Kulturutskottets betänkande

2014/15:KrU6

 

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad behandling)

 

 

Sammanfattning

I betänkandet behandlar kulturutskottet regeringens förslag i budget­propositionen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2014/15:1) och åtta motionsyrkanden som väcktes under den allmänna motionstiden 2014. Förslagen i propositionen avser anslagsfördelningen inom utgiftsområdet och vissa bemyndiganden för anslag. Vidare lämnas förslag om ändring av ett mål för medieområdet, om medelstilldelning från rundradiokontot till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Myndigheten för radio och tv samt om bidrag till kulturverksamhet från AB Svenska Spels överskott. Bland motionsyrkandena finns bl.a. dels ett gemensamt förslag om en alternativ fördelning av anslagen inom utgiftsområdet från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, dels ett förslag om alternativ fördelning av anslagen från Sverigedemokraterna.

Riksdagen beslutade den 3 december 2014 att fastställa utgiftstak, utgiftsramar och inkomster på statens budget enligt ett förslag som lagts fram i en gemensam reservation från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna (bet. 2014/15:FiU1 res. 3, rskr. 2014/15:29). För utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid innebär det att utgiftsramen för 2015 är fastställd till 12 785 347 000 kronor.

Utskottet tillstyrker i huvudsak det förslag till anslagsfördelning inom utgiftsområde 17 som Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna lämnar i flerpartimotion 2014/15:2358 och avstyrker budgetpropositionen i motsvarade delar. Regeringens förslag i de delar som inte mött invändningar i motionen tillstyrks av utskottet.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag i övrigt. Övriga motionsförslag som behandlas i betänkandet avstyrks.

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet respektive Sverigedemokraterna har avstått från att delta i beslutet som gäller utskottets förslag till riksdagsbeslut punkt 1 (Anslag inom utgiftsområde 17). De har i särskilda yttranden redovisat skälen till detta.

I betänkandet finns en reservation och två särskilda yttranden.

Kammaren beslutade den 18 december 2014 att återförvisa ärendet till kulturutskottet för ytterligare beredning.

Utskottets förnyade beredning föranleder endast omfördelning mellan två anslag, anslaget 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet och 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas.

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Budgetprocessen i riksdagen

Betänkandets disposition

Utskottets överväganden

Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 17

Budgetpropositionen

Utskottets rapport

Utskottets bedömning

Anslag inom utgiftsområde 17

Allmänt om regeringens och oppositionspartiernas budgetförslag för 2015

Kulturområdesövergripande verksamhet

Statens kulturråd (1:1)

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (1:2)

Skapande skola (1:3)

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (1:4)

Stöd till icke-statliga kulturlokaler (1:5)

Bidrag till regional kulturverksamhet (1:6)

Myndigheten för kulturanalys (1:7)

Skapande äldreomsorg (99:3, förslag om nytt anslag)

Teater, dans och musik

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen (2:1)

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (2:2)

Statens musikverk (2:3)

Litteraturen, läsandet och språket

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (3:1)

Myndigheten för tillgängliga medier (3:2)

Institutet för språk och folkminnen (3:4)

Bildkonst, arkitektur, form och design

Statens konstråd (4:1)

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (4:2)

Nämnden för hemslöjdsfrågor (4:3)

Bidrag till bild- och formområdet (4:4)

Kulturskaparnas villkor

Konstnärsnämnden (5:1)

Ersättningar och bidrag till konstnärer (5:2)

Arkiv

Riksarkivet (6:1)

Kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet (7:1)

Bidrag till kulturmiljövård (7:2)

Kyrkoantikvarisk ersättning (7:3)

Kulturarvs-ROT (99:1, förslag om nytt anslag)

Kulturarvsfond (99:2, förslag om nytt anslag)

Museer och utställningar

Centrala museer: Myndigheter (8:1)

Centrala museer: Stiftelser (8:2)

Bidrag till vissa museer (8:3)

Riksutställningar (8:4)

Forum för levande historia (8:5)

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (8:6)

Öppna museer (99:5, förslag om nytt anslag)

Trossamfund

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (9:1)

Stöd till trossamfund (9:2)

Film

Filmstöd (10:1)

Medier

Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland (11:1)

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (11:2)

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet (11:3)

Statens medieråd (11:4)

Stöd till taltidningar (11:5)

Ungdomspolitik

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (12:1)

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (12:2)

Särskild satsning för funktionshindrade (99:4, förslag om nytt anslag)

Politik för det civila samhället

Stöd till idrotten (13:1)

Bidrag till allmänna samlingslokaler (13:2)

Bidrag för kvinnors organisering (13:3)

Stöd till friluftsorganisationer (13:4)

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer (13:5)

Insatser för den ideella sektorn (13:6)

Folkbildning

Bidrag till folkbildningen (14:1)

Bidrag till kontakttolkutbildning (14:2)

Tillsyn av spelmarknaden

Lotteriinspektionen (15:1)

Utskottets samlade ställningstagande till anslagsfördelning och bemyndiganden

Mål för området medier

Medelstilldelning för 2015 till SR, SVT och UR

Medelstilldelning för 2015 till Myndigheten för radio och tv

Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet

Övriga motionsyrkanden

Mål för kulturpolitiken

Reservation

Mål för kulturpolitiken, punkt 6 (SD)

Särskilda yttranden

1.              Anslag inom utgiftsområde 17, punkt 1 (S, MP, V)

2.              Anslag inom utgiftsområde 17, punkt 1 (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Motioner från allmänna motionstiden 2014/15

Bilaga 2
Regeringens och oppositionens anslagsförslag

Bilaga 3
Utskottets anslagsförslag

Tabeller

Tabell 1 Regeringens förslag till medelstilldelning till Centrala museer: Myndigheter

Tabell 2 Regeringens förslag till medelstilldelning till Centrala museer: Stiftelser

Tabell 3 Regeringens förslag till medelstilldelning för Bidrag till vissa museer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Anslag inom utgiftsområde 17

a) Anslagen för 2015

Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet har angett, anslagen för 2015 inom utgiftsområde 17 enligt utskottets förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2358 av Per Bill m.fl.  (M, C, FP, KD) yrkande 6,

bifaller delvis proposition 2014/15:1 utgiftsområde 17 punkt 15 och motion

2014/15:2358 av Per Bill m.fl.  (M, C, FP, KD) yrkande 1 och

avslår motionerna

2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl.  (SD) yrkande 1,

2014/15:2900 av Aron Emilsson m.fl.  (SD),

2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl.  (SD) yrkandena 4 och 5 samt

2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl.  (SD) yrkande 11.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Riksdagen bemyndigar regeringen att

1. under 2015 för anslaget 1:3 Skapande skola besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2016,

2. under 2015 för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2016 och 2017,

3. under 2015 för anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 137 000 000 kronor 2016 och 2017,

4. under 2015 för anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2016,

5. under 2015 för anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 136 000 000 kronor 2016–2025,

6. under 2015 för anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 kronor 2016–2018,

7. under 2015 för anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2016,

8. under 2015 för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2016–2019,

9. under 2015 för anslaget 13:3 Bidrag för kvinnors organisering besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 29 000 000 kronor 2016,

10. under 2015 för anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2016.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 17 punkterna 1, 2, 4–7 och 11–14.

2.

Mål för området medier

Riksdagen godkänner att ett mål för området medier ska vara att motverka skadlig mediepåverkan och att målet att motverka skadliga inslag i massmedierna ska upphöra att gälla. Övriga mål kvarstår. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 17 punkt 8.

3.

Medelstilldelning för 2015 till SR, SVT och UR

Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2015 från rundradiokontot till Sveriges Radio AB med 2 787 000 000 kronor, till Sveriges Television AB med 4 566 000 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 403 100 000 kronor. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 17 punkt 9.

4.

Medelstilldelning för 2015 till Myndigheten för radio och tv

Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2015 från rundradiokontot till budgetens inkomstsida med 8 700 000 kronor för den verksamhet som bedrivs av Myndigheten för radio och tv. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 17 punkt 10.

5.

Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet

Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2015 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag för konst, teater och andra kulturella ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets överskott från Nya Penninglotten 2014. Bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 17 punkt 3.

6.

Mål för kulturpolitiken

Riksdagen avslår motion

2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl.  (SD) yrkande 2.

Reservation (SD)

Utskottet föreslår att ärendet avgörs trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas.

Stockholm den 18 december 2014

På kulturutskottets vägnar

Per Bill

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Bill (M), Gunilla Carlsson (S)*, Cecilia Magnusson (M), Agneta Gille (S)*, Aron Emilsson (SD)*, Saila Quicklund (M), Björn Wiechel (S)*, Per Lodenius (C), Niclas Malmberg (MP)*, Gustaf Hoffstedt (M), Anna Wallentheim (S)*, Angelika Bengtsson (SD)*, Bengt Eliasson (FP), Rossana Dinamarca (V)*, Lars-Axel Nordell (KD), Azadeh Rojhan Gustafsson (S)* och Ida Karkiainen (S)*.

* Avstår från ställningstagande under punkt 1, se särskilt yttrande.

 

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar kulturutskottet regeringens samtliga förslag i budgetpropositionen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2014/15:1). I betänkandet behandlas också åtta motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014. De behandlade förslagen återfinns i bilaga 1.

I bilaga 2 finns en sammanställning av regeringens förslag till anslag för 2015 och de avvikelser från dessa som Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna föreslår i sina budgetmotioner. Utskottets förslag till anslagsfördelning finns i bilaga 3.

Under ärendets beredning har kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerat om förslagen i budgetpropositionen inom sitt ansvarsområde. Vidare har information i ärendet lämnats av företrädare för Statens kulturråd, Myndigheten för tillgängliga medier, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Riksidrottsförbundet, Svenska Förläggareföreningen, Teaterförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund och Svensk Scenkonst.

Kammaren beslutade den 18 december 2014 att återförvisa ärendet till kulturutskottet för ytterligare beredning.

Budgetprocessen i riksdagen

Rambeslutsprocessen

Budgetprocessen innebär bl.a. att riksdagen i första steget i budgetprocessen fastställer en utgiftsram för varje utgiftsområde. Utgiftsramen anger det belopp som utgiftsområdets anslag högst får uppgå till (11 kap. 18 § riksdagsordningen).

Riksdagen beslutade den 3 december 2014 att fastställa utgiftstak, utgiftsramar och inkomster på statens budget enligt ett förslag som lagts fram i en gemensam reservation från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna (bet. 2014/15:FiU1 res. 3, rskr. 2014/15:29). För utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid innebär det att utgiftsramen för 2015 är fastställd till 12 785 347 000 kronor. I detta ärende ska kulturutskottet föreslå för riksdagen hur anslagen för utgiftsområdet ska fördelas inom utgiftsområdesramen. Riksdagens ställningstagande till anslag för utgiftsområdet ska göras genom ett beslut (11 kap. 18 § riksdagsordningen).

Uppföljning av regeringens resultatredovisning

Enligt budgetlagen (2011:203) ska regeringen i budgetpropositionen lämna en redovisning av det resultat som har uppnåtts i verksamheten i förhållande till de mål som riksdagen har beslutat.

I utskottens beredning av ärenden ingår uppgiften att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut (4 kap. 8 § regeringsformen). Som en del i utskottens uppföljning ingår att behandla den resultatinformation som regeringen presenterar. Riksdagen har beslutat om riktlinjer för bl.a. den löpande uppföljningen av regeringens resultatredovisning (framst. 2005/06:RS3, bet. 2005/06:KU21). Av riktlinjerna framgår att riksdagen beställer och tar emot information om resultatet av statens verksamhet.

Utskottet har mot den bakgrunden analyserat regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 17 i budgetpropositionen (rapport 2013/14:RFR2). Analysen har syftat till att vara ett underlag till utskottets behandling av budgetpropositionen och till den fortsatta mål- och resultatdialogen med regeringen.

Betänkandets disposition

Betänkandet har disponerats så att regeringens resultatredovisning behandlas först. Därefter behandlas de förslag i budgetpropositionen och motionerna som gäller anslag inom utgiftsområde 17. Dessa förslag behandlas i en och samma förslagspunkt. Efter det behandlas regeringens övriga förslag i budgetpropositionen och slutligen ett motionsförslag som väcktes under den allmänna motionstiden 2014.

 

Utskottets överväganden

Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 17

Utskottets bedömning i korthet

Resultatredovisningen i budgetpropositionen för 2015 är tydligare strukturerad och mer enhetlig än tidigare år. Uppföljningsbara mål och resultatindikatorer redovisas på ett tydligare och mer konkret sätt. Sammantaget bidrar detta till att underlätta bedömningen av vilka resultat som har uppnåtts i förhållande till de beslutade målen. Det är betydelsefullt att dialogen om utveckling av regeringens resultatredovisning fortsätter som en viktig del i den årliga budgetberedningen.

Budgetpropositionen

Riksdagen har beslutat om mål för 13 delområden inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande:

                                    Mål för den nationella kulturpolitiken (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145)

                                    Mål för politiken för litteratur- och läsfrämjande (prop. 2013/14:3, bet. 2013/14:KrU4, rskr. 2013/14:117)

                                    Mål för statens arbete med arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225)

                                    Mål för den statliga arkivverksamheten (prop. 1989/90:72, bet. 1989/90:KrU29, rskr. 1989/90:307)

                                    Mål för det statliga kulturmiljöarbetet (prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273)

                                    Mål för det statliga stödet till trossamfund (prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45)

                                    Mål för medieområdet (prop. 2008/09:1 utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92)

                                    Mål för ungdomspolitiken (prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:KrU9, rskr. 2013/14:354)

                                    Mål för politiken för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195)

                                    Mål för den statliga idrottspolitiken (prop. 2008/09:126, bet. 2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243)

                                    Mål för friluftslivspolitiken (prop. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:37 och 2010/11:38)

                                    Mål för folkbildningspolitiken (prop. 2013/14:172, bet. 2013/14:KrU8, rskr. 2013/14:379).

                                    Mål för tillsyn över spelmarknaden (prop. 2002/03:93, bet. 2002/03:KrU8, rskr. 2002/03:212).

Regeringen har i budgetpropositionen gjort en bedömning av uppnådda resultat inom de olika delområdena i förhållande till respektive mål.

Utskottets rapport

Kulturutskottet beslutade i februari 2013 att göra en kartläggning och uppföljning av resultatredovisningen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prot. 2012/13:14). Syftet med uppföljningen var att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag till utskottet inför beredningen av den kommande budgetpropositionen och att ge utskottet underlag för en dialog med regeringen om den fortsatta utvecklingen av mål- och resultatredovisningen. Utvärderingen baserades på en analys av budgetpropositionen för budgetåret 2013. Utvärderingsarbetet presenterades i november 2013 i rapporten 2013/14:RFR2, i vilken utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp redovisar sina bedömningar. I rapporten pekas bl.a. på behovet av uppföljningsbara mål med tydliga resultatindikatorer inom hela utgiftsområdet samt behovet av att tydliggöra sambandet mellan mål, insatser, uppnådda resultat och anslagsförslag. Det är vidare av värde att måluppfyllelsen för de olika delområdena redovisas samt att en samlad bedömning görs av måluppfyllelsen för hela utgiftsområdet. Vidare efterfrågas en förbättrad struktur och ökad enhetlighet på redovisningen.

De ändringar som gjordes i budgetpropositionen för 2014 motiverade inte några andra bedömningar från utvärderingsgruppens sida.

Utskottets bedömning

Det pågår sedan flera år en dialog mellan riksdagen och regeringen om hur regeringens resultatredovisning kan förbättras.

Under beredningen av budgetpropositionen för 2015 har utskottet analyserat regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 17. En utgångspunkt har varit de bedömningar som gjordes av kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp under 2013. Utskottet noterar att redovisningen i budgetpropositionen av bl.a. mål, resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder samt analyser och slutsatser är tydligare strukturerad än tidigare år. Vidare är redovisningen mer enhetlig mellan de olika delområdena inom utgiftsområdet och avsnitten med analys och slutsatser mer koncentrerade. När det gäller uppföljningsbara mål och resultatindikatorer bedömer utskottet att dessa nu redovisas på ett tydligare och mer konkret sätt än tidigare år. Sammantaget bidrar detta till att underlätta bedömningen av vilka resultat som har uppnåtts i förhållande till beslutade mål.

