Felten (SD) anför:

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.

I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.

Rent statsfinansiellt är Sveriges ekonomiska utgångsläge relativt gott. Däremot biter sig arbetslösheten alltjämt fast vid oroväckande höga nivåer. Vår avsikt är att skapa förutsättningar för Sveriges befintliga arbetskraft att möta den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden.

Sverigedemokraterna ställer sig otvetydigt bakom de finanspolitiska hörnstenarna om överskottsmål för den offentliga sektorn, utgiftstak samt krav på kommuner och landsting om en god ekonomisk hushållning.

I och med beslutet som togs den 3 december i kammaren vill vi sverigedemokrater härmed tydliggöra vår ställning och vårt agerande. Vid voteringen i kammaren gav vi sverigedemokrater i första hand stöd till vårt eget budgetförslag som skulle ha inneburit betydande förbättringar för välfärden, ökad trygghet och stärkt ekonomi för bl.a. sjuka, personer med funktionsnedsättning, pensionärer, förvärvsarbetare och barnfamiljer. De övriga partierna röstade ned vårt budgetförslag och stoppade de stora och fullt finansierade satsningarna på trygghet och välfärd med hänvisning till att man inte ansåg att finansieringen av dessa reformer borde ske genom minskad invandring. Enligt vår mening tydliggjorde man därmed att fortsatt massinvandring är viktigare än alla välfärdsreformer tillsammans.

Efter att Sverigedemokraternas förslag fallit i voteringen kring statsbudgeten återstod endast de rödgrönas och Alliansens förslag. Sverigedemokraternas bedömning var att nettoeffekten för samhället av de bägge förslagen var likvärdig. Denna analys delas av bl.a. John Hassler, professor i nationalekonomi och ordförande i Finanspolitiska rådet, som slagit fast att det egentligen inte finns några fundamentala skillnader mellan Alliansens och regeringens ekonomiska politik.

Med utgångspunkt i vårt ansvar för det svenska samhällets långsiktiga stabilitet och välstånd och det principbeslut som fattats av den sverigedemokratiska riksdagsgruppen om att hädanefter försöka stoppa varje budgetproposition som innebär att invandringen ökar ytterligare från nuvarande, historiskt höga, nivåer, valde vi att stödja allianspartiernas budgetmotion.

Detta innebär inte att Sverigedemokraterna ställer sig bakom Alliansens budgetmotion i sak, utan detta var ett resultat av regeringens ovilja att inte ytterligare förvärra en politik som i grunden skadar hela det svenska samhället. Hade vi lagt ned våra röster så hade vi med säkerhet låst fast landet vid en destruktiv politik i fyra år. Vårt val och vårt agerande innebär också att om Alliansen skulle hålla fast vid sin politik utan att förändra den så kommer vi framöver att hamna i ett liknande läge där vi också är beredda att fälla en eventuell alliansregering som lägger fram en lika samhällsskadlig invandringspolitik.

I Sverigedemokraternas motion om utgiftsområde 3 höjer vi anslagen till Skatteverket och Tullverket för att intensifiera arbetet mot skattebortfall samt öka kontrollerna vid de svenska gränserna. Tullverkets anslag höjs totalt sett med 199,4 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Av dessa är 31 miljoner kronor för att uppfylla deras budgetyrkande så att de kan bibehålla nivån på verksamheten. Ytterligare 150 miljoner kronor avsätts för att förstärka myndighetens verksamhet då den tvingats till stora nedskärningar på senare år och det råder personalbrist på flera områden. Slutligen avsätts 18,4 miljoner kronor för inköp av en ny mobil skanner inklusive kostnad för personal som hanterar skannerutrustningen.

Vi menar även att Tullverket på sikt bör flyttas från Finansdepartementets jurisdiktion till Justitiedepartementet för att tydliggöra vår syn på verket som i första hand en brottsbekämpande myndighet. Vi anser också att Tullverkets prioriterade verksamhetsområde Effektiv handel är en del av verket som har en mycket viktig roll i arbetet med att skapa effektiva handelsrutiner för våra export- och importföretag. Inom denna del av Tullverket pågår ett omfattande utvecklingsarbete av nya datasystem för att hantera den nya EU-gemensamma tullkodexen (Union Customs Code, UCC). Detta arbete kräver stora resurser som övriga partier inte har hanterat i sina budgetalternativ, och vi menar att Tullverket bör kompenseras för detta arbete i kommande budgetanpassningar, så att arbetet kan genomföras på ett effektivt sätt och övrig verksamhet inte blir lidande. Den totala kostnaden för detta projekt är ca 500 miljoner kronor, och med nuvarande budget och prognos saknas ca 325 miljoner kronor, vilket kan komma att inverka menligt på den så viktiga gränskontrollverksamheten under några år framöver.