Utskottet bedömer att det är betydelsefullt att dialogen om utveckling av regeringens resultatredovisning fortsätter som en viktig del i den årliga budgetberedningen.

Anslag inom utgiftsområde 17

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen anvisar för 2015 anslagen inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt utskottets förslag i bilaga 3 och lämnar de bemyndiganden som regeringen har begärt. Därmed bifaller riksdagen delvis det gemensamma förslaget till anslagsfördelning inom utgiftsområdet som lagts fram av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna och bifaller delvis budgetpropositionen. Övriga här behandlade motionsyrkanden avslås.

Jämför särskilda yttrandena 1 (S, MP, V) och 2 (SD).

Allmänt om regeringens och oppositionspartiernas budgetförslag för 2015

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid består av 15 delområden och totalt 48 anslag. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2015 att utgiftsramen för 2015 ska uppgå till 13 150 941 000 kronor (prop. 2014/15:1). Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna föreslår i flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 av Per Bill m.fl. en utgiftsram för 2015 som är 365 594 000 kronor lägre än den som föreslås av regeringen. Sverigedemokraterna lämnar i motion 2014/15:2895 yrkande 1 av Aron Emilsson m.fl. ett budgetförslag för 2015 som överstiger regeringens med 402 miljoner kronor.

Regeringens och oppositionspartiernas budgetförslag framgår av bilaga 2.

Kulturområdesövergripande verksamhet

Statens kulturråd (1:1)

Anslaget får användas för Statens kulturråds förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 46 676 000 kronor.

Statens kulturråd har utsetts till att vara strategisk myndighet i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Regeringen föreslår därför att anslaget tillförs 500 000 kronor fr.o.m. 2015 från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Till följd av en omprioritering inom utgiftsområdet föreslår regeringen att anslaget minskas med 5 miljoner kronor.

Vidare föreslås att anslaget minskas med 42 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Slutligen räknas anslaget upp med 425 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår sammanfattningsvis att riksdagen anvisar 42 559 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionerna

I flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) att ytterligare 5 miljoner kronor anvisas till anslaget utöver vad regeringen föreslagit.

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att ytterligare 5 miljoner kronor anvisas till anslaget för att täcka administrationskostnader för inrättandet av en kulturarvsfond, och ytterligare 20 miljoner kronor för arbetet med att ta fram och marknadsföra en nationell kulturkanon, dvs. totalt 25 miljoner kronor.

I kommittémotion 2014/15:2900 begär Aron Emilsson m.fl. (SD) ett tillkännagivande om att ta fram en svensk kulturkanon. Motionärerna anser att det finns ett behov av en breddad och fördjupad diskussion om kultur, historia och identitet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan inte ställa sig bakom motionsförslagen om ökning av anslaget utan föreslår en medelstilldelning på 42 559 000 kronor till anslaget för 2015.

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (1:2)

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete. Anslaget får även användas för utgifter för administration, uppföljning och genomförande av verksamheten.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 243 668 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget tillförs 100 miljoner kronor årligen 2015–2018 för att möjliggöra sänkta taxor inom de kommunala musik- och kulturskolorna.

Regeringen föreslår även att anslaget tillförs 50 miljoner kronor för 2015 för att främja kulturverksamhet i miljonprogramsområden.

Vidare föreslår regeringen att anslaget tillförs 20 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2015 för en förstärkning av allianserna inom teater-, dans- och musikområdena (scenkonstallianserna).

Anslaget föreslås därutöver tillföras 10 miljoner kronor årligen 2015–2018 för framtagandet av och arbetet med en nationell biblioteksstrategi.

Samtidigt minskas anslaget med 41 miljoner kronor till följd av att satsningarna på Umeå kulturhuvudstad 2014 och Bokens ställning löper ut.

Anslaget föreslås vidare minskas med 179 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Sammanfattningsvis föreslår regeringen att riksdagen anvisar 382 488 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionerna

I flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) att anslaget minskas med 186,7 miljoner kronor. 

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att anslaget minskas med totalt 75 miljoner kronor. Genom att avsluta Kulturbryggan sparas 25 miljoner kronor. Vidare föreslår partiet att 5 miljoner kronor ska sparas på interkulturell verksamhet och 50 miljoner kronor på regeringens satsning på kulturverksamhet i förortsområdena. Partiet föreslår samtidigt att 5 miljoner kronor tillförs för samisk kultur.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att barn och unga är en prioriterad grupp inom kulturpolitiken. Utskottet har därför med tillfredsställelse välkomnat Skapande skola-verksamheten som den förra regeringen införde och som successivt har byggts ut att omfatta hela grundskolan. Utskottet kan emellertid inte ställa sig bakom regeringens satsningar på musik- och kulturskolan, utan anser att detta i första hand är ett kommunalt ansvar. Utskottet biträder inte förslaget om främjande av kulturverksamhet i miljonprogramsområden och inte heller en satsning på en nationell biblioteksstrategi. Enligt utskottet bör vidare anslaget minskas med 1,7 miljoner kronor för att finansiera prioriterade satsningar. Utskottet delar vidare förra regeringens uppfattning att Kulturbryggans verksamhet bör permanentas och överföras till Konstnärsnämnden 2015. De medel som inom ramen för anslaget 1:2 avsätts för Kulturbryggans verksamhet – 25 miljoner kronor – bör därmed överföras till anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer fr.o.m. 2015.

Utskottet ställer sig således bakom motionsförslaget från Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) om en medelstilldelning på 195 788 000 kronor till anslaget för 2015. Därmed avvisas regeringens förslag till anslagsnivå och motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Skapande skola (1:3)

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till Skapande skola för barn i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer. Anslaget får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 172 755 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget ökar med 25 miljoner kronor för 2015 för att förstärka insatsen Skapande skola. Syftet är att bredda och fördjupa insatsen och skapa möjligheter för kommunal musik- och kulturskola att fungera som samarbetspart.

Anslaget föreslås minskas med 154 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. Anslaget räknas upp med 970 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Sammanfattningsvis föreslår regeringen att riksdagen anvisar 198 571 000 kronor till anslaget för 2015.

För att ge skolhuvudmän och kulturaktörer bättre planeringsförutsättningar begär regeringen ett bemyndigande av riksdagen om att under 2015 för anslaget få besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 100 miljoner kronor 2016.

Motionerna

I flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) att anslaget minskas med 25 miljoner kronor. 

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att anslaget tillförs ytterligare 50 miljoner kronor utöver vad regeringen föreslagit för att utvidga Skapande skola-satsningen till att även omfatta förskolan.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill än en gång understryka betydelsen av Skapande skola-verksamheten, som infördes av förra regeringen. Som utskottet anfört tidigare är musik- och kulturskolan i första hand ett kommunalt ansvar. Utskottet anser därmed inte att det finns skäl att förstärka anslaget som regeringen har föreslagit utan ställer sig bakom motionsförslaget från Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) om en medelstilldelning på 173 571 000 kronor till anslaget för 2015. Därmed avvisas regeringens förslag till anslagsnivå och motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD). Utskottet ansluter sig till förslaget om bemyndigande (punkt 1).

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (1:4)

Anslaget får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Anslaget får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 37 636 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 34 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Anslaget räknas upp med 377 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår därmed att riksdagen anvisar 37 979 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att anslaget tillförs ytterligare 20 miljoner kronor för att stödja projekt som syftar till att via nyttjande av ny teknik förbättra tillgängligheten på kulturområdet för personer med funktionsnedsättning. Projekten ska utföras parallellt och i samspel med kartläggningen av hur digital teknik kan användas för att tillgängliggöra kultur för denna grupp.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 37 979 000 kronor till anslaget för 2015 och avvisar därmed motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Stöd till icke-statliga kulturlokaler (1:5)

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till icke-statliga kulturlokaler för ändring, tillbyggnad och handikappanpassning av sådana lokaler.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 9 884 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 9 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 9 875 000 kronor till anslaget för 2015.

Regeringen begär även ett bemyndigande av riksdagen om att under 2015 för anslaget få besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 miljoner kronor 2016 och 2017.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att anslaget tillförs ytterligare 5 miljoner kronor för utökade satsningar på tillgänglighetsanpassning av icke-statliga kulturlokaler.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 9 875 000 kronor till anslaget för 2015 och avvisar därmed motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD). Utskottet ansluter sig till förslaget om bemyndigande (punkt 2).

Bidrag till regional kulturverksamhet (1:6)

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till regionala och lokala kulturverksamheter inom följande områden:

      professionell teater-, dans-, och musikverksamhet

      museiverksamhet

      biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet

      konst- och kulturfrämjande verksamhet

      regional enskild arkivverksamhet

      filmkulturell verksamhet

      främjande av hemslöjd.

Anslaget får användas för utgifter för tidsbegränsade utvecklingsinsatser och för bidrag till det civila samhället och de professionella kulturskaparnas medverkan i arbetet med att ta fram och genomföra regionala kulturplaner. Anslaget får även användas för Kungl. bibliotekets genomförande av det samlade ansvaret för statens stöd och samordning inom biblioteksväsendet. Anslaget får också användas för kvalitetsstärkande insatser inom scenkonstområdet samt för Statens kulturråds arbete med bedömning, uppföljning och främjande inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 1 313 461 000 kronor.

Anslaget minskas med ca 25 miljoner kronor till följd av att den tidsbegränsade satsningen Hållbar tillväxt i alla delar av landet 2012–2014 löper ut. Regeringen föreslår att anslaget minskas med 1 146 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. Anslaget räknas upp med 7 372 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 1 293 948 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att anslaget minskas med 50 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Motionärerna vill ha ett förändrat fokus för kulturpolitiken och avveckla offentligt stöd till i första hand mångkulturalistiska verksamheter.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottet bör anslaget minska med 15 miljoner kronor för att finansiera prioriterade satsningar. Utskottet ställer sig därmed bakom en medelstilldelning på 1 278 948 000 kronor till anslaget för 2015. Därmed avvisas regeringens förslag till anslagsnivå och motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Myndigheten för kulturanalys (1:7)

Anslaget får användas för Myndigheten för kulturanalys förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 15 362 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 14 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. Anslaget räknas upp med 91 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår därmed att riksdagen anvisar 15 439 000 kronor till anslaget för 2015.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 15 439 000 kronor till anslaget för 2015.

Det är viktigt med en oberoende analys av hur medlen inom kulturområdet används. Detta kan ske genom en självständig myndighet eller genom samverkan med någon annan analysmyndighet. Hur detta rent praktiskt kan göras i framtiden bör utredas under 2015.

Skapande äldreomsorg (99:3, förslag om nytt anslag)

Motionerna

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att 35 miljoner kronor anvisas till ett nytt anslag, Skapande äldreomsorg. Motionärerna vill förstärka den engångssatsning på kultur för äldre som den tidigare regeringen initierade 2011 och göra den till en permanent verksamhet.

I kommittémotion 2014/15:2960 yrkande 11 av Per Ramhorn m.fl. (SD) föreslås ett tillkännagivande till regeringen om ett särskilt riktat stöd till kommunerna för kulturverksamhet inom äldreomsorgen. Det är motionärernas mening att en bidragsfond för skapande äldreomsorg skulle hjälpa till att permanenta och lyfta kommunernas befintliga satsningar.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets uppfattning är det angeläget att hela befolkningen – oavsett ålder – kan nås av olika kulturella uttryck. Detta har formulerats i de kulturpolitiska mål som riksdagen antog 2009 och som bl.a. anger att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kulturpolitiken ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser och bildning och till att utveckla sina skapande förmågor (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145). Hösten 2011 fick Statens kulturråd i uppdrag av den förra regeringen att främja kultur för äldre. Uppdraget syftade till att främja större systematik, ökad samverkan och höjd kvalitet inom utvecklingsarbete med kulturinsatser inom äldreområdet. Totalt avsattes 70 miljoner kronor åren 2011–2013. Av den utvärderingsrapport som publicerades i november 2013 framgår bl.a. att det i tio regioner pågår ett långsiktigt, strategiskt utvecklingsarbete inom vård- och omsorgssektorn och det professionella kulturlivet, för att kultur ska bli en del av de äldres vardag. Kulturskaparnas arbetsmarknad vidgas och omsorgspersonalens arbete får nytt innehåll.

Stimulansbidragen har således haft effekt. Utskottet vill samtidigt påminna om att äldreomsorgen i första hand är ett uppdrag för kommuner och landsting. Utskottet utgår från att det utvecklingsarbete som nu påbörjats kommer att omhändertas av huvudmännen för äldrevården och äldreomsorgen. Utskottet är i dagsläget inte berett att föreslå ett nytt anslag för detta ändamål och kan därför inte ställa sig bakom förslagen från Aron Emilsson m.fl. (SD) och Per Ramhorn m.fl. (SD).

Teater, dans och musik

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen (2:1)

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska teatern AB (nationalscener) samt Riksteatern (ideell förening), Stiftelsen Dansens hus, Stiftelsen Drottningholms slottsteater och Voksenåsen AS (Norges nationalgåva till Sverige). Anslaget får även användas för kvalitetsstärkande insatser inom scenkonstområdet.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 978 904 000 kronor. Anslaget föreslås minskas med 871 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Därutöver räknas anslaget upp med 5 627 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen anvisar 983 660 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionerna

I flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) en minskning av anslaget med 6 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag.

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att ytterligare 5 miljoner kronor anvisas till anslaget utöver vad regeringen föreslagit. Sverigedemokraterna föreslår att Riksteatern ska tillföras dessa 5 miljoner kronor för att i samverkan med kommuner, landsting och berörda aktörer föra ut fler föreställningar och kulturupplevelser över hela landet.

Utskottets ställningstagande

I december 2013 fick Statens fastighetsverk i uppdrag av den förra regeringen att i nära samarbete med Kungliga Operan genomföra en förstudie för en renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En delrapport lämnades till Kulturdepartementet den 19 juni 2014, och i den formuleras mål för ombyggnaden och renoveringen. Vidare identifieras byggnadens och verksamhetens behov. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2015. Utskottet noterar med tillfredsställelse att arbetet med ombyggnaden och renoveringen av Kungliga Operan fortgår. Utskottet anser att det är angeläget att ge Kungliga Operan bättre förutsättningar för den konstnärliga verksamheten och att öka tillgängligheten för publiken.

Utskottet föreslår att anslaget minskas med 6 miljoner kronor för att finansiera förvaltningen av Kulturbryggan sedan verksamheten permanentats (se under anslaget 5:1 Konstnärsnämnden).

Utskottet ställer sig därmed bakom motionsförslaget från Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) om en medelstilldelning på 977 660 000 kronor till anslaget för 2015. Därmed avvisas regeringens förslag till anslagsnivå och motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (2:2)

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till det fria kulturlivet, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa andra aktörer av kulturpolitiskt intresse inom teater, dans och musik. Anslaget får även användas för utgifter för administration, uppföljning och genomförande av verksamheten.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 189 233 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 2 miljoner kronor fr.o.m. 2015 till följd av att en tidsbegränsad neddragning av anslaget löper ut. Anslaget föreslås minskas med 169 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 191 064 000 kronor till anslaget för 2015.

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen om att under 2015 för anslaget få fatta beslut om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 137 miljoner kronor 2016 och 2017.

Motionen

I flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) en minskning av anslaget med 2 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att anslaget bör minskas med 2 miljoner kronor för att finansiera en permanentning av Konstnärsnämndens internationella musikprogram. Medlen överförs till anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer.

Utskottet ställer sig därmed bakom motionsförslaget från Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) om en medelstilldelning på 189 064 000 kronor till anslaget för 2015 och avvisar regeringens förslag till anslagsnivå.

Utskottet ansluter sig vidare till förslaget om bemyndigande (punkt 4).

Statens musikverk (2:3)

Anslaget får användas för Statens musikverks förvaltningsutgifter och för utgifter för statsbidrag till musiklivet. Anslaget får även användas för utgifter som uppkommer till följd av att Stiftelsen Svenska rikskonserter avvecklats, som pensionskostnader som regleras retroaktivt.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 110 242 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget minskas med 98 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Därutöver räknas anslaget upp med 372 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen anvisar 110 516 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att ytterligare 6 miljoner kronor anvisas till anslaget utöver vad regeringen föreslagit för att i ökad omfattning bevara och sprida kulturarvet samt levandegöra den traditionella, folkliga, svenska kulturen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 110 516 000 kronor till anslaget för 2015 och avvisar därmed motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Litteraturen, läsandet och språket

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (3:1)

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och ett litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Anslaget får även användas för utgifter för administration, uppföljning, främjande och genomförande av verksamheten.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 137 182 000 kronor. Anslaget ökar med 1 miljon kronor fr.o.m. 2015 till följd av att en tidsbegränsad neddragning av anslaget löper ut.

Regeringen föreslår att anslaget ska minskas med 122 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen anvisar 138 060 000 kronor till anslaget för 2015.

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen om att under 2015 för anslaget få fatta beslut om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 miljoner kronor 2016.

Motionerna

I flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) en minskning av anslaget med 15 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag.

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 en minskning av anslaget med 40 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Sverigedemokraterna föreslår en minskning av bl.a. stödet till kulturtidskrifter och litteraturstödet, undantaget stöd till utgivning av böcker på minoritetsspråk och stöd till skolklassiker.

Utskottets ställningstagande

Målet för politiken för litteratur- och läsfrämjande är att alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet (prop. 2013/14:3, bet. 2013/14:KrU4, rskr. 2013/14:117). Den 1 januari 2014 trädde en ny bibliotekslag (2013:801) i kraft (prop. 2012/13:147, bet. 2013/14:KrU2, rskr. 2013/14:26). Lagen gäller både för de kommunala folkbiblioteken och för andra offentligt finansierade bibliotek. I lagen anges bl.a. att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Av lagen framgår att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.

Under senare år har ett flertal läsfrämjande insatser gjorts. Bland annat har Statens kulturråd fått ett utökat uppdrag att ta initiativ till, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Myndigheten har tillförts 15 miljoner kronor för uppdraget fr.o.m. 2014. Statens kulturråd lämnade den 2 december 2014 ett handlingsprogram för läsfrämjande till regeringen. I handlingsprogrammet, som tagits fram i samverkan med bl.a. Statens skolverk, Myndigheten för tillgängliga medier, folkbildningens organisationer och Kungl. biblioteket, beskrivs bl.a. kommande insatser för att öka läsningen.  

En av de viktigaste prioriteringarna på kulturområdet syftar till att öka läsandet. Inte minst är det enligt utskottet viktigt att främja och öka läslusten och intresset för litteratur hos barn och unga. Utskottet ser mycket positivt på det arbete som Statens kulturråd bedriver när det gäller läsfrämjande, i samråd med bl.a. Statens skolverk, och kommer även fortsättningsvis att noga följa detta arbete.

De verksamheter som finansieras inom ramen för anslaget är av stor betydelse. Utskottet ställer sig därmed bakom en medelstilldelning på 138 060 000 kronor till anslaget för 2015.

I ärendet har information inhämtats från Statens kulturråd och Svenska Förläggareförening.

Utskottet ansluter sig vidare till förslaget om bemyndigande (punkt 5).

Myndigheten för tillgängliga medier (3:2)

Anslaget får användas för Myndigheten för tillgängliga mediers förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för kostnader relaterade till avvecklingen av Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst).

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 88 173 000 kronor. Anslaget föreslås tillföras ca 19 miljoner kronor fr.o.m. 2015 eftersom myndigheten fr.o.m. den 1 januari 2015 ansvarar för statens insatser för lättläst litteratur och nyhetsförmedling. Av dessa medel är 2 miljoner kronor en överföring från utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 94 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Därutöver räknas anslaget upp med 965 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen anvisar 108 189 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionen

I flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) att ytterligare 10 miljoner kronor anvisas till anslaget utöver vad regeringen föreslagit.

Utskottets ställningstagande

I enlighet med riksdagens beslut i juni 2014 ska statens stöd till Centrum för lättläst avvecklas (prop. 2013/14:134, bet. 2013/14:KrU11, rskr. 2013/14:356). Från och med den 1 januari 2015 ska Myndigheten för tillgängliga medier ansvara för statens insatser för lättläst litteratur och även bli ett nationellt kunskapscenter för lättläst och övriga tillgängliga medier. Regeringens förslag i propositionen innebär att 19 miljoner kronor tillförs anslaget för detta ändamål.

Utskottet anser att möjligheten för alla att – oavsett bakgrund och vars och ens särskilda förutsättningar – ta del av litterära verk och dagstidningar är av grundläggande betydelse för den bildning, debatt och upplysning som är en förutsättning i ett demokratiskt samhälle. Mot denna bakgrund föreslår utskottet att ytterligare 10 miljoner kronor, utöver vad som förslås i propositionen, tillförs anslaget. Av dessa medel avser 5 miljoner kronor en satsning på lättläst och 5 miljoner kronor kostnader på taltidningsområdet (se även under anslaget 11:5 Stöd till taltidningar). Bestämmelser om taltidningsnämnden inom Myndigheten för tillgängliga medier finns i bl.a. förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier.

Utskottet ställer sig därmed bakom en medelstilldelning på 118 189 000 kronor till anslaget för 2015.

I ärendet har information inhämtats från Myndigheten för tillgängliga medier.

Institutet för språk och folkminnen (3:4)

Anslaget får användas för Institutet för språk och folkminnens förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till terminologiskt arbete.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 57 623 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget ska minska med 51 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Därutöver räknas anslaget upp med 421 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen anvisar 57 993 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att ytterligare 10 miljoner kronor anvisas till anslaget utöver vad regeringen föreslagit. Av dessa syftar 5 miljoner kronor bl.a. till att höja ambitionsnivån arbetet med Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet och bevarandet och levandegörandet av de estlandssvenska och finlandssvenska minoriteternas kulturarv. Därutöver anslås medel för att kunna återstarta verksamheten av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 57 993 000 kronor till anslaget för 2015 och avvisar därmed motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Bildkonst, arkitektur, form och design

Statens konstråd (4:1)

Anslaget får användas för Statens konstråds förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 8 086 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget minskas med 7 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Vidare räknas anslaget upp med 51 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen anvisar 8 130 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 ett minskat uppdrag om konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön och minskar därför anslaget med 1 miljon kronor jämfört med regeringens förslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 8 130 000 kronor till anslaget för 2015 och avvisar därmed motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (4:2)

Anslaget får användas för Statens konstråds utgifter för konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön. Anslaget får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 33 054 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget minskas med 29 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 33 025 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 en minskning av anslaget med 10 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Anslaget minskas mot bakgrund av Sverigedemokraternas principiella uppfattning att den statliga subventioneringen av samtidskonst och samtidskonstnärer bör bli något mer återhållsam.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 33 025 000 kronor till anslaget för 2015 och avvisar därmed motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Nämnden för hemslöjdsfrågor (4:3)

Anslaget får användas för Nämnden för hemslöjdsfrågors förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, rikshemslöjdskonsulenternas verksamhet och projekt inom hemslöjdsområdet.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 11 447 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget minskas med 10 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. Vidare räknas anslaget upp med 26 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen anvisar 11 463 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att ytterligare 5 miljoner kronor anvisas till anslaget utöver vad regeringen föreslagit. Anslaget tillförs medel i syfte att, med särskilt fokus på barn och unga, intensifiera arbetet med att skapa intresse för och sprida kunskap om äldre hantverksmetoder och den traditionella svenska folkkonsten.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att slöjd för barn och unga är ett prioriterat område för Nämnden för hemslöjdsfrågor. Inom nämnden finns s.k. rikskonsulenter som arbetar nationellt inom olika områden, bl.a. för barn och unga.

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 11 463 000 kronor till anslaget för 2015 och avvisar därmed motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Bidrag till bild- och formområdet (4:4)

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till organisationer inom bild- och formområdet, utställare, konsthantverkskooperativ samt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder. Anslaget får även användas för statsbidrag till folkparkerna och vissa samlingslokalhållande organisationer för konstförvärv.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 28 160 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget minskas med 25 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 28 135 000 kronor till anslaget för 2015.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 28 135 000 kronor till anslaget för 2015.

Kulturskaparnas villkor

Konstnärsnämnden (5:1)

Anslaget får användas för Konstnärsnämndens förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 19 771 000 kronor. Det minskas med 1 miljon kronor till följd av att en tillfällig satsning på internationellt utbyte för litterära upphovsmän löper ut.

Anslaget föreslås minskas med 17 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Därutöver räknas anslaget upp med 123 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen anvisar 18 871 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionen

I flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) att ytterligare 6 006 000 kronor anvisas till anslaget utöver vad regeringen föreslagit.

Utskottets ställningstagande

Som framgår under anslaget 5:2 anser utskottet att Kulturbryggan, som inrättades av den förra regeringen, ska permanentas som en del inom Konstnärsnämnden. Detta innebär att Konstnärsnämndens uppdrag utvidgas. Utskottet föreslår därför att anslaget ökas med drygt 6 miljoner kronor för förvaltningen av Kulturbryggan. Utskottet konstaterar att myndigheten enligt beslut av den förra regeringen har haft i uppdrag att förbereda inrättandet av Kulturbryggan inom myndigheten. Uppdraget delredovisades i april 2014 och slutredovisades i november 2014. Under anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer föreslår utskottet vidare en ökning med 25 miljoner kronor för att permanenta verksamheten (se nedan).

Utskottet ställer sig bakom motionsförslaget från Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) om en medelstilldelning på 24 877 000 kronor till anslaget för 2015. Därmed avvisas regeringens förslag till anslagsnivå.

Ersättningar och bidrag till konstnärer (5:2)

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag och ersättningar till konstnärer och upphovsmän inom bild-, form-, musik-, teater-, dans-, ord- och filmområdet. Anslaget får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 344 560 000 kronor. Anslaget föreslås minskas med ca 2 miljoner kronor till följd av att en tidsbegränsad satsning på internationellt kulturutbyte på musikområdet löper ut.

Anslaget föreslås minskas med 306 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Vidare räknas anslaget upp med 3 446 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen anvisar 345 601 000 kronor till anslaget för 2015.

Regeringen begär vidare ett bemyndigande av riksdagen om att under 2015 för anslaget få besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 136 miljoner kronor 20162025.

Motionerna

I flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) att ytterligare 28 miljoner kronor anvisas till anslaget utöver vad regeringen föreslagit.

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 en minskning av anslaget med 33 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. I motionen motiveras minskningen av anslaget med partiets principiella hållning att den statliga subventioneringen av samtidskonst och samtidskonstnärer bör bli något mer återhållsam.

Utskottets ställningstagande

Kulturbryggan är en kommitté som inrättades av den förra regeringen och som bedriver försöksverksamhet i form av bidragsgivning till nyskapande kulturprojekt (Ku 2010:04). Kulturbryggan fördelar 25 miljoner kronor årligen. Bidragsgivning som är särskilt inriktad på kulturlivets förnyelse och utveckling är enligt utskottet av stor betydelse för framväxten av ett kulturutbud av hög konstnärlig kvalitet och god tillgänglighet i hela landet. Verksamheten vid Kulturbryggan bör enligt utskottet permanentas 2015 som en del inom Konstnärsnämnden. 25 miljoner kronor bör därför föras över till anslaget 5:2 från anslaget 1:2. Fram tills verksamheten har överförts fattar kommittén beslut om bidrag.

Därutöver bör anslaget öka med 2 miljoner kronor för en permanentning av Konstnärsnämndens internationella musikprogram, som initierades av den förra regeringen för perioden 2012–2014.

Vidare bör den satsning på 1 miljoner kronor som den förra regeringen gjorde på ett internationellt utbytesprogram inom litteraturen permanentas.

Utskottet ställer sig därmed bakom motionsförslaget från Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) om en medelstilldelning på 373 601 000 kronor till anslaget för 2015. Därmed avvisas regeringens förslag till anslagsnivå och motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Utskottet ansluter sig till förslaget om bemyndigande (punkt 6).

Arkiv

Riksarkivet (6:1)

Anslaget får användas för Riksarkivets förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film, för statsbidrag till enskilda arkiv samt för det svenska bidraget till Europeana.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 356 359 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 3 miljoner kronor fr.o.m. 2015 för bevarande och tillgängliggörande av arkivmaterial från statliga verksamheter som en följd av att myndighetens särskilda räntekonto i Riksgälden ska avslutas och medlen betalas in till inkomsttitel på statens budget.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 325 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

En omfördelning av 55 000 kronor görs från anslaget för finansiering av gemensam e-förvaltning under åren 2015–2018. Därutöver räknas anslaget upp med 11 022 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår sammanfattningsvis att riksdagen anvisar 370 001 000 kronor till anslaget för 2015.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 370 001 000 kronor till anslaget för 2015.

Kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet (7:1)

Anslaget får användas för Riksantikvarieämbetets förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet samt till utgifter för statsbidrag till löner för arbetsledare inom ramen för Kulturarvs-it.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 219 510 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 5 miljoner kronor fr.o.m. 2015 när ansvaret för Riksantikvarieämbetets fastigheter överförs till Statens fastighetsverk.

Vidare föreslår regeringen att anslaget minskas med 196 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. Därutöver räknas anslaget upp med 1 508 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår sammanfattningsvis att riksdagen anvisar 215 822 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionerna

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att anslaget tillförs ytterligare 50 932 000 kronor. Ökningen rymmer dels en återföring av tidigare minskade medel, dels en förstärkning av den arkeologiska verksamheten och kulturarvsforskningen i övrigt. Ökningen ska också täcka kostnader i samband med införandet av ett svenskt fartygsvärn såväl som ökade utgifter till följd av en ambitionshöjning kring basverksamheten, förbättrad tillgänglighet till fornminnen och intensifierade åtgärder mot kulturarvsbrottslighet. Slutligen avsätts riktade medel för ett fortsatt och intensifierat arbete med att i olika former verka för att kartlägga, förebygga och begränsa skadorna på kulturlämningar i den svenska skogen. 

I kommittémotion 2014/15:2944 yrkande 4 föreslår Richard Jomshof m.fl. (SD) ett tillkännagivande till regeringen om att öka satsningen på kulturarvsforskning. Sverigedemokraterna anser att kulturarvsforskningen måste få ett större anslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet är inte berett att ställa sig bakom förslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD) om att inrätta ett särskilt fartygsvärn, men konstaterar att Statens maritima museer ger råd och stöd till regionala och lokala museer, ideella föreningar, organisationer och enskilda som arbetar med maritim historia och kulturmiljö. I enlighet med förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg avsätter Sjöhistoriska museet, inom myndigheten Statens maritima museer, årligen medel för fartygsstöd. Ändamålet med statsbidraget är att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla fartyg i Sverige.

Utskottet vill vidare påminna om att den arkeologiska uppdragsverksamheten flyttas från Riksantikvarieämbetet till Statens historiska museer den 1 januari 2015 (prop. 2012/13:96). Förändringen innebär att Riksantikvarieämbetet får en renodlad myndighetsroll och därmed förbättrade förutsättningar för att genom vägledning, tillsyn och uppföljning arbeta med att stärka och utveckla det uppdragsarkeologiska området. Vad gäller Riksantikvarieämbetets forskningsmedel anvisas dessa under anslaget 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet.

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 215 822 000 kronor till anslaget för 2015 och avvisar därmed motionsförslagen från Aron Emilsson m.fl. (SD) och Richard Jomshof m.fl. (SD).

Bidrag till kulturmiljövård (7:2)

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till kulturmiljövård. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till arbetslivsmuseer.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 251 355 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 222 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Därmed föreslår regeringen att riksdagen anvisar 251 133 000 kronor till anslaget för 2015.

Regeringen begär ett bemyndigande om att under 2015 för anslaget få besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 miljoner kronor 2016–2018.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 251 133 000 kronor till anslaget för 2015.