Då riksdagen har ställt sig bakom en annan budgetmotion och de utgiftsramar och beräkningar av inkomster som föreslås där har den också avslagit Sverigedemokraternas förslag till utgiftsramar och beräkningar av inkomster. Därför har vi valt att inte delta i beslutet om anslag inom utgiftsområde 3. I stället redovisas här den fördelning av anslag inom utgiftsområdet som förordas i utgiftsområdesmotionen 2014/15:2964.

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.

I vår

att finansieringen av dessa reformer borde ske genom minskad invandring. Enligt vår mening tydliggjorde man därmed att fortsatt massinvandring är viktigare än alla välfärdsreformer tillsammans.

riksdagen har ställt sig bakom en annan budgetmotion och de utgiftsramar och beräkningar av inkomster som föreslås där har den också avslagit Sverigedemokraternas förslag till utgiftsramar och beräkningar av inkomster. Därför har vi valt att inte delta i beslutet om inslag inom utgiftsområde 3. I stället redovisas här den fördelning av anslag inom utgiftsområdet som förordas i utgiftsområdesmotionen 2014/15:2964.

 

 

Bilaga 1

 

____

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:1 Budgetproposition för 2015 utgiftsområde 3:

1.Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt propositionen.

Motioner från allmänna motionstiden 2014/15

2014/15:520 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av reglerna för identitetskontroll.

2014/15:527 av Peter Jeppsson (S):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inleda ett regionalt samarbete med våra nordiska grannländer och Baltikum för att samordna myndighetsresurser i arbetet mot den illegala tobaken.

2014/15:1293 av Sten Bergheden (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda möjligheten för tulltjänstemän att bära vapen.

2014/15:1295 av Sten Bergheden (M):

2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över om det kan avsättas mer resurser till gränskontrollerna för att stoppa den olagliga trafiken innan den kommer in i landet.

2014/15:1438 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S):

1.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge Tullverket befogenheter att leta efter stöldgods och misstänkta olagliga kontanter i samband med gränspassage.

2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att inom EU verka för att ge tulltjänstemän befogenheter att leta efter stöldgods och misstänkta olagliga kontanter i samband med gränspassage.

2014/15:2211 av Jan R Andersson (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över tulltjänstemäns befogenheter för att öka möjligheten att förebygga och bekämpa brott.

2014/15:2426 av Per Åsling m.fl.  (C, M, FP, KD):

Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C):

4.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge tullen befogenheter att beslagta antibiotika.

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl.  (SD):

20.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppvisande av tillståndsbevis för vapeninförsel till tullen vid gränspassering.

2014/15:2532 av Pia Hallström (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge Tullverket bemyndigande att kontrollera fordon i yrkestrafik och körtider vid gränsövergångar.

2014/15:2818 av Åsa Westlund (S):

2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge tullmyndigheterna i uppgift att aktivt kontrollera jordbruksprodukter från Marocko så att de inte härstammar från det ockuperade Västsahara

2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl.  (SD):

Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl.  (M, C, FP, KD):

8.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Skatteverket i uppdrag att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och föreslå åtgärder för att minska skatteadministrationen.

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl.  (SD):

10.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Tullverket befogenhet att ingripa mot läkemedelsinförsel.

11.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Tullverket befogenhet att utrusta sin personal med vapen.

 

 


 

Bilaga 2

 

 

____

Regeringens och oppositionens anslagsförslag

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Ramanslag

Utskottets förslag

 

 tusental kronor

1:1

Skatteverket

7 086 481

1:2

Kronofogdemyndigheten

1 805 940

1:3

Tullverket

1 681 360

Summa för utgiftsområdet

10 573 781

 

 

 

Ramanslag

 

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

 

 

     Allianspartierna

     SD

1:1  

Skatteverket

 

7 091 609

−5 128

+25 000

1:2  

Kronofogdemyndigheten

 

1 807 030

−1 090

 

1:3  

Tullverket

 

1 682 337

−977

+199 400

Summa för utgiftsområdet

 

10 580 976

−7 195

+224 400