Utskottet ansluter sig till förslaget om bemyndigande (punkt 7).

Kyrkoantikvarisk ersättning (7:3)

Anslaget får användas för utgifter för kyrkoantikvarisk ersättning enligt kulturmiljölagen (1988:950) i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Den kyrkoantikvariska ersättningen får användas till kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser och ska fördelas av Svenska kyrkan efter samråd med myndigheter inom kulturmiljöområdet.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 460 miljoner kronor till anslaget för 2015.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att anslaget tillförs 100 miljoner kronor årligen. Utöver en generell ambitionshöjning av basverksamheten syftar ökningen särskilt till att möjliggöra insatser för bevarande av det immateriella kyrkliga kulturarvet samt förbättrad vård och tillgängliggörande av äldre inventarier.

Utskottets ställningstagande

I 4 kap. kulturmiljölagen (1988:950) finns bestämmelser om skydd för de kyrkliga kulturminnena, dvs. kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser. Här föreskrivs även om viss ersättning till Svenska kyrkan för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena (kyrkoantikvarisk ersättning). Av förarbetena framgår att den kyrkoantikvariska ersättningen bara är avsedd för den del av kostnaderna för förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena som är en följd av bestämmelserna i 4 kap. kulturmiljölagen (prop. 1998/99:38 s. 145). Det är med andra ord fråga om sådana extrakostnader som uppkommer på grund av kulturhistoriska hänsynstaganden, s.k. antikvariska överkostnader. Ersättningen är alltså inte avsedd för övriga kostnader för de kyrkliga kulturminnena och inte heller för förvaltning av annan kyrklig egendom, för att bedriva verksamhet eller för administration. Ersättningen är inte heller avsedd för bevarande av den immateriella delen av det kyrkliga kulturarvet.

Utskottet noterar att avsikten är att 460 miljoner kronor ska utgå årligen t.o.m. 2019. Utskottet gör bedömningen att Svenska kyrkan härigenom får goda och stabila planeringsförutsättningar för att göra de bedömningar och prioriteringar som är nödvändiga för ett långsiktigt bevarande av de kyrkliga kulturminnena.

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 460 miljoner kronor till anslaget för 2015 och avvisar därmed motionsförslagen från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Kulturarvs-ROT (99:1, förslag om nytt anslag)

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att 160 miljoner kronor avsätts till ett nytt anslag, Kulturarvs-ROT. Anslaget ska användas för ett öronmärkt ROT-avdrag för kulturhistoriska bebyggelsemiljöer.

Utskottets ställningstagande

Riksdagen har behandlat liknande förslag tidigare, bl.a. i betänkande 2011/12:FiU1, och då avvisat förslag om att ytterligare tjänster ska föras in i systemet. När det gäller frågan om vem som kan få skattereduktion för ROT-arbete ansåg riksdagen att rätten till avdrag bör vara begränsad till den som har underhållsansvaret för bostaden, dvs. ägaren av ett småhus eller en ägarlägenhet respektive innehavaren av en bostadsrätt. Riksdagen ansåg inte att det fanns skäl att vare sig avskaffa, utöka eller på annat sätt förändra reglerna för ROT-avdrag (rskr. 2011/12:32). Utskottet avvisar motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Kulturarvsfond (99:2, förslag om nytt anslag)

Motionerna             

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att 100 miljoner kronor anvisas för att inrätta en statlig kulturarvsfond. Till kulturarvsfonden ska privatpersoner, organisationer, föreningar och i särskilda fall även kommuner kunna vända sig för att ansöka om medel till verksamheter som bevarar och levandegör det traditionella svenska kulturarvet.

I kommittémotion 2014/15:2944 yrkande 5 föreslår Richard Jomshof m.fl. (SD) ett tillkännagivande till regeringen om att inrätta en kulturarvsfond. Motionärerna framhåller att en fond förutom det ekonomiska stödet även skulle ge en tydlig signal om att staten värdesätter den svenska nationens historia och kulturarv.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har i flera budgetbetänkanden, senast i betänkande 2013/14:KrU1, avstyrkt förslag om att inrätta en särskild kulturarvsfond. Utskottet vill än en gång peka på att en stor andel av de medel som anvisas inom utgiftsområde 17 redan i dag går till musei-, arkiv- och kulturmiljöområdena. Dessa medel är avsedda för vårt kulturarv i vid mening. Utskottet finner det inte motiverat att införa ett nytt anslagsändamål i enlighet med vad som föreslås i motionsförslagen av Aron Emilsson m.fl. (SD) och Richard Jomshof m.fl. (SD). Utskottet avvisar därmed motionsyrkandena.

Museer och utställningar

Centrala museer: Myndigheter (8:1)

Anslaget får användas för förvaltningsutgifter för följande centrala museer som är myndigheter:

      Statens historiska museer, dvs. Statens historiska museum samt Kungl. myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum och Tumba Bruksmuseum

      Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

      Naturhistoriska riksmuseet

      Statens museer för världskultur, dvs. Världskulturmuseet i Göteborg, Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet

      Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

      Statens maritima museer, dvs. Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Marinmuseum i Karlskrona

      Statens centrum för arkitektur och design

      Statens försvarshistoriska museer, dvs. Armémuseum och Flygvapen­museum i Linköping

      Moderna museet.

Anslaget får även användas av nämnda myndigheter för utgifter för statsbidrag till ändamål inom museiområdet.

Förutom med anslag finansieras de centrala museimyndigheternas verksamhet också med bl.a. avgifter. Under 2013 uppgick avgiftsintäkterna för de centrala museerna till ca 249,3 miljoner kronor. Därtill kommer avgiftsintäkter för Vasamuseet på ca 102,6 miljoner kronor och Cosmonova vid Naturhistoriska riksmuseet på ca 13,4 miljoner kronor.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 1 006 469 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget tillförs 80 miljoner kronor fr.o.m. 2015 för att finansiera fri entré vid vissa centrala museer som är myndigheter. Samtidigt föreslås att anslaget minskas med 895 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. Därutöver räknas anslaget upp med 5 383 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår sammanfattningsvis att riksdagen anvisar 1 090 957 000 kronor till anslaget för 2015.

Tabell 1 Regeringens förslag till medelstilldelning till Centrala museer: Myndigheter

Tusental kronor

 

2014

2015

Statens historiska museer

91 420

91 706

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

142 115

142 826

Naturhistoriska riksmuseet

163 749

164 472

Statens museer för världskultur

156 646

157 160

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska museet

43 952

44 141

Statens maritima museer

119 644

120 433

Statens centrum för arkitektur och design

50 488

50 724

Statens försvarshistoriska museer

110 231

110 865

Moderna museet

128 224

128 630

Till regeringens disposition för fri entré vid centrala museer

80 000

Summa

1 006 469

1 090 957

Källa: Budgetpropositionen 2014/15:1 utg.omr. 17.

Motionerna

I flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) att anslaget minskas med 80 miljoner kronor. Motionärerna påminner om att den förra regeringen avskaffade den fria entrén för vuxna och i stället gav museerna möjlighet att själva inom ramen för tilldelade medel avgöra om de skulle ha fri entré eller prioritera andra delar av verksamheten. Motionärerna anser att statliga museer även i framtiden bör ha möjlighet att öka sina intäkter genom att ta ut entré för vuxna.

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att stödet till Statens världskulturmuseer minskas med 15 miljoner kronor som ett första steg i avvecklandet av det statliga stödet till Världskulturmuseet i Göteborg. Vidare föreslås stödet till Moderna museet minskas med 20 miljoner kronor, i linje med partiets principiella hållning om att den statliga subventioneringen av samtidskonst och samtidskonstnärer bör bli något mer återhållsam. Stödet till Statens historiska museer ökas med 4 miljoner kronor, och stödet till Statens maritima museer ökar med 3 miljoner kronor. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Naturhistoriska riksmuseet, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet samt Statens försvarshistoriska museer tillförs 2 miljoner kronor vardera. Motionärerna avvisar regeringens satsning om 80 miljoner kronor på fri entré och föreslår i stället ett nytt anslag, Öppna museer (se närmare nedan under föreslaget anslag 99:5). Sammanfattningsvis föreslår motionärerna att anslaget minskas med 100 miljoner kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill påminna om den reform med fria museer som den förra regeringen genomförde 2009 och som innebar att riksdagen beslutade att tillföra museisektorn extra medel. Detta för att ge museerna möjlighet att själva prioritera arbetet med att vårda och visa kulturskatterna. Det står därmed varje museum fritt att inom ramen för tilldelade medel avgöra om man ska ha fri entré eller prioritera andra delar av verksamheten. Utskottet påminner också om att barn och ungdomar upp till 19 år har fri entré till statliga museer. Utskottet anser att statliga museer även i framtiden bör ha möjlighet att öka sina intäkter genom att ta ut entré för vuxna.

Utskottet avvisar den omfördelning av medel som Aron Emilsson m.fl. (SD) förordar från Statens museer för världskultur och Moderna museet till ett antal andra museer.

Utskottet ställer sig därmed bakom motionsförslaget från Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) om en medelstilldelning på 1 010 957 000 kronor till anslaget för 2015. Därmed avvisas regeringens förslag till anslagsnivå och motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Centrala museer: Stiftelser (8:2)

Anslaget får användas för statsbidrag till följande centrala museer som är stiftelser: Nordiska museet, Skansen, Tekniska museet och Arbetets museum.

Under 2013 uppgick intäkterna från avgifter för de fyra museerna till ca 204,5 miljoner kronor. Av detta belopp svarade Skansen för ca 138,8 miljoner kronor.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 244 614 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 218 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. Anslaget räknas samtidigt upp med 1 481 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår därmed att riksdagen anvisar 245 877 000 kronor till anslaget för 2015.

Tabell 2 Regeringens förslag till medelstilldelning till Centrala museer: Stiftelser

Tusental kronor

 

2014

2015

Nordiska museet

113 373

113 983

Skansen

69 981

70 367

Tekniska museet

46 634

46 845

Arbetets museum

14 626

14 682

Summa

244 614

245 877

Källa: Budgetpropositionen 2014/15:1 utg.omr. 17.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att anslaget tillförs ytterligare 20 miljoner kronor för en förstärkning om 10 miljoner kronor vardera till Stiftelsen Skansen och Stiftelsen Nordiska museet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 245 877 000 kronor till anslaget för 2015 och avvisar därmed motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Bidrag till vissa museer (8:3)

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till museer och liknande institutioner.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 48 392 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 43 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. Anslaget räknas upp med 268 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår därmed att riksdagen anvisar 48 617 000 kronor till anslaget för 2015.

Tabell 3 Regeringens förslag till medelstilldelning för Bidrag till vissa museer

Tusental kronor

 

2014

2015

Dansmuseet

10 095

10 137

Millesgården

4 030

4 049

Thielska galleriet

5 990

6 003

Föremålsvård i Kiruna

13 773

13 915

Nobelmuseet

4 952

4 952

Svensk Form

3 420

3 929

Röhsska museet

1 002

502

Strindbergsmuseet

581

581

Judiska museet

1 602

1 602

Bildmuseet

743

743

Zornsamlingarna

204

204

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

500

500

Riksförbundet Sveriges museer

1 500

1 500

Summa

48 392

48 617

Källa: Budgetpropositionen 2014/15:1 utg.omr. 17.

Motionerna

I flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) att anslaget tillförs ytterligare 500 000 kronor.

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att anslaget tillförs ytterligare 1 miljon kronor i syfte att utveckla verksamheten vid Zornsamlingarna och Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att Svensk Form bör tillföras ytterligare 500 000 kronor. Utskottet ställer sig därmed bakom motionsförslaget från Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) om en medelstilldelning på 49 117 000 kronor till anslaget för 2015. Därmed avvisas regeringens förslag till anslagsnivå och motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Riksutställningar (8:4)

Anslaget får användas för Riksutställningars förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 43 163 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 38 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. Anslaget räknas upp med 136 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår därmed att riksdagen anvisar 43 261 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att anslaget tillförs ytterligare 5 miljoner kronor i syfte att utveckla nya metoder för att levandegöra arkiv, utställningar och kulturarvets olika former. Motionärerna framhåller att rådgivning, ny teknik och interaktion, kommunikation och pedagogik är några områden där myndigheten kan stödja landets museer. Inte minst beräknas behovet öka då reformen Öppna museer (se närmare nedan) kommit igång.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 43 261 000 kronor till anslaget för 2015 och avvisar därmed motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Forum för levande historia (8:5)

Anslaget får användas för Forum för levande historias förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för såväl prissumma som omkostnader för prisutdelning för ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser (Per Anger-priset).

Anslaget får vidare användas för utgifter för statsbidrag till den fond som inrättats av Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance, fr.o.m. 2013 benämnt International Holocaust Remembrance Alliance.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 43 787 000 kronor.

Regeringen föreslår att Forum för levande historia tillförs 10 miljoner kronor per år för åren 2015 och 2016 samt 5 miljoner för 2017, sammanlagt 25 miljoner kronor, för att genomföra en utbildningsinsats om olika former av rasism.

Anslaget minskas med 39 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. Anslaget räknas upp med 668 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 54 416 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionen

I flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) att anslaget minskas med 10 miljoner kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill understryka att Forum för levande historia har ett mycket viktigt uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten. Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Inom ramen för arbetet mot intolerans har myndigheten tagit fram material om bl.a. antisemitism, islamofobi, homofobi, rasbiologi och antiziganism. Myndigheten gör inom ramen för sitt uppdrag omfattande insatser, inte minst riktade mot barn och unga och skolan.

Utskottet anser inte att något ytterligare uppdrag behövs. Utskottet ställer sig således bakom motionsförslaget från Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) om en medelstilldelning på 44 416 000 kronor till anslaget för 2015. Därmed avvisas regeringens förslag till anslagsnivå.

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (8:6)

Anslaget får användas för utgifter för utställningsgarantier. Anslaget får även användas för utgifter för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 80 000 kronor till anslaget för 2015. Det är samma belopp som innevarande år.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 80 000 kronor till anslaget för 2015.

Öppna museer (99:5, förslag om nytt anslag)

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att 140 miljoner kronor avsätts till ett nytt anslag, Öppna museer. Partiet vill införa en fond med syfte att tillgängliggöra museernas utställningar och arkiv. Satsningen ska rikta sig till hela landet, till både statliga och regionala museer och stiftelser. Fonden ska användas för att delsubventionera införandet av fri entré, digitalisera eller synliggöra samlingar, utveckla kulturarvspedagogik eller för att marknadsföra och utveckla verksamheten. Målet ska vara att öppna och tillgängliggöra verksamheten för fler medborgare, då kulturarvet är en gemensam skatt som alla behöver kunskap om.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser inte att det bör införas någon särskild fond där museerna får möjlighet att ansöka om pengar med syfte att tillgängliggöra museernas utställningar och arkiv. Att vårda, bevara och tillgängliggöra samlingarna är det uppdrag som varje museum har, och det är angeläget att detta finansieras kontinuerligt. Motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD) avvisas.

Trossamfund

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (9:1)  

Anslaget får användas för Nämnden för statligt stöd till trossamfunds (SST)

förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 7 196 000 kronor. SST kommer fr.o.m. 2015 att hantera bidragsfördelningen till andlig vård i sjukvården. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att anslaget tillförs 1 miljon kronor årligen fr.o.m. 2015. Förslaget finansieras genom en överföring från anslaget 9:2 Stöd till trossamfund.

Vidare föreslår regeringen att anslaget ska minskas med 6 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Därutöver räknas anslaget upp med 52 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår sammanfattningsvis att riksdagen anvisar 8 242 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionen

I flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) att anslaget ska ökas med 1,5 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom motionsförslaget från Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) om en medelstilldelning på 9 742 000 kronor till anslaget för 2015. Utskottet anser att anslagsökningen bör gå till en fortsatt satsning på kompetensutveckling av trossamfundsledare, bl.a. imamer, men inte till andlig vård inom sjukvården. Regeringens förslag till anslagsnivå avvisas.

Stöd till trossamfund (9:2)  

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till trossamfund och för utgifter för Skatteverkets avgiftshjälp.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 77 662 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget minskas med 1 miljon kronor och att medlen förs till anslaget 9:1 för att finansiera samordningen av arbetet med den andliga vården inom sjukvården.

Vidare föreslår regeringen att anslaget minskas med 5 570 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Regeringen föreslår sammanfattningsvis att riksdagen anvisar 71 092 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionerna

I flerpartimotion 2014/15:2358 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) att anslaget ska ökas med 14 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag (yrkandena 1 och 6). Motionärerna anser att ökningen bl.a. ska användas för preventivt säkerhetsarbete för att motverka attacker mot samfundens medlemmar och deras lokaler.

Sverigedemokraterna anser i kommittémotion 2014/15:2895 yrkande 1 av Aron Emilsson m.fl. att anslaget ska minskas med totalt 17 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag, varav 5 miljoner kronor för att tills vidare frysa utbetalningar till de islamiska förbund som inte följer kraven på demokrati och jämställdhet på ett tillfredsställande sätt, samt 12 miljoner kronor för de senaste årens svagt motiverade ökningar av stödet och för minskade administrationskostnader för stöd till trossamfunden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att trossamfunden fyller en viktig funktion och genom sin verksamhet kan bidra till större kunskap, förståelse och respekt för olika trosinriktningar. Utskottet vill också lyfta fram betydelsen av trossamfundens sociala verksamhet. Den förra regeringen ökade under de senaste åren anslaget till trossamfunden och utskottet anser att en ökning av anslaget bör ske även 2015. Utskottet motsätter sig därmed regeringens förslag till neddragningar på anslaget. Mot denna bakgrund ställer sig utskottet således bakom motionsförslaget från Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) om en medelstilldelning på 85 092 000 kronor till anslaget för 2015. Utskottet anser att anslagsökningen bör gå till det generella stödet och till att stärka skyddsåtgärderna för utsatta trossamfund. Detta innebär att utskottet avvisar regeringens förslag till anslagsnivå och motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Film

Filmstöd (10:1)

Anslaget får användas för statsbidrag till svensk filmproduktion i enlighet med 2013 års filmavtal. Anslaget får även användas för statsbidrag till filmkulturella åtgärder.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 317 144 000 kronor. Det minskas med 15 miljoner kronor fr.o.m. 2015 eftersom satsningen på digitalisering av biografer avslutas 2014. Anslaget tillförs 7,5 miljoner kronor årligen för perioden 2015–2018 för digitalisering av filmarvet.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 309 644 000 kronor till anslaget för 2015.

Utskottets ställningstagande

Villkoren för svensk film förändrades i och med det filmavtal som undertecknades i september 2012 och som gäller för perioden den 1 januari 2013–31 december 2015. Regeringen och branschen enades i september 2014 om att förlänga avtalet t.o.m. den 31 december 2016.

Enligt filmavtalet har staten och film- och tv-branschen ett gemensamt ansvar för att främja svensk filmproduktion, såväl genom långsiktiga och stabila spelregler för svensk film som genom anpassning av stöden till en förändrad verklighet.

Utskottet avser att noga följa frågan om utformningen av framtidens filmstöd. Eftersom filmavtalet har förlängts t.o.m. 2016 utgår utskottet från att regeringen återkommer i budgetpropositionen för 2016 om finansieringen av detta.

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 309 644 000 kronor till anslaget för 2015.

Medier

Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland (11:1)

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till Sveriges Television AB och till Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet för utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 21 793 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 19 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 21 774 000 kronor till anslaget för 2015.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 21 774 000 kronor till anslaget för 2015.

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (11:2)

Anslaget får användas för utgifter för information om forskningsresultat för att utarbeta mediestatistik och dokumentera ägar- och marknadsförhållanden inom svenska massmedier vid den svenska avdelningen av Nordiskt informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom).

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 2 624 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 2 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. Anslaget räknas upp med 26 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 2 648 000 kronor till anslaget för 2015.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 2 648 000 kronor till anslaget för 2015.

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet (11:3)

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 383 000 kronor till anslaget för 2015. Det är samma belopp som innevarande år.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelsanvisning på 383 000 kronor till anslaget för 2015.

Statens medieråd (11:4)

Anslaget får användas för Statens medieråds förvaltningsutgifter.

Statens medieråd tar ut avgifter för att fastställa åldersgränser för film som ska visas offentligt. Intäkterna redovisas på budgetens inkomstsida under 2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film. Statens medieråd får inte disponera intäkterna. Avgifterna ska motsvara kostnaderna för verksamheten.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 17 023 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 15 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. Anslaget räknas upp med 93 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår därmed att riksdagen anvisar 17 101 000 kronor till anslaget för 2015.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 17 101 000 kronor till anslaget för 2015.

Stöd till taltidningar (11:5)

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till taltidningar. Anslaget får även användas för vissa förvaltningsutgifter samt för utgifter för införandet av ett nytt taltidningssystem.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 83 456 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 23,4 miljoner kronor för 2015 till följd av förväntade kostnadsminskningar med anledning av teknikutvecklingen på taltidningsområdet.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 60 056 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionen

I flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) att anslaget minskas med 15,9 miljoner kronor.

Utskottets ställningstagande

Den teknikutveckling av taltidningsverksamheten som riksdagen beslutade om i december 2012 leder till ökad tillgänglighet till dagstidningarnas hela material för taltidningarnas målgrupp samtidigt som den innebär ett effektivare utnyttjande av de statliga medlen (prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106). Den nya tekniken innebär minskade kostnader för taltidningsverksamheten och anslaget kan därför minskas. Utskottet anser att anslaget utöver regeringens förslag kan minskas ytterligare, men är inte berett att förorda en neddragning med det belopp som anges i motionen. Sammantaget ställer sig utskottet bakom en medelstilldelning på 49 156 000 kronor till anslaget för 2015. Därutöver kan, som tidigare framgått, 5 miljoner kronor disponeras för taltidningsverksamhet inom ramen för anslaget 3:2 Myndigheten för tillgängliga medier.

I ärendet har information inhämtats från Myndigheten för tillgängliga medier.

Ungdomspolitik

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (12:1)

Anslaget får användas för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 32 663 000 kronor. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har utsetts till att vara strategisk myndighet i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Med anledning av det föreslår regeringen att 500 000 kronor fr.o.m. 2015 överförs från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 29 000 kronor för 2015 för att finansiera prioriterade satsningar.

Vidare räknas anslaget upp med 202 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Sammanfattningsvis föreslår regeringen att riksdagen anvisar 33 336 000 kronor till anslaget för 2015.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 33 336 000 kronor till anslaget för 2015.

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (12:2)

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till ungdomsorganisationer. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag och visst övrigt stöd till nationell och internationell ungdomsverksamhet för ungdomspolitikens genomförande. Anslaget får vidare användas för sådana administrativa utgifter som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 260 440 000 kronor för 2015 under anslaget. Det är samma belopp som innevarande år.

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen om att under 2015 för anslaget få besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 100 miljoner kronor 2016.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 en minskning av anslaget med 5 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Sverigedemokraterna vill avveckla stöd till föreningar som vilar på etnisk grund och vars verksamhet helt eller delvis syftar till att upprätthålla hemlandets kultur och identitet.

Utskottets ställningstagande

Målet för ungdomspolitiken är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen (prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:KrU9, rskr. 2013/14:354).

Reglerna för statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer finns i förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Villkor för bidrag är bl.a. att föreningen är självständig och demokratiskt uppbyggd och att den i sin verksamhet respekterar demokratins idéer.

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 260 440 000 kronor till anslaget för 2015 och avvisar därmed motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD)

Utskottet ansluter sig till förslaget om bemyndigande (punkt 11).

Särskild satsning för funktionshindrade (99:4, förslag om nytt anslag)

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 1 att 20 miljoner kronor anvisas till ett nytt anslag, Särskild satsning för funktionshindrade.

Medel föreslås dels för åtgärder för att anpassa icke-statliga kulturlokaler så att de blir åtkomliga för funktionshindrade, dels till organisationer som företräder funktionshindrade ungdomar; organisationerna ska kunna äska medel för kulturella verksamheter som ungdomarna själva väljer. Tanken är att medlen ska kunna täcka allt från LAN-spel till utomhusaktiviteter. Medlen ska fördelas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan finansieras inom ramen för anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet som fördelas enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Villkoren för organisationsbidrag till en barn- och ungdomsorganisation som företräder personer med funktionsnedsättning är enligt förordningen mindre stränga än för barn- och ungdomsorganisationer generellt. För att få bidrag krävs 200 medlemmar i åldern 6–25 år och medlemsföreningar i minst tre län för bidrag för organisationsbidrag enligt den nu gällande regleringen.

Det är enligt utskottet angeläget att barn och unga oavsett eventuella funktionsnedsättningar har tillgång till kultur och också möjlighet att utöva kultur. Utskottet är dock inte berett att förorda ett särskilt anslag för detta ändamål. Utskottet avvisar motionsyrkandet.

Politik för det civila samhället

Stöd till idrotten (13:1)  

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till idrotten. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till specialidrott inom gymnasieskolan, idrottsforskning och insatser mot dopning.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 1 705 451 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 300 000 kronor årligen 2015–2016 för platser för funktionshindrade elever vid riksrekryterande idrottsgymnasier.

Regeringen föreslår sammanfattningsvis att riksdagen anvisar 1 705 751 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionen

Sverigedemokraterna anser i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. att anslaget ska ökas med totalt 125 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Av dessa anslås 70 miljoner kronor för att låta verksamheten med att stärka svenska idrottsutövares internationella konkurrenskraft fortsätta inom ramen för en permanentad elitsatsning. 20 miljoner kronor avser pris- och löneomräkning, och 35 miljoner kronor anslås för att stärka projekt som bidrar till idrott och hälsofrämjande aktiviteter för äldre (yrkande 1).

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill lyfta fram idrottsrörelsens stora betydelse när det gäller bl.a. att främja en god folkhälsa och att skapa gemenskap och engagemang, inte minst hos barn och unga. Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 1 705 751 000 kronor till anslaget för 2015 och avvisar därmed motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Bidrag till allmänna samlingslokaler (13:2)  

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar för organisationernas information, rådgivning, utvecklingsarbete och arbete med ansökningar om statligt stöd. Boverkets samlingslokaldelegation fördelar bidragen.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 32 164 000 kronor till anslaget för 2015. Det är samma belopp som för 2014.

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen om att under 2015 för anslaget få fatta beslut om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 miljoner kronor 2016–2019.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 32 164 000 kronor till anslaget för 2015.

Utskottet ansluter sig till förslaget om bemyndigande (punkt 12).

Bidrag för kvinnors organisering (13:3)  

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag för kvinnors organisering.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 28 163 000 kronor till anslaget för 2015. Det är samma belopp som för 2014.

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen om att under 2015 för anslaget få fatta beslut om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 29 miljoner kronor 2016.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. att anslaget ska upphöra. Motionärerna anser att Sveriges kvinnor är en resursstark och kompetent grupp som inte behöver ett särskilt riktat stöd för sin organisering (yrkande 1).

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att anslaget fyller en viktig funktion och ställer sig därför bakom en medelstilldelning på 28 163 000 kronor till anslaget för 2015. Därmed avvisas motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD) om att anslaget ska upphöra.

Utskottet ansluter sig till förslaget om bemyndigande (punkt 13).

Stöd till friluftsorganisationer (13:4)  

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till friluftsorganisationer. Svenskt Friluftsliv fördelar bidragen.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 27 785 000 kronor till anslaget för 2015. Det är samma belopp som för 2014.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. att anslaget ska ökas med 80 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Av dessa tillförs 5 miljoner kronor för att ge friluftsorganisationerna utrymme att intensifiera sitt arbete med att höja medvetenheten hos medborgarna – i synnerhet barn och ungdomar – om det svenska immateriella kulturarv som är kopplat till naturen. Motionärerna påtalar vidare i motionen att de tror på friluftslivets betydelse för turismen, för meningsfulla fritidsaktiviteter, för förståelsen för kultur- och naturvård och för folkhälsa samt som en resurs i regional utveckling (yrkande 1).

Utskottets ställningstagande

Den verksamhet som olika friluftsorganisationer runt om i landet bedriver är av stor betydelse för att skapa möjlighet till naturupplevelser, välbefinnande och social gemenskap. Det gäller inte minst den verksamhet som riktas till barn och unga.

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 27 785 000 kronor till anslaget för 2015 och avvisar därmed motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD).

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer (13:5)  

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer. Partibidragsnämnden fördelar bidragen.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 15 miljoner kronor till anslaget för 2015. Det är samma belopp som för 2014.

Regeringen begär ett bemyndigande av riksdagen om att under 2015 för anslaget få fatta beslut om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 miljoner kronor 2016.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. att anslaget ska upphöra (yrkande 1). Motionärerna anser att det statliga stödet till de politiska partierna är väl tilltaget.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att anslaget fyller en viktig funktion och ställer sig därför bakom en medelstilldelning på 15 miljoner kronor till anslaget för 2015. Därmed avvisas motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD) om att anslaget ska upphöra.

Utskottet ansluter sig till förslaget om bemyndigande (punkt 14).

Insatser för den ideella sektorn (13:6)  

Anslaget får användas för utgifter för bidrag till forskning samt annan kunskapsutveckling som avser det civila samhället. Anslaget får även användas för utgifter för uppföljning och annan verksamhet för genomförandet av politiken för det civila samhället samt för sådana administrativa utgifter som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom området.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 24 758 000 kronor till anslaget för 2015. Det är samma belopp som för 2014.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 24 758 000 kronor till anslaget för 2015. 

Folkbildning

Bidrag till folkbildningen (14:1)  

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till folkbildningen. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till Föreningen Nordiska Folkhögskolan i Genève samt för utgifter för statsbidrag i form av det särskilda verksamhetsstödet till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Vidare får anslaget användas för utgifter för utvärdering av folkbildningen.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 3 624 840 000 kronor. Inom ramen för regeringens nya satsning på ett kunskapslyft föreslår regeringen att antalet utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna kurser utökas med 1 500 under 2015. Detta innebär att anslaget ökas med 90 miljoner kronor för 2015 (inkluderat den tillfälliga ökningen på 60 miljoner kronor för 2013 och 2014).

Vidare föreslår regeringen att anslaget ska minskas med 3 171 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Därutöver räknas anslaget upp med 20 096 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår sammanfattningsvis att riksdagen anvisar 3 671 432 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionerna

I flerpartimotion 2014/15:2358 yrkande 1 föreslår Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) att anslaget minskas med 90 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 yrkande 1 av Aron Emilsson m.fl. att anslaget minskas med 170 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna vill ändra villkoren för bidragsgivningen, vilket innebär att samhällssplittrande, mångkulturalistiska verksamheter samt verksamheter präglade av politisk extremism eller ensidig politisk påverkan inte längre ska kunna uppbära statligt stöd. De motsätter sig vidare regeringens förslag om fler utbildningsplatser vid folkhögskolorna. Vid sidan av detta gör motionärerna bedömningen att trycket på folkbildning sannolikt kommer att minska något som ett resultat av de mycket offensiva satsningar Sverigedemokraterna gör på nya jobb- och utbildningsplatser.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill inte sänka anslaget med de motiveringar som Aron Emilsson m.fl. (SD) anför och avvisar därför Sverigedemokraternas motionsyrkande.

Utskottet ställer sig bakom motionsförslaget från Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) om en medelstilldelning på 3 581 432 000 kronor till anslaget för 2015. Det innebär att den tillfälliga satsningen under 2013 och 2014 på utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna kurser inte fortsätter inom ramen för folkbildningsanslaget.

Bidrag till kontakttolkutbildning (14:2)  

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till kontakttolkutbildning. Anslaget får även användas i begränsad omfattning för utgifter för administration, utveckling och rekryteringsfrämjande insatser. 

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 16 776 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget ska minskas med 15 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Därutöver räknas anslaget upp med 8 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår sammanfattningsvis att riksdagen anvisar 16 769 000 kronor till anslaget för 2015.

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. att anslaget ska upphöra (yrkande 1). Motionärerna bedömer att Sverigedemokraternas mer ansvarsfulla invandringspolitik i kombination med skärpta krav på kunskaper i svenska språket kommer att minska det framtida behovet av utbildade kontakttolkar. Motsvarande summa öronmärks i stället för teckentolksutbildning inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, anslaget 2:64.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att anslaget fyller en viktig funktion och ställer sig därför bakom en medelstilldelning på 16 769 000 kronor till anslaget för 2015. Därmed avvisas motionsförslaget från Aron Emilsson m.fl. (SD) om att anslaget ska upphöra.

Tillsyn av spelmarknaden

Lotteriinspektionen (15:1) 

Anslaget får användas för Lotteriinspektionens förvaltningsutgifter.

Propositionen

Anslaget uppgår innevarande år till 48 422 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget minskas med 43 000 kronor för 2015 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.

Vidare räknas anslaget upp med 294 000 kronor i pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår sammanfattningsvis att riksdagen anvisar 48 673 000 kronor till anslaget för 2015.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom en medelstilldelning på 48 673 000 kronor till anslaget för 2015.

Utskottets samlade ställningstagande till anslagsfördelning och bemyndiganden

Vad utskottet ovan har framfört med anledning av beräkningen av anslagen för 2015 för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid innebär att utskottet i huvudsak tillstyrker det gemensamma förslag till anslagsfördelning för 2015 som Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna lämnat. Förslagen i budgetpropositionen avstyrks i motsvarande delar. Regeringens förslag i de delar som inte mött invändningar i motionen tillstyrks av utskottet. Övriga här behandlade motionsförslag avstyrks.

Regeringens förslag till bemyndiganden tillstyrks.

Sammanfattningsvis innebär det när det gäller

– anslag inom utgiftsområdet att utskottet tillstyrker motion 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6, delvis tillstyrker motion 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1, delvis tillstyrker propositionen 2014/15:1 utgiftsområde 17, punkt 15 och avstyrker motionerna

2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. (SD), yrkande 1,

2014/15:2900 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. (SD), yrkandena 4 och 5 och

2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD), yrkande 11

– bemyndiganden inom utgiftsområdet att utskottet tillstyrker proposition 2014/15:1 utgiftsområde 17 punkterna 1, 2, 4–7 och 11–14.

Utskottets anslagsförslag framgår av bilaga 3.

Mål för området medier

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens förslag att ett mål för området medier ska vara att motverka skadlig mediepåverkan och att målet att motverka skadliga inslag i massmedierna ska upphöra att gälla.

Målen för området kommer därmed att vara att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadlig mediepåverkan.

Propositionen

De gällande målen för området medier är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna (prop. 2008/09:1 utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen föreslår nu att ett av målen för området medier ska vara att motverka skadlig mediepåverkan. Målet att motverka skadliga inslag i massmedierna ska därmed upphöra att gälla.

Det nu gällande målet att motverka skadliga inslag i massmedierna kan enligt regeringen uppfattas som en vilja att påverka ett faktiskt medieinnehåll. Genom att i stället formulera ett mål om att motverka skadlig mediepåverkan betonas att det handlar om att motverka effekterna av ett medialt innehåll, inte innehållet i sig.

Regeringen påpekar att utgångspunkten för arbetet med att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan är FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Den föreskriver att barn har en generell rätt till yttrande- och informationsfrihet, men samtidigt ska barn skyddas mot information och material som är till skada för deras välbefinnande. Den föreslagna ändringen av målet överensstämmer enligt regeringen väl med barnkonventionens krav. Den stämmer också, i högre grad än nu gällande mål, överens med Statens medieråds uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan liksom med uppdraget för Granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för radio och tv att granska om tv-program följer reglerna för bl.a. ingående våldsskildringar och pornografiska bilder.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömning att den nuvarande formuleringen kan uppfattas som en vilja att påverka det faktiska medieinnehållet. Utskottet anser att den nya formuleringen skapar större klarhet i att det handlar om att motverka effekterna av ett medialt innehåll. Regeringens förslag tillstyrks därför (punkt 8). Målen för medieområdet kommer därmed att vara att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadlig mediepåverkan.

Medelstilldelning för 2015 till SR, SVT och UR

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag till medelstilldelning för 2015 från rundradiokontot till SR med 2 787 000 000 kronor, till SVT med 4 566 000 000 kronor och till UR med 403 100 000 kronor.

 

Verksamheten vid Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) inklusive dotterbolagen finansieras i huvudsak med radio- och tv-avgiftsmedel som anvisas av riksdagen från rundradiokontots resultatkonto (rundradiokontot).

Propositionen

Regeringen föreslår att de tre programföretagen i allmänhetens tjänst, dvs. Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR), för 2015 tilldelas sammanlagt 7 756 100 000 kronor från rundradiokontot. Enligt förslaget ska de samlade medlen fördelas med 2 787 000 000 kronor till SR, 4 566 000 000 kronor till SVT och 403 100 000 kronor till UR.

Medelstilldelningen för SVT, SR och UR har räknats upp med 2 procent i förhållande till 2014 i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst 2014–2019 (prop. 2012/13:164, bet. 2013/14:KrU3, rskr. 2013/14:60).

En förutsättning för den 2-procentiga uppräkningen av medelstilldelningen till programbolagen ska enligt riksdagens beslut vara att antalet radio- och tv-avgifter inte minskar i någon större omfattning. Högsta förvaltningsdomstolens dom den 13 juni 2014, som innebär att innehav av dator med internetuppkoppling inte medför en skyldighet att betala radio- och tv-avgift, har fått konsekvensen att ett stort antal personer har sagt upp sitt tv-innehav och slutat betala avgift. Mot bakgrund av prognoser från Radiotjänst i Kiruna AB bedömer regeringen dock att antalet avgiftsbetalare inte kommer att minska i någon större omfattning under 2014. Den förutsättning som riksdagen har angett kommer därmed att vara uppfylld detta år.

Regeringen redovisar att SVT i ett kompletterande budgetunderlag har äskat en extra nivåhöjning om 1,25 procent för medelstilldelningen 2015. Begäran motiveras av de merkostnader för utsändningen av SVT och UR som uppkommer under tillståndsperioden till följd av den förra regeringens beslut den 27 februari 2014 om sändningsutrymme för tv. Regeringen bedömer att beslutet medför merkostnader för SVT, vilka inte kunde förutses vid riksdagens beslut om medelstilldelning. Med anledning av osäkerhet om rundradiokontots utveckling och med hänsyn till att merkostnaderna huvudsakligen torde uppkomma efter 2015, avser regeringen att återkomma i frågan om eventuell kompensation till SVT.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelstilldelning från rundradiokontot till SR, SVT och UR (punkt 9).

Medelstilldelning för 2015 till Myndigheten för radio och tv

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag att från rundradiokontot tillföra 8,7 miljoner kronor till statsbudgetens inkomstsida för den verksamhet som bedrivs av Myndigheten för radio och tv.

Propositionen

Myndigheten för radio och tv finansieras delvis över statens budget, delvis med medel från rundradiokontot som anvisas till budgetens inkomstsida. Regeringen föreslår att riksdagen för 2015 ska anvisa 8 700 000 kronor från rundradiokontot till budgetens inkomstsida.

Regeringens förslag till medelstilldelning över statens budget till Myndigheten för radio och tv lämnas inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse anslaget 8:3 Myndigheten för radio och tv.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelstilldelning från rundradiokontot till Myndigheten för radio och tv (punkt 10).

Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2015 verkar för att bolagsstämman beslutar om att ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2014 från Nya Penninglotten ska fördelas till olika kulturella ändamål.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2015 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2014 från Nya Penninglotten, avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. Bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag (punkt 3).

Övriga motionsyrkanden

Mål för kulturpolitiken

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om nya kulturpolitiska mål med hänvisning till de nya kulturpolitiska mål som antogs hösten 2009.

Jämför reservation (SD).

Motionen

Sverigedemokraterna föreslår i kommittémotion 2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl. yrkande 2 att riksdagen beslutar att upphäva de nuvarande nationella målen för kulturpolitiken och anta nya kulturpolitiska mål som ska gälla från den 1 januari 2015. De föreslår att följande nationella kulturpolitiska mål ska antas:

Kulturen ska binda samman Sveriges förflutna med nutid och framtid, förvalta landets historia och arv samt stärka gemenskapen i samhället och den nationella identiteten. Möjligheten till kulturupplevelser ska finnas för individer i alla livets skeden. Kulturen ges möjlighet att spela en stor roll för hälsan och knyta ihop natur och kultur. Det ska finnas god tillgång till kulturella utbildningar och kulturinstitutioner av hög kvalitet samt ett fungerande regelverk anpassat till kulturskaparnas särskilda arbetsvillkor. Samtidskulturen ska uppmuntras att i högre utsträckning stå på egna ben.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken

      främja kulturvårdande insatser och stödja projekt som syftar till kulturarvets och den nationella identitetens bevarande, stärkande och levandegörande

      främja möjligheter till deltagande i kulturlivet och kulturuppleverler för individer i olika livsskeden

      knyta ihop kultur, hälsa och natur- och kulturvård

      särskilt beakta förutsättningarna för barn, äldre och personer med funktionshinder

      säkerställa en god infrastruktur med fungerande regelverk för kultursektorn och de däri verkande kulturarbetarna

      främja en hög grad av självständighet och självförsörjning inom samtidskulturen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet avvisar bestämt Sverigedemokraternas förslag till nya kulturpolitiska mål, som innebär en insnävning i förhållande till de nu gällande mål som riksdagen antog i december 2009 (prop. 2009/10:3, 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145). Målen lyder:

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Målen syftar bl.a. till att en mångfald av kulturuttryck ska prägla samhällets utveckling. En av förutsättningarna för att målen ska kunna uppnås är därmed att kulturpolitiken ska främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. En annan viktig förutsättning är att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.

Utskottet anser att kulturen måste vara relevant och angelägen för hela befolkningen. Kulturpolitiken ska bidra till en ökad mångfald och ett mångfacetterat kulturutbud och därmed till större valfrihet för var och en. Att många olika erfarenheter, tankar och historier tas till vara och speglas är en förutsättning för en levande demokrati. Allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor ska främjas. Barns och ungas rätt till kultur ska uppmärksammas särskilt. Utskottet vill framhålla dels Skapande skola, dels den satsning som nu görs på musik- och kulturskolorna som ett viktigt inslag för att nå barn och unga.

Vad gäller samtidskonstens förutsättningar är en av de kulturpolitiska prioriteringarna att förbättra villkoren för den nyskapande kulturen. Här kan påpekas att kulturskaparna överlag är högutbildade men har lägre inkomster än den övriga befolkningen och verkar på en förhållandevis osäker arbetsmarknad. Insatser för att vidga och stärka kulturskaparnas arbetsmarknad är därför avgörande. Allianserna på scenkonstområdet, som föreslås byggas ut, liksom centrumbildningarna bedriver ett viktigt arbete för att skapa arbetsmöjligheter och kompetenshöjande insatser. Utskottet vill understryka att ersättningarna inom kulturbudgeten för utfört konstnärligt arbete är en väsentlig del av kulturpolitiken, liksom att ha öppna och rättvisa stödsystem. Internationaliseringen av kulturlivet bidrar till ett ökat kontaktnät och därmed vidgad arbetsmarknad för konstnärer.

Utskottet vill vidare framhålla att även kulturarvet har en framskjuten plats inom ramen för de kulturpolitiska målen. Kulturpolitiken ska nämligen också främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Lika tillgång till vårt gemensamma kulturarv bör ses som en demokratisk rättighet.

Med det anförda avstyrker utskottet Sverigedemokraternas motion 2014/15:2895 yrkande 2.

 

 

 

 

Reservation

Mål för kulturpolitiken, punkt 6 (SD)

av Aron Emilsson (SD) och Angelika Bengtsson (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar nya kulturpolitiska mål. Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl.  (SD) yrkande 2.

Ställningstagande

För Sverigedemokraterna har kulturen en central plats i livet, politiken och samhällsbygget. Kulturen ska vara livskraftig och till för alla. Ledord i vår politik på området är tillgänglighet och folkhälsa.

Vi eftersträvar särskilt att göra kulturen tillgänglig för barn, gamla och personer med funktionsnedsättning. För oss är det också självklart att Sverige är unikt och att den svenska kulturen också är unik och värd att bevara och belysa. Den gemensamma svenska kulturen är betydligt äldre än mångkulturen och vi vill särskilt belysa dess betydelse för det fredliga, demokratiska och solidariska välfärdssamhälle vi lever i. Att stärka den nationella identiteten och kulturarvets ställning är således en förutsättning för alla som vill främja en positiv samhällsutveckling. Mot den bakgrunden anser vi att riksdagen bör anta nya kulturpolitiska mål fr.o.m. den 1 januari 2015:

Kulturen ska binda samman Sveriges förflutna med nutid och framtid, förvalta landets historia och arv samt stärka gemenskapen i samhället och den nationella identiteten. Möjligheten till kulturupplevelser ska finnas för individer i alla livets skeden. Kulturen ges möjlighet att spela en stor roll för hälsan och för att knyta ihop natur och kultur. Det ska finnas god tillgång till kulturella utbildningar och kulturinstitutioner av hög kvalitet samt ett fungerande regelverk anpassat till kulturskaparnas särskilda arbetsvillkor. Samtidskulturen ska uppmuntras att i högre utsträckning stå på egna ben.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken

-främja kulturvårdande insatser och stödja projekt som syftar till

kulturarvets och den nationella identitetens bevarande, stärkande och levandegörande

-främja möjligheter till deltagande i kulturlivet och kulturupplevelser för individer i olika livsskeden

-knyta ihop kultur, hälsa och natur- och kulturvård

-särskilt beakta förutsättningarna för barn, äldre och personer med funktionshinder

-säkerställa en god infrastruktur med fungerande regelverk för kultursektor och de däri verkande kulturarbetarna

-främja en hög grad av självständighet och självförsörjning inom samtidskulturen.

Därmed bifaller riksdagen motion 2014/15:2895 (SD) yrkande 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilda yttranden

1.

Anslag inom utgiftsområde 17, punkt 1 (S, MP, V)

 

Gunilla Carlsson (S), Agneta Gille (S), Björn Wiechel (S), Niclas Malmberg (MP), Anna Wallentheim (S), Rossana Dinamarca (V), Azadeh Rojhan Gustafsson (S) och Ida Karkiainen (S) anför:

Ett Sverige som håller ihop

Sverige ska vara en global förebild, i vår utveckling, vår jämlikhet, vår jämställdhet och vårt ledarskap i klimatomställningen. Ett land som kännetecknas av alla människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra. Sverige ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp inför framtiden. Där vi bryggar över klyftor och där alla barn har möjligheter att förverkliga sin fulla potential. Vi kommer alltid att stå upp för ett öppet och humant samhälle!

Sverige befinner sig på flera viktiga områden i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Överskott har vänts till underskott. Skolresultaten rasar och välfärden uppvisar stora brister. Klyftorna växer och ojämställdheten mellan kvinnor och män består. De sänkta klimatambitionerna och oviljan att med kraft ställa om till miljövänlig produktion riskerar vår natur, människors hälsa och Sveriges ekonomiska utveckling.

För tredje gången av tre möjliga efterlämnar en borgerlig regering stora hål i statens finanser. Ofinansierade skattesänkningar har bidragit till att underskotten i de offentliga finanserna har vuxit år efter år, även när konjunkturen stärkts. Överskottsmålet nås inte. Nu ska underskotten steg för steg pressas tillbaka, så att Sverige inte längre bryter mot det finanspolitiska ramverket. Därför finansieras nya reformer fullt ut i den rödgröna budgeten.

En politik för fler jobb, präglad av både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, ger ökad sammanhållning och är avgörande för Sveriges utveckling. Sverige ska ha en välfärd att lita på. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Sverige ska vara ett land som håller ihop.

Det är olyckligt och allvarligt att en riksdagsmajoritet bestående av de tidigare regeringspartierna och Sverigedemokraterna har avvisat ett budgetförslag med denna inriktning, till förmån för ett alternativ som fortsätter på en väg som väljarna sa nej till vid valet den 14 september.

Eftersom riksdagen har ställt sig bakom Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag vad gäller utgiftsramar och inkomster, vilket innebär att ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåret 2015 uppgår till 12 785 347 000 kronor, har regeringens förslag till utgiftsram avslagits (bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29). Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ser fördelningen inom utgiftsområde 17 som en del av budgetpropositionens förslag och som en helhet. Att en majoritet i riksdagen sänkte ramen för utgiftsområde 17 med 365,6 miljoner kronor innebär både att regeringens framåtsyftande kultursatsningar inte kan genomföras och att pågående verksamheter måste bantas. Vi avstår därför från att delta i beslutet angående anslagen på utgiftsområde 17. Vi vill se följande inriktning av politiken inom utgiftsområdet.

Mot bakgrund av de goda erfarenheterna från den tidigare reformen med fri entré hade regeringen avsatt 80 miljoner kronor för att återinföra den fria entrén på vissa statliga museer. Entréreformen som pågick 2005 och 2006, och som avskaffades av den tidigare regeringen, gjorde det möjligt för nya grupper i samhället att ta del av det gemensamma kulturarvet. Det gällde inte minst grupper som sällan eller aldrig besöker ett museum, t.ex. barnfamiljer med låga inkomster. Vi såg det som angeläget att åter skapa möjlighet för fler grupper att ta del av museernas skatter. Detta kan nu inte genomföras.

Regeringens satsning på 100 miljoner kronor årligen 2015–2018 för att ge barn och unga likvärdig tillgång till musik- och kulturutövande kan nu inte genomföras. Regeringen föreslog att ett bidrag skulle införas för att möjliggöra sänkta taxor inom de kommunala musik- och kulturskolorna. Vi kan konstatera att trots den kommunala musik- och kulturskolans stora betydelse saknas en övergripande strategi för samordning och utvärdering av verksamheten. Vår ambition var att införa en nationell strategi.

Inte heller kommer satsningen med 25 miljoner kronor på Skapande skola för samverkan med musik- och kulturskolorna att genomföras. Förslaget innebar en vidareutveckling av den verksamhet som den tidigare regeringen startade.

Behovet av att rusta upp våra miljonprogramsområden är stort. Regeringen hade föreslagit 50 miljoner kronor 2015 och totalt 230 miljoner kronor t.o.m. 2018 för kulturverksamhet i miljonprogramsområdena och konstnärlig gestaltning av områdenas boendemiljöer som en del i den större satsningen för att modernisera områdena på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Inte heller detta kan nu genomföras.

Regeringen föreslog vidare att en nationell biblioteksstrategi skulle tas fram för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet. Under 2015–2018 avsåg man att anvisa 10 miljoner kronor årligen i detta syfte. Av dessa medel hade regeringen beräknat 6 miljoner kronor per år till Kungl. biblioteket för framtagandet av en nationell biblioteksstrategi och för att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris. Statens kulturråd skulle få 4 miljoner kronor för att främja läsfrämjande i samarbete med biblioteken. Också denna satsning uteblir nu.

Vi anser att det är olyckligt med en neddragning på 6 miljoner kronor på anslaget Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen. Neddragningen är inte heller närmare preciserad, vilket innebär att det inte går att bedöma vilka konsekvenser den får.

Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna föreslog i flerpartimotionen att anslaget Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter skulle dras ned med 15 miljoner kronor, i huvudsak skulle detta enligt förslaget drabba kulturtidskrifterna. Vi har protesterat mot detta. Det skulle drabba kulturtidskrifterna mycket hårt med en neddragning med närmare 75 procent av anslaget. Vi anser att stödet till kulturtidskrifter är en betydelsefull kulturpolitisk insats för att främja en kulturellt värdefull mångfald i utbudet av kulturtidskrifter. Vi välkomnar att utskottet nu, efter att ärendet återremitterats från kammaren, backar från förslaget vilket innebär räddningen för många kulturtidskrifter. Samtidigt beklagar vi givetvis de oklara konsekvenser som drabbar det regionala kulturlivet.

Regeringen hade avsatt 10 miljoner kronor 2015 (totalt 25 miljoner kronor) för en utbildningsinsats om rasism. Forum för levande historia skulle i samverkan med Skolverket genomföra en utbildningsinsats riktad mot samtliga grund- och gymnasieskolor om olika former av rasism i historien och i dag. Inte heller detta kommer till stånd.

Stödet till taltidningarna har under senare år kunna minskas till följd av den teknikutveckling som riksdagen beslutade om i december 2012 (prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106). Regeringen hade räknat med att stödet kunde minskas med 23,4 miljoner kronor 2015. Nu föreslås en ytterligare minskning av anslaget med 10,9 miljoner kronor. Trots att Myndigheten för tillgängliga medier ska använda 5 miljoner kronor inom ramen för anslaget 3:2 till taltidningsverksamhet innebär det en minskning på denna verksamhet med 5,9 miljoner kronor, vilket vi anser är olyckligt.

Inom ramen för regeringens föreslagna satsning på ett kunskapslyft föreslog regeringen att antalet platser på folkhögskolans allmänna kurser skulle utökas med 1 500 utbildningsplatser 2015. För ändamålet avsattes 90 miljoner kronor. Dessa utbildningsplatser kommer nu inte till stånd.

2.

Anslag inom utgiftsområde 17, punkt 1 (SD)

 

Aron Emilsson (SD) och Angelika Bengtsson (SD) anför:

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.

I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.

Rent statsfinansiellt är Sveriges ekonomiska utgångsläge relativt gott. Däremot biter sig arbetslösheten alltjämt fast vid oroväckande höga nivåer. Vår avsikt är att skapa förutsättningar för Sveriges befintliga arbetskraft att möta den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden.

Sverigedemokraterna ställer sig otvetydigt bakom de finanspolitiska hörnstenarna om överskottsmål för den offentliga sektorn, utgiftstak samt krav på kommuner och landsting om en god ekonomisk hushållning.

I och med beslutet som togs den 3 december i kammaren vill vi sverigedemokrater härmed tydliggöra vår ställning och vårt agerande. Vid voteringen i kammaren gav Sverigedemokraterna i första hand stöd till partiets eget budgetförslag som skulle ha inneburit betydande förbättringar för välfärden, ökad trygghet och stärkt ekonomi för bl.a. sjuka, personer med funktionsnedsättning, pensionärer, förvärvsarbetare och barnfamiljer. De övriga partierna röstade ned vårt budgetförslag och stoppade de stora och fullt finansierade satsningarna på trygghet och välfärd med hänvisning till att man inte ansåg att finansieringen av dessa reformer borde ske genom minskad invandring. Enligt vår mening tydliggjorde man därmed att fortsatt massinvandring är viktigare än alla välfärdsreformer tillsammans.

Efter att Sverigedemokraternas förslag fallit i voteringen kring statsbudgeten återstod endast de rödgrönas och allianspartiernas förslag. Sverigedemokraternas bedömning var att nettoeffekten för samhället av de bägge förslagen var likvärdig. Denna analys delas av bland andra John Hassler, professor i nationalekonomi och ordförande i Finanspolitiska rådet, som slagit fast följande ”Det finns egentligen inte några fundamentala skillnader mellan Alliansens och regeringens ekonomiska politik.”

Med utgångspunkt i vårt ansvar för det svenska samhällets långsiktiga stabilitet och välstånd och det principbeslut som fattats av den sverigedemokratiska riksdagsgruppen om att hädanefter försöka stoppa varje budgetproposition som innebär att invandringen ökar ytterligare från de nuvarande, historiskt höga, nivåerna, valde vi att stödja allianspartiernas budgetmotion.

Detta innebär inte att Sverigedemokraterna ställer sig bakom Alliansens budgetmotion i sak, utan detta var ett resultat av regeringens ovilja att inte ytterligare förvärra en politik som i grunden skadar hela det svenska samhället. Hade vi lagt ned våra röster hade vi med säkerhet låst fast landet vid en destruktiv politik i fyra år. Vårt val och vårt agerande innebär också att om Alliansen skulle hålla fast vid sin politik utan att förändra den kommer vi framöver att hamna i ett liknande läge där vi också är beredda att fälla en eventuell alliansregering som lägger fram en lika samhällsskadlig invandringspolitik.

För Sverigedemokraterna spelar kulturen en central roll i livet, politiken och samhällsbygget. Vi eftersträvar en bred och livskraftig svensk kultur och en kulturpolitik där man särskilt beaktar rätten till kultur för barn, äldre och personer med funktionsnedsättnin. För oss är det självklart att vi i Sverige har ett unikt och värdefullt kulturellt arv som är värt att bevara och belysa. Den gemensamma svenska kulturen har hållit oss samman och utgjort grunden för framväxten av det demokratiska, fredliga och solidariska välfärdssamhället. Att stärka den nationella identiteten och kulturarvets ställning är således en angelägen uppgift för alla som vill främja en positiv samhällsutveckling.

Eftersom riksdagen har ställt sig bakom Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag vad gäller utgiftsramar och beräkningar av inkomster, vilket innebär att ramen på utgiftsområde 17 uppgår till 12 785 347 000 kronor, har den också avslagit Sverigedemokraternas förslag till utgiftsram som låg på 13 552 941 000 kronor (bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29).  Därför väljer vi att avstå från att delta i beslutet och lägger i stället fram ett särskilt yttrande om Sverigedemokraternas politik inom utgiftsområde 17. Vårt budgetalternativ bör ses som en helhet. Vi står fast vid uppfattningen att anslagen inom utgiftsområde 17 borde ha utformats i enlighet med förslagen i Sverigedemokraternas motioner 2014/15:2895 yrkande 1, 2014/15:2900, 2014/15:2944 yrkandena 4 och 5 och 2014/15:2960 yrkande 11.

Vårt budgetalternativ innebär följande:

Kulturövergripande verksamhet (1:1–1:7)

Sverigedemokraterna anser att anslagsnivån till kulturövergripande verksamhet bör ligga på totalt 1 955 859 000 kronor.

Sverigedemokraterna vill inrätta en statlig kulturarvsfond (se nedan under nya anslag), och för att täcka de ökade administrativa kostnaderna i samband med inrättandet av fonden avsätter vi 5 miljoner kronor. Vi tillför också 20 miljoner kronor för arbetet med att ta fram och marknadsföra en nationell kulturkanon. Vi minskar vidare anslaget till Statens kulturråd med 5 miljoner kronor till följd av en omprioritering inom utgiftsområdet.

Utöver Alliansens förslag tillför vi 100 miljoner kronor för att stärka verksamheten inom de kommunala musik- och kulturskolorna, och 10 miljoner kronor för framtagandet av och arbetet med en nationell biblioteksstrategi. Satsningen Kulturbryggan anser vi bör avslutas, vilket innebär en besparing på 25 miljoner kronor. Därutöver sparar vi 5 miljoner kronor på interkulturell verksamhet. Samtidigt tillför vi 5 miljoner kronor riktade till samisk kultur.

Sverigedemokraterna tillför 50 miljoner kronor för att utöka satsningen Skapande skola till att omfatta även förskolan, och anser att 25 miljoner kronor dessutom bör satsas på Skapande skola för samarbete med den kommunala musik- och kulturskolan.

Vi tillför vidare 20 miljoner kronor för att stödja projekt som syftar till att via nyttjande av ny teknik förbättra tillgängligheten på kulturområdet för personer med funktionsnedsättning. Projekten ska utföras parallellt och i samspel med kartläggningen av hur digital teknik kan användas för att tillgängliggöra kultur för denna grupp.

Ytterligare 5 miljoner kronor vill vi tillföra för utökade satsningar på tillgänglighetsanpassning av icke-statliga kulturlokaler.

Till följd av förändrat fokus för kulturpolitiken och avvecklat offentligt stöd till i första hand mångkulturalistiska verksamheter, beräknar vi kunna göra en besparing på 50 miljoner kronor inom ramen för Kultursamverkansmodellen (anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet).

Utskottet föreslår en minskning av anslaget 1:6 för att den aviserade neddragningen gällande kulturtidskrifter under anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter inte ska genomföras. Denna omfördelning motsätter vi oss och kvarstår vid vårt motionsförslag där en neddragning sker av bl.a. stödet till kulturtidskrifter under anslaget 3:1.

Teater, dans och musik (2:1–2:3)

Sverigedemokraterna avvisar Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag om minskning under dels anslaget 2:1 för att finansiera en kvalitetsförstärkning av scenkonstallianserna, dels anslaget 2:2 för att finansiera en permanentning av Konstnärsnämndens internationella musikprogram.  Sverigedemokraterna anser vidare att Riksteatern ska tillföras 5 miljoner kronor för att i samverkan med kommuner, landsting och berörda aktörer föra ut fler föreställningar och kulturupplevelser över hela landet.

Sverigedemokraterna vill anvisa 6 miljoner kronor till Statens musikverk för att i ökad omfattning bevara och sprida kulturarvet samt levandegöra den traditionella, folkliga, svenska kulturen. Av dessa medel anser vi att cirka 1,5 miljoner kronor ska avsättas för att rädda och stärka Visarkivet i Västervik och till att bättre samordna visarkiven i Sverige.

Litteratur, läsande och språket (3:1–3:4)

Sverigedemokraterna avvisar Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag om ökning till anslaget Myndigheten för tillgängliga medier. När det gäller anslaget Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter vill Sverigedemokraterna minska anslaget vad avser bl.a. litteraturstödet, undantaget stöd till utgivning av böcker på minoritetsspråk och stöd till skolklassiker, samt stöden till kulturtidskrifter. Vi anser att anslagsnivån ska ligga på 98 060 000 kronor.

Sverigedemokraterna anser vidare att Institutet för språk och folkminnen ska tillföras ytterligare 10 miljoner kronor. Av dessa vill vi att 5 miljoner kronor ska gå till att bl.a. höja ambitionsnivån när det gäller arbetet med Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet och när det gäller bevarandet och levandegörandet av de estlandssvenska och finlandssvenska minoriteternas kulturarv. Av de 10 miljonerna ska medel också gå till att återstarta verksamheten vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå.

Bildkonst, arkitektur, form och design (4:1–4:4)

Sverigedemokraterna anser att medlen för uppdrag vad gäller konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön ska minskas med 1 miljon kronor.

Dessutom vill vi, mot bakgrund av Sverigedemokraternas principiella uppfattning, ha en minskning med 10 miljoner kronor för att dra ner på den statliga subventioneringen vad gäller samtidskonst och samtidskonstnärer.

Med särskilt fokus på barn och unga vill vi intensifiera arbetet med att skapa intresse kring och sprida kunskap om äldre hantverksmetoder och den traditionella svenska folkkonsten. Sverigedemokraterna anslår 5 miljoner kronor för detta ändamål inom ramen för anslaget Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Kulturskaparnas villkor (5:1–5:2)

Mot bakgrund av Sverigedemokraternas principiella hållning om att dra ner på den statliga subventioneringen av gäller samtidskonst och samtidskonstnärer minskar vi anslaget Ersättningar och bidraget till konstnärer. Vi anser att anslagsnivån ska vara 312 601 000 kronor. Vi anser vidare att anslagsnivån till Konstnärsnämnden bör ligga på 18 871 000 kronor.

Kulturmiljö (7:1–7:3)

Sverigedemokraterna föreslår en ökning av anslaget till Riksantikvarieämbetet med 50 932 000 kronor. Ökningen rymmer dels en återföring av tidigare minskade medel, dels en förstärkning av den arkeologiska verksamheten och kulturarvsforskningen i övrigt. Ökningen ska också täcka såväl kostnader i samband med införandet av ett svenskt fartygsvärn som ökade utgifter till följd av en ambitionshöjning kring basverksamheten, förbättrad tillgänglighet till fornminnen och intensifierade åtgärder mot kulturarvsbrottslighet. Slutligen avsätts riktade medel för ett fortsatt och intensifierat arbete med att i olika former verka för att kartlägga, förebygga och begränsa skadorna på kulturlämningar i den svenska skogen. Vi vill också ha en ökad satsning på kulturarvsforskning. Sverigedemokraterna anser att kulturarvsforskningen måste få ett större anslag.

Vi anser att den kyrkoantikvariska ersättningen ska öka med 100 miljoner kronor. Utöver en generell ambitionshöjning gällande basverksamheten syftar ökningen särskilt till att möjliggöra insatser för bevarande av det immateriella kyrkliga kulturarvet samt förbättrad vård och tillgängliggörande av äldre inventarier.

Museer och utställningar (8:1–8:6)

Sverigedemokraterna avvisar Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag om en ökning av bidraget till Svensk Form på 0,5 miljoner kronor under anslaget Bidrag till vissa museer. Sverigedemokraterna vill att stödet till Statens världskulturmuseer ska minskas med 15 miljoner kronor som ett första steg i avvecklandet av det statliga stödet till Världskulturmuseet i Göteborg. Vidare vill vi minska stödet till Moderna museet med 20 miljoner kronor, i linje med partiets principiella hållning om att den statliga subventioneringen av samtidskonst och samtidskonstnärer bör bli något mer återhållsam. Stödet till Statens historiska museer ökar vi med 4 miljoner kronor och stödet till Statens maritima museer ökas med 3 miljoner kronor. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Naturhistoriska riksmuseet, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet samt Statens försvarshistoriska museer tillför vi 2 miljoner kronor vardera.

Vi vill öka anslagen till Stiftelsen Skansen och Stiftelsen Nordiska museet med vardera 10 miljoner kronor, och vi tillför Zornsamlingarna och Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum totalt 1 miljon kronor i syfte att utveckla dessa verksamheter.

I syfte att utveckla nya metoder för att levandegöra arkiv, utställningar och kulturarvets olika former tillför vi 5 miljoner kronor till Riksutställningar. Vi anser att rådgivning, ny teknik och interaktion, kommunikation och pedagogik är några områden där myndigheten kan stödja landets museer.

Trossamfund (9:1–9:2)

Sverigedemokraterna anser inte att anslaget Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska tillföras 1,5 miljon kronor, och inte heller att anslaget till trossamfunden ska öka med 14 miljoner kronor. Vi vill i stället att stödet till trossamfunden ska minskas med 17 miljoner kronor, där minskningen avser bl.a. 5 miljoner kronor för att tills vidare frysa utbetalningar till de islamiska förbund som inte följer kraven på demokrati och jämställdhet på ett tillfredsställande sätt, samt 12 miljoner kronor för de senaste årens svagt motiverade ökningar av stödet och för minskade administrationskostnader för stöd till trossamfunden.

Medier (11:1–11:5)

Sverigedemokraterna vill inte minska stödet till taltidningar, utan anser att medelsanvisningen bör vara 60 056 000 kronor.

Ungdomspolitik (12:1–12:2)

Stödet till nationell och internationell ungdomsverksamhet minskar vi med 5 miljoner kronor. Sverigedemokraterna vill avveckla stöd till föreningar som vilar på etnisk grund och vars verksamhet helt eller delvis syftar till att upprätthålla hemlandets kultur och identitet.

Politik för det civila samhället (13:1–13:6)

Sverigedemokraterna ökar stödet till idrotten med totalt 125 miljoner kronor. Av dessa anslås 70 miljoner kronor för att låta verksamheten med att stärka svenska idrottsutövares internationella konkurrenskraft fortsätta inom ramen för en permanentad elitsatsning. 20 miljoner kronor avser pris- och löneomräkning och 35 miljoner kronor anslås för att stärka projekt som bidrar till idrott och hälsofrämjande aktiviteter för äldre.

Vi anser att stödet till kvinnors organisering ska upphöra eftersom kvinnor är en resursstark och kompetent grupp som inte behöver ett särskilt riktat stöd för sin organisering. Likaså anser vi att stödet till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer ska upphöra. Vi anser att det statliga stödet till de politiska partierna är väl tilltaget.

Sverigedemokraterna anser att ytterligare 80 miljoner kronor bör avsättas för stöd till friluftsorganisationerna. Av dessa bör 5 miljoner kronor avsättas för att ge utrymme för att intensifiera arbetet med att höja medvetenheten hos medborgarna, i synnerhet barn och ungdomar, om det svenska immateriella kulturarv som är kopplat till naturen. Vi tror på friluftslivets betydelse för turismen, för meningsfull fritidsaktivitet, för förståelsen för kultur- och naturvård och för folkhälsa samt som en resurs i regional utveckling.

Folkbildning (14:1–14:2)

Sverigedemokraterna anser att bidraget till folkbildningen ska minskas med 80 miljoner kronor i förhållande till Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag, och att anslaget bör uppgå till 3 501 432 000 kronor. Vi vill ändra villkoren för bidragsgivningen, på så sätt att samhällssplittrande, mångkulturalistiska verksamheter samt verksamheter präglade av politisk extremism eller ensidig politisk påverkan inte längre ska kunna uppbära statligt stöd.

Vi anser vidare att bidraget till kontakttolkutbildningen ska upphöra. Vår bedömning är att Sverigedemokraternas mer ansvarsfulla invandringspolitik i kombination med skärpta krav på kunskaper i svenska språket kommer att minska det framtida behovet av utbildade kontakttolkar.

Nya anslag

Sverigedemokraterna anser att 35 miljoner kronor ska anvisas till ett nytt anslag Skapande äldreomsorg. Vi vill förstärka den engångssatsning på kultur för äldre som den tidigare regeringen initierade 2011 och göra den till en permanent verksamhet.

Vi vill i satsningen ha ett särskilt riktat stöd till kommunerna för kulturverksamhet inom äldreomsorgen. Det är vår mening att en bidragsfond för skapande äldreomsorg skulle hjälpa till att permanenta och lyfta kommunernas befintliga satsningar.

Vi avsätter 160 miljoner kronor för att inrätta Kulturarvs-ROT. Anslaget ska användas för ett öronmärkt ROT-avdrag för kulturhistoriska bebyggelsemiljöer.

Sverigedemokraterna anser att 100 miljoner kronor ska anvisas för att inrätta en statlig kulturarvsfond. Till kulturarvsfonden ska privatpersoner, organisationer, föreningar och i särskilda fall även kommuner kunna vända sig för att ansöka om medel till verksamheter som bevarar och levandegör det traditionella svenska kulturarvet. En fond skulle, anser vi, förutom det ekonomiska stödet skicka en tydlig signal om att staten värdesätter den svenska nationens historia och kulturarv.

Vi vill avsätta 140 miljoner kronor till ett nytt anslag Öppna museer. Anslagsmedlen ska syfta till att tillgängliggöra museernas utställningar och arkiv. Satsningen ska rikta sig till hela landet, både till statliga och regionala museer och stiftelser. Medlen ska användas för att kunna subventionera införandet av fri entré, digitalisera eller synliggöra samlingar, utveckla kulturarvspedagogik eller för att marknadsföra och utveckla verksamheten. Målet ska vara att öppna och tillgängliggöra verksamheten för fler medborgare, eftersom kulturarvet är en gemensam skatt som alla behöver kunskap om.

Sverigedemokraterna vill slutligen avsätta 20 miljoner kronor till ett nytt anslag Särskild satsning för funktionshindrade. Medel ska gå till dels åtgärder för att anpassa icke-statliga kulturlokaler så att de blir åtkomliga för funktionshindrade, dels organisationer som företräder funktionshindrade ungdomar som ska kunna äska medel för kulturella verksamheter som ungdomarna själva väljer. Tanken är att medlen ska kunna täcka allt från LAN-spel till utomhusaktiviteter. Medlen ska distribueras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Bilaga 1

 

____

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:1 Budgetproposition för 2015 utgiftsområde 17:

1.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:3 Skapande skola besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2016 (avsnitt 3.5.3).

2.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2016 och 2017 (avsnitt 3.5.5).

3.              Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2015 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag för konst, teater och andra kulturella ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2014 från Nya Penninglotten samt att bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen (avsnitt 3.5.8).

4.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 137 000 000 kronor 2016 och 2017 (avsnitt 4.5.2).

5.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2016 (avsnitt 5.5.1).

6.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 136 000 000 kronor 2016–2025 (avsnitt 7.5.2).

7.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 kronor 2016–2018 (avsnitt 9.5.2).

8.              Riksdagen godkänner förslaget att ett mål för området medier ska vara att motverka skadlig mediepåverkan och att målet att motverka skadliga inslag i massmedierna ska upphöra att gälla (avsnitt 13.3.1).

9.              Riksdagen godkänner förslaget till medelstilldelning för 2015 från rundradiokontot till Sveriges Radio AB med 2 787 000 000 kronor, till Sveriges Television AB med 4 566 000 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 403 100 000 kronor (avsnitt 13.6).

10.              Riksdagen godkänner förslaget till medelstilldelning 2015 från rundradiokontot till budgetens inkomstsida med 8 700 000 kronor för den verksamhet som bedrivs av Myndigheten för radio och tv (avsnitt 13.6).

11.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2016 (avsnitt 14.5.2).

12.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2016–2019 (avsnitt 15.7.2).

13.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 13:3 Bidrag för kvinnors organisering besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 29 000 000 kronor 2016 (avsnitt 15.7.3).

14.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2016 (avsnitt 15.7.5).

15.              Riksdagen anvisar för budgetåret 2015 ramanslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning.

Motioner från allmänna motionstiden 2014/15

2014/15:2358 av Per Bill m.fl.  (M, C, FP, KD):

1.              Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

6.              Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödet till trossamfunden generellt, och särskilt för preventivt säkerhetsarbete för att motverka attacker mot samfundens medlemmar eller deras lokaler.

2014/15:2895 av Aron Emilsson m.fl.  (SD):

1.              Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1.

2.              Riksdagen beslutar att anta de kulturpolitiska mål som anges nedan som ska gälla från den 1 januari 2015.

2014/15:2900 av Aron Emilsson m.fl.  (SD):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en svensk kulturkanon.

2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl.  (SD):

4.              Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka satsningen på kulturarvsforskning.

5.              Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en kulturarvsfond.

2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl.  (SD):

11.              Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett särskilt riktat nationellt stöd till kommunerna för kulturverksamhet inom äldreomsorgen.

 

 

 

 


 

 

Bilaga 2

____

Regeringens och oppositionens anslagsförslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

 

 

 

M, C, FP, KD

     SD

1:1  

Statens kulturråd

42 559

+5 000

+25 000

1:2  

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

382 488

−186 700

−75 000

1:3  

Skapande skola

198 571

−25 000

+50 000

1:4  

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

37 979

 

+20 000

1:5  

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

9 875

 

+5 000

1:6  

Bidrag till regional kulturverksamhet

1 293 948

 

−50 000

1:7  

Myndigheten för kulturanalys

15 439

 

 

2:1  

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen

983 660

−6 000

+5 000

2:2  

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

191 064

−2 000

 

2:3  

Statens musikverk

110 516

 

+6 000

3:1  

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

138 060

−15 000

−40 000

3:2  

Myndigheten för tillgängliga medier

108 189

+10 000

 

3:4  

Institutet för språk och folkminnen

57 993

 

+10 000

4:1  

Statens konstråd

8 130

 

−1 000

4:2  

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

33 025

 

−10 000

4:3  

Nämnden för hemslöjdsfrågor

11 463

 

+5 000

4:4  

Bidrag till bild- och formområdet

28 135

 

 

5:1  

Konstnärsnämnden

18 871

+6 006

 

5:2  

Ersättningar och bidrag till konstnärer

345 601

+28 000

−33 000

6:1  

Riksarkivet

370 001

 

 

7:1  

Riksantikvarieämbetet

215 822

 

+50 932

7:2  

Bidrag till kulturmiljövård

251 133

 

 

7:3  

Kyrkoantikvarisk ersättning

460 000

 

+100 000

8:1  

Centrala museer: Myndigheter

1 090 957

−80 000

−100 000

8:2  

Centrala museer: Stiftelser

245 877

 

+20 000

8:3  

Bidrag till vissa museer

48 617

+500

+1 000

8:4  

Riksutställningar

43 261

 

+5 000

8:5  

Forum för levande historia

54 416

−10 000

 

8:6  

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

80

 

 

9:1  

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

8 242

+1 500

 

9:2  

Stöd till trossamfund

71 092

+14 000

−17 000

10:1  

Filmstöd

309 644

 

 

11:1  

Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

21 774

 

 

11:2  

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

2 648

 

 

11:3  

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

383

 

 

11:4  

Statens medieråd

17 101

 

 

11:5  

Stöd till taltidningar

60 056

−15 900

 

12:1  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

33 336

 

 

12:2  

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

260 440

 

−5 000

13:1  

Stöd till idrotten

1 705 751

 

+125 000

13:2  

Bidrag till allmänna samlingslokaler

32 164

 

 

13:3  

Bidrag för kvinnors organisering

28 163

 

−28 163

13:4  

Stöd till friluftsorganisationer

27 785

 

+80 000

13:5  

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

15 000

 

−15 000

13:6  

Insatser för den ideella sektorn

24 758

 

 

14:1  

Bidrag till folkbildningen

3 671 432

−90 000

−170 000

14:2  

Bidrag till kontakttolkutbildning

16 769

 

−16 769

15:1  

Lotteriinspektionen

48 673

 

 

 

Nya anslag

 

 

 

99:1  

Kulturarvs-ROT

 

 

+160 000

99:2  

Kulturarvsfond

 

 

+100 000

99:3  

Skapande äldreomsorg

 

 

+35 000

99:4  

Särskild satsning för funktionshindrade

 

 

+20 000

99:5  

Öppna museer

 

 

+140 000

Summa för utgiftsområdet

13 150 941

−365 594

+402 000


 

 

 

Bilaga 3

____

Utskottets anslagsförslag

Förslag till beslut om anslag för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Tusental kronor

Ramanslag

Avvikelse från regeringen

Utskottets förslag

1:1

Statens kulturråd

±0

42 559

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

-186 700

195 788

1:3

Skapande skola

-25 000

173 571

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

±0

37 979

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

±0

9 875

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

-15 000

1 278 948

1:7

Myndigheten för kulturanalys

±0

15 439

2:1

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen

-6 000

977 660

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

-2 000

189 064

2:3

Statens musikverk

±0

110 516

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

±0

138 060

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier

10 000

118 189

3:4

Institutet för språk och folkminnen

±0

57 993

4:1

Statens konstråd

±0

8 130

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

±0

33 025

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor

±0

11 463

4:4

Bidrag till bild- och formområdet

±0

28 135

5:1

Konstnärsnämnden

6 006

24 877

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer

28 000

373 601

6:1

Riksarkivet

±0

370 001

7:1

Riksantikvarieämbetet

±0

215 822

7:2

Bidrag till kulturmiljövård

±0

251 133

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning

±0

460 000

8:1

Centrala museer: Myndigheter

-80 000

1 010 957

8:2

Centrala museer: Stiftelser

±0

245 877

8:3

Bidrag till vissa museer

500

49 117

8:4

Riksutställningar

±0

43 261

8:5

Forum för levande historia

-10 000

44 416

8:6

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

±0

80

9:1

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

1 500

9 742

9:2

Stöd till trossamfund

14 000

85 092

10:1

Filmstöd

±0

309 644

11:1

Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

±0

21 774

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

±0

2 648

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

±0

383

11:4

Statens medieråd

±0

17 101

11:5

Stöd till taltidningar

-10 900

49 156

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

±0

33 336

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

±0

260 440

13:1

Stöd till idrotten

±0

1 705 751

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler

±0

32 164

13:3

Bidrag för kvinnors organisering

±0

28 163

13:4

Stöd till friluftsorganisationer

±0

27 785

13:5

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

±0

15 000

13:6

Insatser för den ideella sektorn

±0

24 758

14:1

Bidrag till folkbildningen

-90 000

3 581 432

14:2

Bidrag till kontakttolkutbildning

±0

16 769

15:1

Lotteriinspektionen

±0

48 673

Summa för utgiftsområdet

-365 594

12 785 347